Frökälla

Med frökälla avses ett frötäktsområde, ett frötäktsbestånd, en fröplantage, föräldraträd till en familj, en klon eller en klonblandning. Enligt lagen om handel med skogsodlingsmaterial får man för produktion av skogsodlingsmaterial endast använda sådan frökälla som uppfyller minimikraven för godkännande av materialet. Livsmedelsverkets uppgift är att granska de här kvalitetskraven och godkänna frökällan.

Kategorier för frökällor och skogsodlingsmaterial

Frökällor som används för produktion av skogsodlingsmaterial indelas i följande kategorier:

1) känd härkomst: en frökälla som utgör ett frötäktsområde eller ett frötäktsbestånd inom ett och samma härkomstområde;

2) beståndsutvalt: en frökälla som utgör ett frötäktsbestånd inom ett och samma härkomstområde, och som valts ut efter fenotypiska kriterier;

3) individutvalt: frökällor som utgör sådana fröplantager, föräldraträd till familjer, kloner eller klonblandningar vars komponenter valts ut efter fenotypiska kriterier på individnivå;

4) testat: frökällor som utgör sådana frötäktsbestånd, fröplantager, föräldraträd till familjer, kloner eller klonblandningar vars överlägsna egenskaper har påvisats genom jämförande tester eller en bedömning som grundar sig på en genetisk utvärdering av frökällans olika beståndsdelar.

Skogsodlingsmaterialet hör till samma kategori som dess frökälla.

Antal godkända frökällor

Materialets kategori och typ Totalt Godkända 2021 Återkallade 2021
  st  ha st  ha st  ha
Beståndsutvalt            
   -frötäktsbestånd 22  40        
Individutvalt            
   -fröplantage 97 1464        
   -klon 86           
   -föräldraträd till en familj 1          
Testat            
   -fröplantage 27 427        

 

Antal registrerade fröplantager

Fröplantager  Stycken    Hektar
 -tall  80  1459,2
-gran 31 369,6
-lärkträd  6  55
-ek  1  1,5
-klibbal  2  4,1
-lönn  1  1,5
-vårtbjörk 3 0,4
Totalt 124 1891,3
Sidan har senast uppdaterats 2.3.2021