Matförgiftningsepidemier år 2009

I Livsmedelssäkerhetsverket Eviras matförgiftningsregister klassificerades år 2009  sammanlagt 59 livsmedels- eller vattenburna epidemier utgående från gjorda  epidemiutredningar.

Den största delen av epidemierna, det vill säga 55 stycken (93 %) var livsmedelsburna. Fyra vattenburna epidemier rapporterades och i den största insjuknade något över 100 personer. Cirka 1 700 personer uppgavs ha insjuknat via livsmedel och cirka 200 via dricksvatten. Antalet  matförgiftningsepidemier år 2009 var nästan 30 % högre än år 2008.

Den viktigaste orsaken till att antalet matförgiftningsepidemier hade ökat var 22 bekräftade epidemier som orsakats av polska djupfrysta hallon som var kontaminerade med norovirus. Epidemier förekom i olika delar av Finland i restauranger, skolor, daghem, catering och  privathem från mars månad till november. Medan epidemierna pågick isolerades viruset i tre partier hallon, men betydligt fler partier var troligen ändå kontaminerade. Flera olika genotyper  av norovirus påvisades hos insjuknade personer och i hallon. I den största epidemin insjuknade över 500 personer som smittats av kvarg smaksatt med hallon och tranbär som ett  centralkök hade levererat till flera skolor. Epidemier på grund av hallon utgjorde 40 % av alla epidemier under året och över hälften av alla personer som insjuknat under hela året  insjuknade i dessa epidemier. I alla dessa fall hade hallonen använts ouppvärmda i efterrätter och tårtor trots att Evira upprepade gånger hade informerat om hur viktigt det var att hetta upp  utländska frysta hallon. Norovirus var den vanligaste orsaken även då det gällde de andra rapporterade livsmedelsburna epidemierna (28 %) och de vattenburna epidemierna (50 %).

Utöver epidemier orsakade av norovirus som spridits via bär, orsakades den enda  sapporterade salmonellaepidemin av färska grönsaker. Färdigt grodda blålusern som köpts i  handeln och som var smittade med Salmonella Bovismorbificans ledde till att minst 28  personer insjuknade på flera orter i maj-augusti. Färska grönsaker orsakade allt som allt 30  (55 %) epidemier.

Köttprodukter var den nästvanligaste smittspridaren (8 epidemier; 15 %) och den vanligaste  orsaken till epidemier orsakade av Clostridium perfringens. Tre personer insjuknade i botulism i Frankrike på grund av att de hade ätit finländsk vakuumförpackad varmrökt sik. Bakterien Clostridium botulinum påvisades inte i samma tillverkares fiskprodukter i Finland. Orsaken till utbrottet var sannolikt att den enskilda förpackning som transporterats från Finland till Frankrike  hade transporterats och förvarats vid fel temperatur.

I och med epidemierna som hallonen orsakade var användningen av kontaminerad råvara och  bristfällig upphettning (58 %) de viktigaste orsakerna till epidemierna. Vid de andra  epidemierna var användningen av kontaminerad råvara orsaken till 10 % av epidemierna. Av de rapporterade bristerna och felen hängde 29 % ihop med temperaturer. En infekterad  köksanställd som deltog i matlagningen och bristfällig handhygien orsakade 18 % av de livsmedelsburna epidemierna (6 epidemier), som alla orsakats av norovirus.

Sidan har senast uppdaterats 26.6.2019