Genetiskt modifierade snittblommor

En organism, till exempel en växt eller en bakterie, kallas genetiskt modifierad (gm) ifall dess arvsmassa har modifierats med gentekniska metoder. Med förkortningen gmo (genetiskt modifierad organism) avses en levande och reproducerande organism, vilket även omfattar frön. 

Gentekniknämnden

I Europeiska Unionen är syftet med direktiven och övriga förordningarna som reglerar genetiskt modifierade organismer (gmo) att säkerställa, att bruket av genteknik inte orsakar skada för människans hälsa eller miljön. Användningen av genetiskt modifierade organismer regleras främst av gentekniklagen (377/1995) i Finland. 

Gentekniknämnden (GTLK) är Finlands nationella behöriga myndighet i ärenden som gäller tillämpning av gentekniklagen och som beviljar tillstånd för sluten eller öppen användning av genetiskt modifierade växter.

Tillstånd krävs för genetiskt modifierade växter

Genetiskt modifierade växter får varken odlas eller marknadsföras, ifall de inte har beviljats tillstånd till detta i EU. Allt genetiskt modifierat material genomgår i EU en strikt procedur för godkännande, som omfattar bland annat ett utlåtande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) om den genetiskt modifierade produktens säkerhet.

Genetiskt modifierade blå nejliksorter har godkänts i EU endast att användas som snittblommor, men de får inte odlas i EU-länder.

Anteckning om genetisk modifiering syns på förpackningsuppgifterna

Förpackningar med genetiskt modifierade snittblommor skall märkas med uppgiften om produktens genetiska modifiering.

Sidan har senast uppdaterats 13.1.2023