Ändringar i undantags- och datumpraxis för sundhetscertifikat

19. januari 2024

Enligt växtskyddslagstiftningen bör myndigheterna ges möjlighet att inspektera exportpartiet före avsändandet. Om exportförsändelsen har lämnat landet innan anmälan om export har lämnats in, saknas myndigheternas möjlighet att utföra den lagenliga inspektionen. Enligt lagstiftningen ska anmälan om export lämnas in minst 14 dagar före export.

I fortsättningen utfärdas inte sundhetscertifikat i de fall då sundhetscertifikat ansöks efter att exportpartiet redan har lämnat Finland. Ikraftvarande exportberedskap påverkar inte ärendet. Denna policy träder i kraft från och med 1.2.2024.

Genom undantag från ovanstående kan sundhetscertifikat utfärdas efter det att försändelsen har lämnat hamnen endast i de fall då exportpartiets kvantitet, gäller spannmål eller trävaror, inte blir känt förrän lastningen är klar. I dessa fall får sundhetscertifikatet dateras till lastningsdagen och partiets kvantitet ska anmälas till Livsmedelsverket senast följande vardag. Denna policy gäller till slutet av år 2024.

Efter detta kommer sundhetscertifikaten inte längre att dateras retroaktivt och ändringar i certifikaten kan endast göras genom att ansöka om ett ersättande sundhetscertifikat. Ändringen beror på att Livsmedelsverket tar i bruk EU:s elektroniska sundhetscertifikatsystem (TRACES). I detta system kan sundhetscertifikat inte utfärdas med retroaktiv datering. Datumet för intyget är alltid det datum då intyget utfärdades. Teto-systemet följer samma datumpolicy.

Livsmedelsverket informerar om ändringarna och införandet av systemet med elektroniska sundhetscertifikat under år 2024 per e-post, på sin webbplats och i Teto-systemet.

 

Mer infomation:
specialexpert Liisa Vihervuori, p. 040 057 1060
sektionschef Annika Wickström, p. 050 471 1455
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi