Lagstiftning

Tillsynen över införseln, marknadsföringen och användningen av biologiska bekämpningsorganismer och pollinerare dvs. makroorganismer regleras av lagen om skydd för växters sundhet och för tillsynen över dessa svarar Livsmedelsverket.

De mikrobiologiska preparaten (virus, svampar, bakterier) som används inom växtskyddet omfattas av lagen om växtskyddsmedel och för tillsynen över dessa svarar Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Att sprida ut en främmande art i den finska naturen är förbjudet enligt laget om främmande arter, om man har skäl att misstänka att den kunde ge upphov till en bestående stam. Det beaktas i riskvärderingen av makroorganismer.

Hållningen, införseln och den inre marknaden med bin och humlor regleras för djursjukdomarnas del av en förordning från jord- och skogsbruksministeriet och för registret svarar Livsmedelsverket.

Nationell lagstiftning

De nationella författningarna om bekämpningsorganismer och pollinerare finner du på webbplatsen Finlex:

  • Växtskyddslag 29.11.2019/1110
  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om marknadsföring, användning och import av makroorganismer för biologisk bekämpning och pollinering 1300/2019
  • Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter 1709/2015
  • Statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse 1725/2015

Internationell lagstiftning

I EU finns inte någon harmoniserad lagstiftning om säker användning av organismer som används för biologisk bekämpning och pollinering. I medlemsländerna finns inte heller någon egentlig särskild lag om biologiska bekämpningsorganismer, utan saken har ofta lösts i form av en samverkan mellan två lagar.

Internationella standarder och konventioner:

Genom att följa de standarder som Växtskyddsorganisation för Europa och Medelhavsområdet (EPPO) utarbetat kan man säkerställa att makroorganismerna används på ett säkert sätt då gemensam lagstiftning saknas. I EPPO:s standard PM 6/3 finns en lista på de arter som länge använts inom EPPO:s område utan att problem uppstått. Standarderna finner du på engelska på EPPO:s webbplats. Anmälningarna och tillståndsansökningarna som krävs i Finland har utarbetats utgående från EPPO:s standard 6/2. På pollinerare finns inte någon motsvarande lista, men i Finland utvärderas pollinerarna på samma sätt som bekämpningsorganismerna.

  • EPPO PM 6/1: Första införsel av exotiska bekämpningsorganismer för forskningsändamål
  • EPPO PM 6/2: Införsel av icke ursprungliga bekämpningsorganismer och frisläppande av dem i naturen
  • EPPO PM 6/3: Bekämpningsorganismer som säkert används inom EPPO:s område
  • EPPO PM 6/4: Beslutsstödssystem för import och frisättning av bekämpningsorganismer för växtskadegörare 

Internationella växtskyddskonventionen (IPPC) och konventionen om biologisk mångfald (CBD) gäller biologiska bekämpningsorganismer. EPPO verkställer för sin del i sina egna standarder IPPC:s standard om biologiska bekämpningsorganismer.

  • IPPC:s standard ISPM3
Sidan har senast uppdaterats 21.2.2023