Bovin tuberkulos

Bovin tuberkulos orsakas av bakterien Mycobacterium bovis, som förutom nötkreatur kan smitta även flera andra djurarter såsom hund, katt, svin, get och grävling. Utöver nötkreatur är även hjortar ytterst känsliga för smitta. Mycobacterium bovis ja Mycobacterium tuberculosis är olika variationer av samma bakteriestam – deras genetiska material är nästan identiskt. M. tuberculosis är den vanligaste alstraren av tuberkulos hos människor, men även M.bovis kan ge människor tuberkulos.

Bovin tuberkulos hos människor

Bland livsmedel var särskilt mjölk en betydande smittkälla för människor under tidigare decennier. Tack vare den strikta tuberkuloskontrollen av nötkreatur är det mycket sällsynt att M. bovis-bakterien förekommer hos människor i Finland. Numera smittas människor vanligtvis via luftvägarna, men även det är ytterst osannolikt i Finland. I Finland har man inte gjort ett enda M. bovis-bakteriefynd hos människor på 2000-talet. Ingen smitta har heller anmälts till registret över smittsamma sjukdomar under dess existens sedan 1995.

Mycobacterium bovis i livsmedel

Tidigare var det vanligt att M. bovis smittade via opastöriserad mjölk, men i och med pastöriseringen av mjölk har den smittvägen praktiskt tagit försvunnit. Den i praktiken viktigaste metoden att bekämpa tuberkulos i Finland är den granskning av kroppen och organen av varje slaktat djur som görs i samband med köttbesiktningen. Varje år går några slaktdjur vidare från köttbesiktningen till fortsatta undersökningar med tanke på M. bovis–smitta.

Figur: Slaktnöt undersökta för M. bovis -bakterien vid köttbesiktning från och med 2001 (pdf)

Bovin tuberkulos hos djur

Bovin tuberkulos är en kronisk sjukdom vars symtom och varaktighet är beroende av bland annat var i kroppen de tuberkulösa förändringarna utvecklas. Smittan överförs vanligtvis via luftvägarna eller matsmältningskanalen. M. bovis kan utöver nötkreatur smitta bland annat hjort- och sällskapsdjur.

Bekämpningen av bovin tuberkulos i Finland inleddes med frivilliga testningar i början av 1900-talet. Bekämpningsåtgärderna utvecklades och 1946–1966 undersöktes alla mjölkproducerande besättningar i enlighet med mjölkkontrollbestämmelserna med tanke på tuberkulos med fem års mellanrum. Efter 1966 upphörde man med rutinkontrollerna sedan antalet tuberkulosbesättningar minskat avsevärt. Sjukdomen har senast konstaterats i vårt land 1982 hos en besättning.

Bovin tuberkulos undersöks numera i samband med hälsokontrollprogrammet för semintjurar samt import och export av djur. Förekomsten av bovin tuberkulos i hjorthägn har följts inom ramen för hälsokontrollprogrammet för hjorthägn sedan 1997. Ingen smitta har konstaterats hos hjortdjur.

Figur: Tuberkulosundersökningar av nötkreatur och hägnade hjortar från och med 2000

Betydelsen av bovin tuberkulos i Finland

Bakterien Mycobacterium bovis som orsakar sjukdom hos människan förekommer inte i Finland. Finland har officiellt friförklarats från bovin tuberkulos genom Europeiska kommissionens beslut.

Sidan har senast uppdaterats 2.10.2019