Bekämpning av flyghavre

Det viktigaste vid bekämpning av flyghavre är att hela växten förstörs. Bekämpningsmetoderna är, förutom handplockning, odlingstekniska åtgärder och kemisk bekämpning. Handplockning kan användas som enda bekämpningsmetod då de första flyghavreindividerna observeras på skiftet, och det ännu är möjligt att bekämpa föroreningen genom plockning.


Identifiering av flyghavre. (Titta på youtube https://youtu.be/AxnL4hziQvE)

Odlingstekniska åtgärder

De odlingstekniska åtgärderna är val av odlingsväxt, senarelagd sådd, trädning, direktsådd, plöjning, biologisk bekämpning och handplockning. Av dessa åtgärder är valet av odlingsväxt det mest betydelsefulla, för om man har konstaterat eller misstänker flyghavre på ett skifte bör man inte odla havre. Det lönar sig då att välja en sådan odlingsväxt där flyghavren är lätt att observera och bekämpa. Flerårig vall är effektiv vid flyghavrebekämpning, såvida beståndet slås innan flyghavren bildar vippa. Då man bryter vallen genom plöjning kan flyghavrefrön som legat i vila lyftas upp till ytan, och det är därför skäl att gå över skiftena noggrant flera gånger efter vallbrytningen.

Kemisk bekämpning

Vid kemisk bekämpning är det viktigast att välja rätt bekämpningsmedel som lämpar sig för odlingsväxten, att bespruta vid rätt tidpunkt med rätt preparatmängder samt att genomföra besprutningen noggrant. Om man använder för små mängder preparat leder det till att flyghavre blir kvar nere i beståndet och producerar groningsdugliga frön. Den kemiska bekämpningen bör alltid kompletteras med handplockning, så att man försäkrar sig om att ingen flyghavre finns kvar i beståndet.

Handplockning

Vid handplockning är det viktigt att man får upp hela växten ur marken och genast sätter den i en hel säck. Flyghavren får inte lämnas kvar i beståndet eller på dikesrenen, eftersom fröna är groningsdugliga och drösar på åkern. Plockningen ska utföras genast när man observerar flyghavre i beståndet, och därefter igen med ca 2-3 veckors mellanrum. Säckarna som man samlar flyghavren i ska brännas.

Vid handplockning bör man ha med sig

  • en hel säck
  • kikare
Sidan har senast uppdaterats 26.7.2021