Lagstiftning

Nedan ses en sammanställning av lagstiftningen om användning, tillverkning, utsläppande på marknaden, import och export av gödselfabrikat.  Den aktuella lagstiftningen finns på Finlex. Också på  jord- och skogsbruksministeriets webbplats finns en sammanställning av lagstiftningen.

Lag om gödselmedel

Den nya Lagen om gödselmedel 711/2022 antogs den 8 juli 2022. Lagen tillämpas den 16 juli. Lagen reglerar tillverkning, utsläppande på marknaden, import och export av gödselfabrikat. Genom reformen av lagen om gödselmedel förenhetligas förfarandena enligt EU-förordningen och den nationella lagstiftningen samt skapas en mer flexibel verksamhetsmodell, som främjar marknaden för nya, hållbart framställda produkter och samtidigt garanterar att de är säkra att använda.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselprodukter 964/2023. I denna förordning föreskrivs det om kvalitetskraven för produktkategorier, om komponentmaterialkategorier och kvalitets- och bearbetningskriterier för dem, innehållet i förteckningen över komponentmaterial, användningen av gödselprodukter och naturgödsel samt om kategorispecifika märkningskrav, sättet att deklarera och tillåtna toleranser för egenskaperna hos gödselprodukter.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande och tillsyn av verksamhet som gäller gödselprodukter 965/2023. I denna förordning föreskrivs det om de uppgifter om arten av den ekonomiska aktörens verksamhet som ska anmälas samt om anmälningsförfarandet, om registrets innehåll och organiseringen av registret, om kvalitetssystemets innehåll, om vilka uppgifter som ska lämnas om ett parti gödselprodukter samt om när och hur förhandsanmälan ska göras. I denna förordning förskrivs det dessutom om myndigheternas kontroll- och tillsynsförfaranden.

Statsrådets förordning om användning av gödselprodukter och naturgödsel som innehåller fosfor 64/2023. I denna förordning förskrivs det om användningen av fosfor i jordbruk och trädgårdsodling samt vid anläggning av grönområden och miljöbyggande.

Lagen om gödselfabrikat 539/2006 (Upphävd). Ärenden som inletts före ikraftträdandet av lagen om gödselmedel 711/2022 behandlas i enlighet med denna lag. Gödselfabrikat som har tillverkats före 31.12.2023 får släppas ut på marknaden under typbeteckningen till 31.12.2024. 

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat 24/11 (Upphävs med ändringar). Ändringar: Jord- och skogsbruksministeriets förordningar 12/127/1312/1521/15, 5/16 och 12/18.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat 11/12 (Upphävs med ändringar). Ändringar: Jord- och skogsbruksministeriets förordning 13/15 och 22/15.

Förteckning över typbeteckningar

Livsmedelsverket för en nationell förteckning över typbeteckningar för gödselfabrikat. Livsmedelsverkets nationella förteckning över typbeteckningar publiceras i Livsmedelsverkets föreskriftssamling. Nationell förteckning över gödselfabrikats typbeteckningar 1/2016 (pdf, 2,3 Mt). Ändringar: 1/2017 (pdf, 269 kb)

EU:s förordning om gödselprodukter

Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 av den 5 juni 2019 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 samt om upphävande av förordning (EG) nr 2003/2003 (konsoliderad).

Komissionens delegerade förordning (EU) 2022/973 av den 14 mars 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 genom fastställande av kriterier för agronomisk effektivitet och säkerhet vid användning av biprodukter i EU-gödselprodukter.

Gödselmedelsförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 (gödselmedelsförordningen) gäller tillverkning av, handel med och användning av oorganiska gödselmedel och kalkningsämnen i EU-området samt import och export av dessa produkter och råvaror till dem. Handeln med gödselmedel och kalkningsämnen försedda med märkningen ”EG-GÖDSELMEDEL” eller "EG-GÖDSELMEDEL KALKNINGSÄMNEN" enligt förordningen får inte begränsas genom nationella författningar.

Förordningen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning: EUT nr L 304, s. 1. Förordningstexten och de ändringar och tillägg som gjorts till den kan läsas på portalen EUR-Lex. På sidan finns också en konsoliderad version som innefattar senare gjorda ändringar och tillägg. Gödselmedelsförordningens 2003/2003 konsoliderade version 18.7.2019 (pdf)

Biproduktförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009, om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (biproduktförordningen). Förordningens syfte är att förhindra spridningen av djursjukdomar samt att säkerställa att biprodukterna kan identifieras och spåras i olika skeden av transport och bearbetning. 

Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av förordning (EG) 1069/2009. Förordningen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning: EUT nr L 300, s. 1-33. Förordningstexten och de ändringar och tillägg som gjorts till den kan läsas på portalen EUR-Lex.

Biproduktlagen

Lagen om animaliska biprodukter 517/2015 och jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter 783/2015 som utfärdats med stöd av den innehåller de lättnader i anslutning till det nationella genomförandet av EU:s biproduktförordningar som gäller användning och bortskaffande av animaliska biprodukter och därav framställda produkter. I lagen föreskrivs också om tillsynsmyndigheterna och deras uppgifter.

Ändringar:

Lagom ändring av lagen om animaliska biprodukter 1118/2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordningom ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter 1142/2022

Kadmiumhalten i gödselmedel

Kommissionens beslut 2006/348/EG om de nationella bestämmelser som anmälts av Republiken Finland enligt artikel 95.4 i EG-fördraget beträffande högsta tillåtna kadmiumhalt i gödselmedel. Detta beslut gäller ett undantag för Finland att nationellt begränsa kadmiumhalten i gödselmedel.

Produktlagstiftning om gödselfabrikat

Lag om marknadskontrollen av vissa produkter 1137/2016 

Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011

Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93

Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 av den 19 mars 2019 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat och om upphävande av förordning (EG) nr 764/2008

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2024