Fästingburen encefalit (TBE)

Sjukdomen fästingburen encefalit (TBE, Tick-Borne Encephalitis) orsakas av ett arbovirus, som också kallas Kumlingeviruset. Det är fästingar som bär på viruset.

TBE hos människor

Hjärnhinneinflammation som i huvudsak överförs av fästingar påträffas i Finland på Åland, i Karlebytrakten och Villmanstrandstrakten. Största delen av sjukdomsfallen konstateras i juli-september, men fall har konstaterats från maj och ända till november. I och med den vaccineringskampanj som genomförts på Åland har antalet fall börjat minska.

I början av 2000-talet konstaterades 30–40 fall om året, varav ungefär 70 % på Åland. De senaste åren har antalet fall sjunkit till 15–20, och bara 20–30 % av fallen har konstaterats på Åland.

Figur: Anmälda fall av fästingburen encefalit till registret över smittsamma sjukdomar från och med 2000 (pdf)

Kumlingevirus i livsmedel

Opastöriserad mjölk, särskilt getmjölk, kan fungera som smittkälla för Kumligeviruset. I Finland har man en gång misstänkt smitta där källan kunde ha varit opastöriserad getmjölk.

TBE hos djur

Det är i första hand smågnagare som är reservoar för arboviruset i naturen och som smittar fästingarna. Man har uppskattat att ungefär 2 % av smågnagarna bär på viruset.

Viruset kan smitta flera djurarter via fästingar eller myggor. Till följd av virussmitta kan arbovirus utsöndras i bl.a. getters och fårs mjölk. Hos djur orsakar viruset i allmänhet endast symtomfri smitta. Hos hundar har man emellertid rapporterat bland annat symtom i centrala nervsystemet och dödsfall till följd av sjukdomen. I Finland har sjukdomen aldrig konstaterats hos djur. Enligt undersökningar som gjorts i Finland förekommer antikroppar mot arbovirus hos hundar och hästar.

Sidan har senast uppdaterats 6.9.2021