Ta inte med växter eller frön från länder utanför EU på semestern - Livsmedelsverket ansvarar för en EU-omfattande växtskyddskampanj i Finland

23. maj 2024

Nu i början av sommarsemesterperioden vill Livsmedelssäkerhetsverket påminna finländarna om att växter, frön och knölar som importeras från utlandet kan sprida sjukdomar och skadedjur som utgör ett hot mot vår naturliga miljö och i slutändan mot människor, eftersom livsmedelsproduktionen störs. Den nyligen lanserade EU-omfattande kampanjen #PlantHealth4Life lyfter fram medborgarnas ansvar för växtskyddet. Livsmedelsverket ansvarar för kampanjen i Finland i samarbete med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

Oron för växternas hälsa har ökat också i Finland under de senaste åren. Ökad turism, internationell e-handel, trähandel och förpackningsmaterial av trä har underlättat spridningen av sjukdomar och skadedjur som hotar växter. Klimatförändringen bidrar också till att skadegörarna överlever i den finska naturen.

"Finländarna är ivriga resenärer och växtentusiaster. Många tar med sig växter, knölar eller frön från sina resor eller beställer dem på nätet. På så sätt sprids många växtsjukdomar och skadedjur. Väl i en ny livsmiljö kan en främmande växtsjukdom eller insekts skadegörarpotential vara hög eftersom växterna saknar försvarsmekanismer och även naturliga fiender", säger Paula Lilja, specialist på Livsmedelsverkets enhet för växtskydd och gödselmedel.

Livsmedelsverket påminner om att det oftast är tillåtet att importera från ett annat EU-land, men många glömmer att vid import från länder utanför EU måste alla levande växter, frön, snittblommor och nästan alla färska grönsaker ha ett sundhetscertifikat. I praktiken är det inte möjligt för resenärer att få ett intyg, så dessa produkter kan inte föras in i Finland som bagage från länder utanför EU. Vid beställning på nätet krävs också ett sundhetscertifikat, och ofta krävs också en sundhetskontroll när försändelsen anländer till landet.

Tips för att skydda växternas hälsa:

  • Om du blir förälskad i en exotisk växt på en resa utanför EU, ta ett foto, men ta inte med dig fröna hem. Nya sjukdomar kan också spridas i bagaget.
  • Sjukdomar och skadedjur kan också komma in i landet via växter som köpts på nätet om de inte har kontrollerats. När du köper växter på nätet från länder utanför EU ska du se till att de åtföljs av ett sundhetscertifikat. Även om du handlar på nätet inom EU bör du se till att du har att göra med en professionell nätbutik vars produkter kommer från kontrollerad produktion. Växter som säljs av hobbyodlare löper stor risk att sprida växtsjukdomar och skadedjur.
  • Information om vikten av växter och växthälsa kan delas till exempel på sociala medier i trädgårds-, växt- och turistgrupper, och även diskuteras med barn och ungdomar för att öka medvetenheten. Alla kan stödja växternas hälsa genom sina egna handlingar.

"Det är bra att påminna finländarna om varför växthälsa är viktigt och hur det påverkar våra liv. Förutom den biologiska mångfalden utgör växterna 80 % av vår mat, och friska växter ger goda skördar. Detta kan till och med påverka tillgången på livsmedel och konsumentpriserna. Därför är det viktigt att kampanjen #PlantHealth4Life ökar människors medvetenhet om riskerna för växternas hälsa och det ansvar vi alla har för att skydda växterna", säger Lilja.

Flera karantänskadegörare hotar den finska naturen

Växtsjukdomar och växtskadegörare kallas karantänsskadegörare och kontrolleras genom EU:s växtskyddslagstiftning.

"Det finns många exempel på skador som orsakats av karantänsskadegörare och en del av dem utgör också ett hot mot den finska naturen. Ett konkret exempel är den asiatiska långhorningen Anoplophora glabripennis som hittades i Vanda 2015. Den hade redan skadat lövträd i Vanda, men hade inte hunnit bilda en större population. Myndigheterna utrotade den genom att fälla alla lövträd inom en radie av 100 meter. Den asiatiska långhorningen kom till Finland från Asien med förpackningsmaterial av trä", säger Lilja.

Den smaragdgröna asksmalpraktbaggen är en skalbagge som förstör askar, och den närmaste kända förekomsten finns i S:t Petersburg. Den kan spridas till Finland antingen naturligt eller via människan genom olaglig import av plantor eller virke eller genom att transporteras med bilar. Den är skadlig för den finländska naturen, eftersom askar är sällsynta i Finland och dessutom viktiga i olika kulturmiljöer, såsom Sveaborg.

Praktbaggen Agrilus anxius är en av de farligaste karantänskadegörarna i Finland. Om den skulle komma in i Finland skulle björkarna dö till följd av skadeinvasionen, eftersom de europeiska björkarterna inte har förmåga att försvara sig mot denna nordamerikanska skalbagge. Lyckligtvis är risken för införsel till Europa och Finland låg, eftersom det finns importkrav för timmer och förpackningsmaterial av trä.

För mer information:

Paula Lilja
Specialist
Livsmedelsverket, enheten för växtskydd och gödselmedel
Sektionen för växtimport och gödselmedel
+358 (0)29 520 4628

Mer information för växtentusiaster om import av frön och växter finns här

 

Information om kampanjen

#PlantHealth4Life är en flerårig och multinationell kampanj. Kampanjen leds av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), Europeiska kommissionen och 22 europeiska länder. Kampanjen syftar till att förbättra förståelsen för den nära kopplingen mellan växthälsa och vardagsliv och att uppmuntra medborgarna att vidta åtgärder för att skydda växthälsan.

På webbplatsen #PlantHealth4Life finns information och material på alla EU-språk.  Den kan delas, t.ex. på sociala medier.

Livsmedelsverket arbetar för livsmedelssäkerhet, djurhälsa och djurskydd samt växtskydd, stöder landsbygdens livskraft och utvecklar och underhåller informationssystem, kundtjänster och register.