Uppfylls kraven på plantornas kvalitet?

En planta uppfyller inte dessa krav, om:

  • det på plantan förekommer skadegörare eller av dessa förorsakade skador som försvagar plantans livskraft;
  • plantans rotsystem eller skott är starkt böjt, rotsystemet är förvridet på ett menligt sätt eller bristfälligt utvecklat eller rötterna hos en täckrotsplanta inte binder samman rotklumpen tillräckligt;
  • plantans toppskott inte är normalt eller plantan är starkt förgrenad; eller
  • plantan uppvisar menliga barkfel eller bristningar eller har skadats av frost eller torka.

 

I ett plantparti får det förekomma enskilda plantor som inte uppfyller kvalitetskraven ovan. De får dock utgöra högst 5 procent av det sammanlagda antalet plantor.

Sidan har senast uppdaterats 12.9.2022