Flyghavretillsynen

Tillsynen enligt flyghavrelagen utförs av kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt Livsmedelsverket.

Anmälan om flyghavreförekomst görs till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, som förrättar syn på skiftet eller området och ger en bekämpningsanvisning. Om skiftet eller området är svårt förorenat av flyghavre kan landsbygdsnäringsmyndigheten göra upp en bekämpningsplan. Om föroreningen kräver omedelbara åtgärder kan landsbygdsnäringsmyndigheten ge en tillfällig bekämpningsplan för området och effektivera åtgärden med vite eller föreläggande om utförande.

ELY-centralerna utför tillsynsåtgärder enligt tillsynsplanen för flyghavre. Om en lägenhet har skiften på flera kommuners områden kan landsbygdsnäringsmyndigheten låta ELY-centralen göra upp bekämpningsplanen. Också om bekämpningsplanen bör uppgöras brådskande eller om landsbygdsnäringsmyndigheten är förhindrad kan uppgörandet av bekämpningsplanen överlåtas till ELY-centralen.

Livsmedelsverkets utbildar, handleder och ger råd till kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och ELY-centralernas inspektörer. Livsmedelsverkets inspektörer utför också tillsynsgranskningar enligt flyghavrelagen tillsammans med landsbygdsnäringsmyndigheterna och ELY-centralerna.

Förordningarna innehåller bestämmelser om

anmälningsplikt
förrättande av syn
uppgörande av bekämpningsanvisning och -plan
flyghavrefrihetsgranskning
upprätthållande av flyghavreregister
uppgörande av tillsynsplan

Sidan har senast uppdaterats 3.6.2020