Q-feber

Q-feber orsakas av bakterien Coxiella burnetii, som är en rickettsia, en bakterie som förökar sig inuti vävnadsceller. Förutom hos människor kan Q-feber förekomma hos nästan alla djurarter. Bakteriens sporform är härdig och den kan sprida sig till exempel med vinden.

Q-feber hos människor

Vanligtvis överförs smittan till människan via luftvägarna. Smitta via fästingbett är också möjlig. Ingen smittöverföring av Q-feber har konstaterats i Finland. Sjukdomsfall har beskrivits i första hand hos resenärer. Bland annat år 2015 konstaterades tre, 2016 två och 2017 fyra fall i samband med resor.

Figur: Anmälda Q-feberfall i befolkningen från och med 2000 (pdf)

Coxiella burnetii i livsmedel

Smitta via förorenad opastöriserd mjölk är möjlig, men synnerligen sällsynt. Man kan förebygga smitta genom att undvika att inta opastöriserad mjölk.

Q-feber hos djur

C. burnetii-smitta förekommer i huvudsak hos idisslare (nötkreatur, får och getter), mera sällan hos andra djur. Hos djur är smittan ofta symtomfri. Symtomfria djur kan emellertid utsöndra bakterien. Djuret kan utsöndra bakterier i sin näromgivning via mjölk, urin och avföring. Speciellt rikligt med bakterier utsöndras i samband med förlossning i efterbörden. När sekretet torkar blir det till aerosol i luften.

I Finland har man tidigare testat enstaka djur med tanke på Q-feber i första hand i samband med exportundersökningar. Bakterien C. burnetii som orsakar Q-feber konstaterades första gången i Finland 2008 på en nötgård. År 2009 utreddes förekomsten av antikroppar mot Q-feber hos mjölkbesättningar. Inom ramen för utredningen undersöktes cirka 14 % av mjölkbesättningarna i Finland, av dem konstaterades antikroppar mot Q-feber hos cirka 0,2 %. Enstaka positiva besättningar fanns i södra och västra Finland. Jämfört med andra nordiska länder, till exempel Sverige och Danmark, är förekomsten av antikroppar mot Q-feber hos mjölkbesättningar klart lägre i Finland. År 2010 utreddes förekomsten av antikroppar mot Q-feber hos får och getter. Inom ramen för utredningen undersöktes över 3000 får och nästan 150 getter, inga antikroppar mot Q-feber konstaterades.

Sidan har senast uppdaterats 7.9.2021