Statistik

Uppgifterna publiceras i Naturresursinstitutets statistikdatabas.

Skogsbruks- och skogsförbättringsarbeten

Statistikdatabas

Frö- och plantstatistik

Livsmedelsverket sammanställer årligen för statistiska ändamål uppgifter om antalet plantor som levererats för skogsodling, plantskolornas produktionsarealer och mängderna frö som använts för sådd i plantskolorna. Uppgifterna samlas in från de plantproducenter som är upptagna i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial. Med hjälp av dem sammanställs riksomfattande statistik över plantproduktionen. De regionala skillnaderna i produktionen av tall- och granplantor har presenterats så, att uppgifterna från plantskolor som ligger söder om respektive norr om Ule träsk har presenterats skilt för sig.  

Material

Enkäten sändes till de plantskolor som levererat plantor för skogsodling under åren i fråga. Plantskolorna ombads uppge vilka plantor som levererats direkt till plantförmedlare eller skogsägare i Finland. Uppgifter om plantor som sålts till andra plantproducenter eller plantor som levererats till plantskolans övriga verksamhetsställen ombads inte för att samma plantpartier inte ska förekomma två gånger i statistiken.

Sidan har senast uppdaterats 17.11.2022