Botulism

Botulism kallas den sjukdom som orsakas av giftiga ämnen m.a.o. toxiner som produceras av bakterien Clostridium botulinum.

Sporer av bakterien Clostridium botulinum förekommer normalt i jord och vatten. Bakteriernas sporformer är synnerligen härdiga. När förhållandena är gynnsamma utvecklas sporerna till bakterier som producerar toxiner. Toxinet hamnar i kroppen med bland annat kontaminerad föda. 

C. botulinum-bakterierna kan på grund av toxinerna de producerar indelas i sju olika typer (A-G).

Botulism hos människor

Botulism är en förgiftning som orsakas av Clostridium botulinum -bakterietoxiner och som kan leda till döden om den inte behandlas. Av botulinumtoxinerna är det endast typ A, B, E och F som gör människor sjuka. Enligt allmän uppfattning är toxiner av typ C och D inte farliga för människor. Den vanligaste smittkällan är livsmedel och då är det fråga om så kallad matförgiftningsbotulism. Spädbarnsbotulism förekommer hos barn under ett år gamla och smittkällan har förknippats med honung. Sårbotulism är den sällsyntaste sjukdomsformen. Bakterierna börjar bilda sporer i ett sår varifrån giftet kan sprida sig till resten av kroppen.

I Finland är botulism sällsynt: enstaka fall av matförgiftningsbotulism har konstaterats år 1999, 2006, 2009, 2011 och 2013. Det smittöverförande livsmedlet kunde inte bekräftas för sjukdomsfallet 2013.

Clostridium botulinum i livsmedel

Eftersom sporer av bakterien C. botulinum förekommer normalt i jord och vatten, är det möjligt att bakterien hamnar i råvaror till livsmedel, till exempel färsk fisk. Toxinet som orsakar botulism uppkommer i livsmedlet under bakteriens tillväxtfas, när livsmedlet förvaras i en temperatur över 3 grader i en anaerob miljö. De vanligaste smittkällorna för matförgiftningsbotulism är saltade och torkade köttprodukter, konserver samt varmrökt vakuumförpackad fisk.

Förekomsten av bakteriesporer, bakterier eller de toxiner som de producerar i färdiga livsmedel följs inte systematiskt.

Botulism hos djur

Flera olika djur kan insjukna i botulism, till exempel nötkreatur, får, hästar, fåglar, minkar och rävar. Det är inte ovanligt med sjukdomsutbrott hos vilda sjöfåglar. Hundar och svin är inte mottagliga för sjukdomen och den har inte rapporterats hos katter. 

Sjukdomsbilden är densamma oberoende av djurart. De toxiner som bakterien producerar verkar som ett nervgift och orsakar vanligtvis förlamning. Symtomen utvecklas snabbt och de leder ofta till att djuret dör. Djur får oftast smittan med foder eller från jord eller torrströ som innehåller bakteriesporer.

I Finland konstaterades botulism hos fjäderfä första gången 2009. I de konstaterade fallen har det varit fråga om C. botulinum typ C, som anses vara ofarlig för människan. År 2002 insjuknade ett stort antal farmade blårävar i botulism och dog till följd av fördärvat foder. Det var fråga om C botulinum typ C och D, som anses var ofarliga för människan.

Sidan har senast uppdaterats 28.8.2019