Försök

Tillstånd ska sökas hos Livsmedelsverket för försök som utförs någon annanstans än vid forskningsinstitut och som förutsätter utsättning i miljön av en gödselprodukt som inte överensstämmer med förordningen om gödselprodukter eller lagen om gödselmedel, eller som inte har tillhandahållits på marknaden genom ömsesidigt erkännande. Kravet på tillstånd gäller inte vetenskapliga försök och försök i produktutvecklingssyfte som utförs vid forskningsinstitut.

I den fritt formulerade tillståndsansökan ska anges uppgifter om den produkt som försöket avser, dess användningssyfte och den mängd som används, försökets omfattning och varaktighet samt uppskattade miljökonsekvenser. Den som ansöker om tillstånd ska utse en ansvarig person för försöket.

Livsmedelsverket beviljar tillstånd om

  • försöket sannolikt inte har skadliga verkningar för människors eller djurs hälsa, växters sundhet eller miljön
  • försöket genomförs på lämpliga testplatser och under övervakade förhållanden
  • begränsade mängder av produkten används inom ett begränsat område

För tillståndet debiteras en besluts- och handläggningsavgift i enlighet med avgiftsförordningen.

Den sökande ska avbryta försöket, om det under försökets gång framgår att produkten har sådana betydande skadliga verkningar för människors eller djurs hälsa, växters sundhet eller miljön, som inte kunde bedömas när tillståndet beviljades. Livsmedelsverket ska utan dröjsmål underrättas om att försöket avbrutits.

Livsmedelsverket kan återkalla ett beviljat tillstånd till ett försök, om det framgår att produkten har betydande skadliga verkningar för människors eller djurs hälsa, växters sundhet eller miljön. Tillståndet kan också återkallas om innehavaren av tillståndet på ett väsentligt sätt bryter mot tillståndsvillkoren.

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2022