A, X, S, M, Y och PLRV – andra skadliga virus på potatis

17. juli 2020

Under det internationella växthälsoåret 2020 presenterar Livsmedelsverket karantän- och kvalitetsskadegörare på potatis samt andra viktiga skadegörare på potatis. Om odlaren känner igen sjukdomar och skadegörare är det lättare att lägga märke till och förebygga problem med skadegörare.

Benämningarna på skadliga virussjukdomar på potatis påminner om alfabetet: A, X, S, M, Y och PLRV. Potatis kan smittas av flera virus samtidigt, varvid också virusens dolda symtom kan bli synliga och potatisskörden blir ännu sämre. Potatisens Y-virus presenterades i föregående publikation 10.7.2020. 

X-virus_pieni_NAK.jpg

Lindrigt mosaikmönster på ytan av potatisbladen till följd av X-virus (foto © NAK). 

Symtomen på potatisens A-virus urskiljs bäst vid mulet väder

Potatisens A-virus har spridits runtom i världen, men det anses ändå inte vara någon särskilt betydande växtsjukdom, eftersom de skördeförluster det orsakar i allmänhet är små. Det sprids via bladlöss, men potatisens A-virus hålls vid liv i bladlössens kropp endast en kort tid. Virusstammen, den infekterade potatissortens motståndskraft och tidpunkten då potatisen smittas av virus påverkar symtomens synlighet. Viruset kan smitta potatisen under pågående växtsäsong eller eventuellt också under föregående växtsäsong.

Symtomen av virussmitta som skett under pågående växtsäsong syns inte på potatisen eller de syns endast som svagt synligt mosaikmönster på bladen. Symtomen på potatisens A-virus urskiljs bäst vid mulet väder. 

På potatis som odlas av smittad utsädespotatis kan symtomen ses som ljusa eller skrynkliga blad och det kan finnas mosaikmönster på bladen. På motståndskraftiga sorter förekommer inte nödvändigtvis några symtom.

Om potatisen utöver A-virus också har Y- eller X-virus kan symtomen bli kraftigare och skördeförlusterna betydande.

Potatisens S-virus kan vara helt symtomfritt

Potatisens S-virus orsakar ofta ingen stor skördeförlust, men i värsta fall kan förlusterna bli 10–20 procent. Viruset sprids från den ena växten till den andra via växtsaft eller bladlöss.

S-viruset kan vara helt symtomfritt, men det finns också virusstammar som ger upphov till symtom. Symtom på potatisens S-virus syns då bladen ljusnar, bladspetsarna vänds nedåt, bladnerverna på bladens ovansida blir djupare, bladens kanter blir vågiga och bladstorleken minskar.

Potatisens M-virus liknar S-virus

Potatisens M-virus liknar S-virus och orsakar ganska små skördeförluster. Det sprids främst via bladlöss.

Dess symtom kan synas på potatisbladen i form av svagt mosaikmönster, bladen rullar i någon mån ihop sig eller bladkanterna viker sig till skedform. Bladkanterna kan bli vågiga och bladkanterna och de översta bladnerverna kan delvis färgas.

Potatisens X-virus sprids lätt via arbetsmaskiner

Potatisens X-virus kan orsaka cirka 10–15 procents skördeförluster. Avvikande från många andra virussjukdomar sprids det via beröring, fastän de flesta virus sprids främst via insekter. Potatisens X-virus sprids lätt, då växtsaft från en smittad växt hamnar på andra växter. Det här kan ske via människor och redskap.

Symtomen kan vara missformade blad eller mosaikfigurer av varierande styrka på bladen. Symtomen förstärks om X-viruset förekommer på potatisen samtidigt som ett eller flera andra virus. Det här kan synas i form av skrynkliga blad, strimmor och blad som faller av.

Potatisbladrullvirus (PLRV) det mest beaktansvärda viruset på potatis i många länder

PLRV-virus kan i värsta fall orsaka 50–90 procents skördeförluster. I många länder är det en av de värsta virussjukdomarna på potatis.

PLRV kan spridas via bladlöss, om bladlössen under en lång tid suger växtsaft ur en växt som är smittad med viruset. Då kan bladlössen sprida sjukdomen under hela resten av sitt liv. PLRV-virus smittar inte bara potatis utan också andra potatisväxter såsom tomat.

Symtomen på PLRV syns på annars friska potatisplantor, som har blivit smittade under samma växtsäsong, då de översta bladen börjar vrida sig och rulla ihop sig. På potatis som odlats av smittad utsädespotatis syns symtomen då de lägsta bladen vrider sig och torkar.

I Finland är sjukdomen av mindre betydelse, eftersom den sprids främst via persikobladlusen, som inte kan övervintra i Finland. Persikobladlusen har visserligen påträffats också i frilandsodlingar i Finland, och i växthusproduktion är den en betydande skadegörare som är klassificerad som en invasiv art.

Virus på potatis kan förebyggas med hjälp av odlingsteknik

  1. Odla potatis på ett område där det inte finns andra potatisodlingar.
  2. Kontrollera potatisbestånden regelbundet och avlägsna alla plantor som har symtom på virus.
  3. I närheten av beståndet ska man avlägsna andra växter som kan fungera som värdar för virus.
  4. Bekämpa bladlöss. Det bidrar till att sjukdomen inte sprids.
  5. Döda blasten tidigt. Det kan begränsa virusförekomsten i en ny skörd.


Läs mera

Mera information

överinspektör Toni Valo, tfn 050 471 7076, utsädesenheten
överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607, enheten för växthälsa