Kvalitetskrav

Plantor som saluförs ska vara friska och livskraftiga samt i övrigt lämpliga för skogsodling. En planta uppfyller inte de här kraven, om:

1) det på plantan förekommer skadegörare eller av dessa förorsakade skador som försvagar plantans livskraft;

2) plantans rotsystem eller skott är starkt böjt, rotsystemet är förvridet på ett menligt sätt eller bristfälligt utvecklat eller rötterna hos en täckrotsplanta inte binder samman rotklumpen tillräckligt;

3) plantans toppskott inte är normalt eller plantan är starkt förgrenad; eller

4) plantan uppvisar menliga barkfel eller bristningar eller har skadats av frost eller torka.

Ett plantparti får innehålla enstaka plantor som inte uppfyller ovannämnda kvalitetskrav, dock högst 5 procent av det totala antalet plantor.

Sidan har senast uppdaterats 8.9.2022