Borrelios

Borrelios är en sjukdom som orsakas av spiroketer som hör till släktet Borrelia. Borreliabakterierna förökar sig särskilt i smågnagares och vitsvanshjortens blod. Förekomsten av dessa djur inverkar på ett avgörande sätt på var sjukdomen uppträder.

Som sjukdomsvektorer fungerar i första hand fästingar som hör till gruppen Ixodes ricinus, i vars tarmar bakterierna förökar sig. Flera bakteriearter som orsakar sjukdom hos djur och människor hör till släktet Borrelia. I Finland förekommande B. bugdorferi sensu lato orsakar den sjukdom som är känd under namnet borrelios eller Lyme disease.

Borrelios hos människor

Hos människor kan borrelia orsaka en infektionssjukdom som kallas borrelios eller Lyme disease. Smittan överförs via fästingbett. Antalet borreliosfall har ökat på 2000-talet. Märkbart flesta smittofallen har konstaterats i Södra Finland och på Åland, där incidensen är mycket hög även globalt sett. För övrigt är smittorna koncentrerade i östra och västra Finland. Enstaka fall har konstaterats till och med i Lappland. Borrelios förekommer mest om hösten i augusti-november.

Figur: Anmälda borreliosfall i befolkningen från och med 2000 (pdf)

Borrelios hos djur

Borrelios har konstaterats hos många djurarter till exempel hundar, katter, hästar, nötkreatur och får, dock mest hos hundar och hästar. Borrelios är inte en djursjukdom som lagstadgat behövs bekämpas i Finland. Sjukdomen sprids vidare endast via fästingar och kan således inte smittas direkt från sjuka djur.

På 2000-talet har antikroppar mot borrelia konstaterats varje år i djurprov som sänts till Livsmedelsverket för undersökning. Enligt undersökningsstatistiken konstaterades antikroppar mot borrelia i tilltagande grad hos hundar under åren 2003–2014. Undersökningsmängden har emellertid sjunkit under hela 2000- och 2010-talen. På basis av statistiken kan inga slutsatser dras om den verkliga förekomsten av antikroppar hos hundar.

Borreliaantikroppar har också undersökts hos hästar. Under åren 2000–2012 konstaterades det antikroppar hos i genomsnitt 13 % av alla undersökta hästar. Framför allt under 2010-talet har antikroppsundersökningarna mot borrelia utförda av Livsmedelsverket minskat avsevärt även hos hästar. Förmodligen har borrelia undersökts främst i privata laboratorier.

Figur: Undersökningar av borreliaantikroppar hos hundar och hästar från och med 2000 (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 21.8.2019