Förekomst av flyghavre förhindrar eller begränsar utsädesproduktionen

Förekomst av flyghavre på en gård med utsädesproduktion påverkar alltid gårdens möjligheter att få producera utsäde. Flyghavre får aldrig förekomma i utsädesskörden.

Om det på en utsädesproduktionslägenhet förekommer flyghavre på högst ett skifte som är under uppsikt:

 • Är utsädesproduktion tillåten av alla arter.
 • Kan utsädesproduktion bedrivas på andra skiften än skiftet som är under uppsikt.

Om flyghavre förekommer på två, tre eller fyra skiften som är under uppsikt:

 • Är utsädesproduktion av havre inte möjlig.
 • Är utsädesproduktion av andra arter möjlig.
 • Kan utsädesproduktion bedrivas på andra skiften än skiftena som är under uppsikt.

Om flyghavre förekommer på fler än fyra skiften som är under uppsikt:

 • Är utsädesproduktion inte möjlig på lägenheten, med undantag av potatis.

Hur avförs ett skifte ur flyghavreregistret?

Odlaren begär i samband med stödansökan en flyghavrekontroll för hela basskiftet av kommunen. Skiftet avförs ur kommunens flyghavreregister om man inte under två på varandra följande somrar observerar flyghavre i samband med den officiella flyghavrekontrollen. Kommunen kontrollerar alltid hela basskiftet.

Jordbruksskiftet där flyghavre observerats kan avföras ur Livsmedelsverkets uppsikt. Odlingsgranskaren gör då en flyghavrekontroll i samband med odlingsgranskningen.

Odlingsgranskaren eller kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan utföra flyghavrekontrollen då det är möjligt att observera flyghavreindivider som grott. Flyghavrekontrollen görs inte, om

 • det på skiftet odlas havre, rybs, raps, senap, råg, kummin, potatis, ärt, bondböna, hampa eller majs
 • skiftet är i träda eller vall, eller lider svårt av liggsäd
 • man har bekämpat flyghavre på skiftet med handplockning, bekämpningsmedel eller slåtter eller
 • andra odlingstekniska åtgärder förhindrar att flyghavre observeras.

Avförande av skiften som länge varit i vall från flyghavreregistret

Landsbygdnäringsmyndigheten har möjlighet att på odlarens begäran konstatera basskiften som
har varit i obruten vallodling minst 10 växtperioder som fria från flyghavre. Om villkoren uppfylls
avlägsnar myndigheten registeranteckningarna för skiftena utan flyghavrekontroll. Den lokala
landsbygdsnäringsmyndigheten ger närmare information om hur begäran ska göras.

Villkoren för avlägsnande av registeranteckningarna är:

 • odlingsväxten på skiftet har utan avbrott varit vall under de 10 föregående växtperioderna
 • flyghavre har inte förekommit på skiftet under den aktuella tidsperioden
 • ingen bekämpningsanvisning eller bekämpningsplan har getts för skiftet under den aktuella
  tidsperioden.

Jag vill utvidga min utsädesproduktionsgård, men åkrarna som jag vill köpa eller arrendera är införda i kommunens flyghavreregister. Är det möjligt att utvidga gården?

Det är möjligt att utvidga gården. Om skiftena som kommer i odlarens besittning finns i kommunens flyghavreregister, kan man med undantagslov av Livsmedelsverket avvika från det maximala antalet skiften under uppsikt. Beviljande av undantagslov förutsätter vägande skäl, såsom t.ex. anskaffning av nya områden som är avsedda för utsädesproduktion eller att odlarens lägenheter ligger mycket långt från varandra. Beviljande av undantagslov får dock inte orsaka risk för spridning av flyghavre.

Odlaren ansöker om undantagslov med en blankett, som finns på livsmedelsverkets webbsidor. Odlaren bör i sin ansökan om undantagslov berätta hur han tänker fungera för att förhindra att flyghavren sprids till skörden som är avsedd till utsäde.

Sidan har senast uppdaterats 4.4.2022