Streptococcus zooepidemicus

Streptococcus equi subspecies zooepidemicus (nedan S. zooepidemicus) är som namnet anger zoonotisk och kan slumpmässigt smittas från djur till människor. S. zooepidemicus kan orsaka infektion bland annat på slemhinnor, i luftvägarna, lederna och hjärnhinnan, blodförgiftning samt bölder.

Streptococcus zooepidemicus hos människor

Hos människan är S. zooepidemicus en sällsynt sjukdomsalstrare, men både enstaka infektioner och epidemier har konstaterats. I Finland anmäls årligen 2–6 smittor som konstaterats genom blododling till registret över smittsamma sjukdomar. Bakterien smittar människan direkt från djuret eller via opastöriserad mjölk. Man vet att bakterien har smittats från häst till människa även i Finland. Smitta från häst är dock ytterst sällsynt. År 2012 undersöktes förekomsten av bakterien hos människor som har hästar som hobby i Finland. Bakterien konstaterades inte hos dem.

Streptococcus zooepidemicus i livsmedel

Smitta kan överföras via förorenad opastöriserad mjölk, men dessa smittor är mycket sällsynta. Smittan kan förebyggas genom att inte konsumera opastöriserad mjölk. År 2003 rapporterades en liten S. zooepidemicus matförgiftningsepidemi i Finland, där smittkällan var ost tillverkad av opastöriserad getmjölk.

Streptococcus zooepidemicus hos djur

Mest allmänt förekommer bakterien S. zooepidemicus hos hästar, särskilt unga hästar. Hos dessa kan bakterien orsaka luftvägsinfektioner. Bakterien påträffas dock även hos flera andra djurarter, hos vilka smittan kan vara symtomfri eller orsaka en infektion. Hos hundar orsakar S. zooepidemicus främst luftvägsinfektioner. I Finland har sjukdomsfallen förekommit främst hos enskilda djur. Bland de djurprover som lämnats in till Livsmedelsverket för analys har infektioner orsakade av bakterien S. zooepidemicus konstaterats hos enskilda hundar och hästar varje år.

Sidan har senast uppdaterats 2.8.2019