Tillsyn över gödselfabrikat

Livsmedelsverkets sektion för växtimport- och gödselfabrikat övervakar tillverkningen, utsläppandet på marknaden och importen av gödselfabrikat. Livsmedelsverket anlitar Närings-, trafik- och miljöcentralernas inspektörer samt auktoriserade inspektörer vid tillsynen. Förutom Livsmedelsverket övervakar tullverket importen och exporten av gödselfabrikat.

Tillsynen utförs som övervakning av egenkontroll, tillverkning och import enligt en tillsynsplan som utarbetas årligen. Dessutom tas prov för marknadskontroll bland annat av de gödselfabrikat som säljs i detaljhandeln.

Syftet med tillsynen är att säkerställa att de gödselfabrikat som släpps ut på marknaden uppfyller kraven och är säkra på så sätt att användningen av gödselfabrikat inte ökar ansamlingen av tungmetaller i odlingsmarken eller den övriga omgivningen och inte utgör risk för människors, djurs eller växters hälsa. Livsmedelsverket kan förbjuda att ett gödselfabrikat eller en råvara till ett sådant släpps ut på marknaden eller importeras, om det upptäcks att gödselfabrikatet inte uppfyller de föreskrivna kraven. Det kan bestämmas att de förbjudna produkterna ska bearbetas, förstöras eller återsändas på bekostnad av aktören i avsändarlandet.

Den allmänna styrningen av tillverkning, marknadsföring och import av gödselfabrikat samt tillsynen över dem ankommer på jord- och skogsbruksministeriet (JSM).

Sidan har senast uppdaterats 16.12.2022