EU-lagstiftning om skogsodlingsmaterial

Rådets direktiv

1999/105/EG Rådets direktiv om saluföring av skogsodlingsmaterial 

Rådets beslut

2008/971/EG om likvärdighet av skogsodlingsmaterial som producerats i tredjeland

1104/2012/EU om ändring av rådets beslut 2008/971/EG i syfte att införa skogsodlingsmaterial i kategorin ”individutvalt” och uppdatera namnen på de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen

Kommissionens förordningar

1597/2002/EG om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 1999/105/EG vad beträffar formatet för nationella förteckningar över frökällor för skogsodlingsmaterial 

1598/2002/EG om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 1999/105/EG när det gäller administrativt samarbete mellan officiella organ

1602/2002/EG om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 1999/105/EG vad beträffar en medlemsstats tillåtelse att förbjuda saluföring till slutanvändaren av visst skogsodlingsmaterial

Kommissionens beslut

2005/853/EG om tillstånd för Frankrike att i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG förbjuda saluföring till slutanvändare, för sådd eller plantering i vissa regioner i Frankrike, av odlingsmaterial av Pinus pinaster Ait. som kommer från Iberiska halvön och som inte är lämpligt att användas i dessa områden

2005/871/EG om undantag för Danmark och Slovenien från vissa skyldigheter i samband med saluföring av skogsodlingsmaterial enligt rådets direktiv 1999/105/EG

2007/433/EG om tillfälliga nödåtgärder för att förhindra att Gibberella circinata Nirenberg O’Donnell förs in till och sprids i gemenskapen  

2008/989/EG om bemyndigande för medlemsstaterna i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG att fatta beslut om huruvida skogsodlingsmaterial som ska importeras från vissa tredjeländer ger samma garantier som skogsodlingsmaterial som producerats i gemenskapen

Kommissionens verkställighetsbeslut (EU) 2015/321, 26 februari 2015, om ändring av beslut 2008/989/EG om bemyndigande för medlemsstaterna i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG att fatta beslut om huruvida skogsodlingsmaterial som ska importeras från vissa tredjeländer ger samma garantier som skogsodlingsmaterial som producerats i gemenskapen.

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/773, av den 10 maj 2021, om tillstånd för medlemsstaterna i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG att tillfälligt besluta om likvärdighet för skogsodlingsmaterial av vissa kategorier som producerats i vissa tredjeländer

MERA OM ÄMNET

EU-lagstiftningen hittas på EUR-Lex webbplats i lagstiftningsdelen enligt årtal och dokumentets nummer.

Sidan har senast uppdaterats 17.11.2022