Listerios

Listerios är en smittsam sjukdom som orsakas av bakterien Listeria monocytogenesListeria monocytogenes (vanligen listeria) förekommer allmänt i omgivningen och den klarar av även exceptionellt krävande förhållanden. Listeria är vanlig i jorden och växter samt avloppsvatten från samhällen och jordbruk.

Det finns flera olika stamtyper (geno- och serotyper) av Listeria monocytogenes–bakterierna. Det är väsentligt att bestämma Listeria-stamtypen bland annat när man ska utreda smittkällan.

Listerios hos människor

Listerios är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Listeria monocytogenes. Listeriasmitta fås vanligtvis via förorenade livsmedel. Som smittkälla kan fungera produkter som förvaras länge i kyla, till exempel vakuumförpackade fiskprodukter. Listerios kan också smitta direkt från ett sjukt djur till till exempel djurskötaren.

På 2000-talet har det varje år anmälts 20–45 listeriainfektioner i Finland. Listeriosfallen tycks ha blivit något vanligare från början av 2000-talet. Varje år har det förekommit 0–2 fall i samband med graviditet.

Figur: Anmälda listeriosfall till registret över smittsamma sjukdomar från och med år 2000 (pdf)

Listeria i livsmedel

Bakterien Listeria monocytogenes kan förekomma i såväl grönsaker som mjölk-, kött- och fiskprodukter. Med tanke på livsmedelsproduktionen och förvaringen av livsmedel är det särskilt problematiskt att listeria kan föröka sig även i kylskåpstemperatur. Listeria förstörs vid pastöriseringstemperatur (72°C). Även om livsmedel anses vara den viktigaste källan för listeriasmitta, är det i allmänhet svårt att spåra sambandet med ett visst livsmedel, eftersom listerios kan ha lång inkubationstid.

Av risklivsmedlen har man i Finland undersökt särskilt vakuumförpackade, kallrökta och gravsaltade fiskprodukter, eftersom listeria har förekommit i dem och hos listeriospatienterna har man årligen, upprepade gånger konstaterat sinsemellan identiska genotyper av L. monocytogenes–bakterien. Listeria har inte just konstaterats i andra risklivsmedel i Finland.

Tabell: Förekomsten av bakterien Listeria monocytogenes i vissa livsmedel som undersökts i Finland (pdf)

Vakuumförpackade fiskeriprodukter 

Vakuumförpackade, kallrökta och gravsaltade fiskprodukter har undersökts upprepade gånger med ungefär fyra års mellanrum genom stickprov. Bakterien L. monocytogenes har upprepade gånger påvisats i produktkategorins fiskprodukter och det verkar som om förekomsten av listeria i dessa produkter ökade något i slutet av förra decenniet. Bakteriemängderna i fynden har dock huvudsakligen varit låga, till exempel i utredningen 2008–2009 överskred bara 0,5 % av listeriafynden gränsvärdet för livsmedel enligt de mikrobiologiska kriterierna som är 100 cfu/g.

Figur:  Nationella utredningar om förekomsten av bakterien L. monocytogenes i fiskprodukter (pdf)

Listerios hos djur

Listerios, det vill säga sjukdomsfall som orsakats av bakterien Listeria monocytogenes konstateras sällan hos djur.

Alla varmblodiga djur kan insjukna i listerios. Hos idisslare är smittkällan vanligtvis ensilage av dålig kvalitet. I allmänhet är smittan symtomfri, men ibland orsakar listeria bland annat aborter samt ögon-, hjärn- och hjärnhinneinflammationer. Aborter kan förekomma hos alla däggdjur, vanligtvis hos får, getter och nötkreatur. Hjärnlisteria är vanligast hos vuxna idisslare, men konstaterats sporadiskt även hos andra djurarter. Hos unga individer av flera djurarter kan listeria orsaka en allmän infektion. Listerios påträffas också hos vilda djur, särskilt harar.

Hos djur som skickats till Livsmedelsverket för undersökning av dödsorsaken har listeriasmitta konstaterats sporadiskt hos nötkreatur och får samt vilda djur. Exempelvis 2010 konstaterades listerios hos sex får och en get.

Betydelsen av listeria i Finland

Listerios har varit den fjärde vanligaste livsmedelsburna smittan i Finland på 2000-talet. Merparten av smittfallen är av inhemskt ursprung. I Finland har särskilt vakuumförpackade, kallrökta och gravsaltade fiskprodukter konstaterats vara risklivsmedel. Husdjur är inte någon betydande smittkälla för människor.

Sidan har senast uppdaterats 3.9.2021