Handel med okontrollerat utsäde - risk utan garantier

4. maj 2020

"Grå" utsädeshandel väcker diskussion runtom i världen och ibland avslöjas bedrägerier också i Finland. Med grå utsädeshandel avses försäljning av okontrollerat, alltså ocertifierat utsäde. Den olagliga handeln beror delvis på okunskap, delvis på likgiltighet för bestämmelserna. Under det internationella växtskyddsåret 2020 påminner Livsmedelsverket om att en förutsättning för en frisk skörd är friskt utsäde.

Livsmedelsverket uppmanar både yrkes- och husbehovsodlare att använda officiellt kontrollerad och certifierad utsädespotatis i vårens odlingar.

Okontrollerat utsäde får inte marknadsföras – risk för dålig kvalitet och skadegörare

Marknadsföring och försäljning av okontrollerad utsädespotatis är enligt utsädeslagen (600/2019) förbjuden. Genom att använda okontrollerad utsädespotatis i odlingen riskerar man skördens kvalitet och hälsa.

Om potatis avsedd som matpotatis används som utsäde, blir skördemängden sämre ju längre samma gamla stam av potatis används som utsäde. I okontrollerad utsädespotatis kan det dessutom förekomma olika sortblandningar eller sorten kan vara någon helt annan än vad som uppgetts.

Det finns många olika sjukdomar och skadegörare på potatis, och så gott som alla kan spridas via smittade knölar eller jord som följer med. Smitta av virus- och bakteriesjukdomar är ofta latent, vilket innebär att den inte kan ses med blotta ögat förrän sjukdomen har brutit ut under lämpliga förhållanden på åkern eller i lagret. Svårast att bekämpa är sjukdomar och skadegörare som blir kvar i jorden i åratal i olika former av vilostadier, till och med utan att potatis odlas där. Kemisk bekämpning kan inte tillämpas på sjukdomsalstrare som sprids med knölarna och blir kvar i jorden.

Förädlarna lider också av handel med ocertifierad utsädespotatis

Effekterna av handel med ocertifierad utsädespotatis avspeglar sig också på företag som förädlar utsädespotatis. Det kan ta över tio år att förädla fram en ny potatissort, och hela processen kan kosta förädlaren upp till tre miljoner euro. Förädlarna tar en royaltyavgift för användning av skyddade sorter som de har förädlat för att täcka kostnaderna för sin verksamhet. I handeln med ocertifierad utsädespotatis betalas inga royaltyavgifter och odlaren har ingen garanti på den köpta utsädespotatisens kvalitet. Att låta bli att betala avgift för nyttjanderätten försämrar därtill lönsamheten för förädlarens arbete.

Avgift för nyttjanderätten, alltså för användning av gårdens eget utsäde, ska betalas om gården använder utsäde som den själv förökat av en skyddad sort. Avgiften är baserad på växtförädlarrätten enligt Finlands lag (1279/2009).

Certifierad utsädespotatis känns igen på garantibeviset

Certifierad utsädespotatis känns igen på utsädespotatisförpackningens garantibevis där de uppgifter som krävs om utsädespotatispartiet anges. I övre delen av garantibeviset anges partiets identifikationsuppgifter, som är sort, utsädesklass, handelspartiets nummer och vetenskapligt namn. På garantibeviset anges dessutom utsädespotatisens knölstorlek, förpackningens vikt och datum då den förslutits, förpackarens namn samt växtskyddsregisternummer för den gård som har odlat partiet. Garantietiketten garanterar att partiet är officiellt kontrollerat sortrent utsäde som har certifierats i enlighet med Europeiska gemenskapens bestämmelser.

Certifierad utsädespotatis förpackas alltid i slutna förpackningar. I praktiken är utsäde för professionell odling förpackat i storsäckar som är förseglade med ett buntbandssigill. Utsäde för konsumenter förpackas i en nätsäck som är ihopsydd. Det är förbjudet att sälja utsädespotatis ur en öppen förpackning. Utsädespotatis får förpackas för försäljning endast vid ett packeri som är godkänt av Livsmedelsverket.

God kvalitet är många faktorers summa

Produktionen av certifierad utsädespotatis utgår från växtmaterial som är fritt från sjukdomsalstrare. Då knölmängden förökas vegetativt, kontrolleras förekomsten av sjukdomar och skadegörare genom myndighetskontroller i olika stadier av produktionen. Åkermarken konstateras vara fri från gula och vita potatiscystnematoder redan innan odlingen av utsädespotatis startar. Vid odlingsgranskningen kontrolleras förekomsten av virus och symtom på stjälkbakterios som orsakas av en bakterie. Vissa maximimängder får inte överskridas. Latenta virussjukdomar testas i laboratorium. Vid lagerkontrollen kontrolleras slutligen mängden sjukdomar som är synliga för blotta ögat på knölarna.

Det är i sista hand alltid packeriet som packat utsädespotatisen som ansvarar för utsädespotatisens kvalitet, men genom myndighetskontroll hålls mängden organismer som försämrar skördemängden och ‑kvaliteten på en godtagbar nivå och det säkerställs att inga karantänskadegörare förekommer. Att bekämpa karantänskadegörare är svårt, dyrt och tar lång tid, men även kvalitetsskadegörare orsakar kännbara förluster.

I produktionen av utsädespotatis och annan potatis i Europa har man systematisk tillsyn över förekomsten av sjukdomar och skadegörare. Trots detta kan nya sjukdomar eller sådana som ansetts redan vara övervunna framkomma i produktionen.

Sorten av stor betydelse för att hålla sjukdomar under kontroll

Det kan vara stor skillnad mellan olika sorters resistens mot olika sjukdomsalstrare. Resistensen är en permanent sortegenskap.

Det blir allt viktigare att använda friskt utsäde och rätt sort, eftersom användningen av kemiska bekämpningsmedel begränsas. Många potatissjukdomar kan inte ens bekämpas kemiskt.

Frisk utsädespotatis och lämplig sort utgör grunden för en lyckad potatisodling och dess växtskydd.

Läs mer:
Utsädeshandelns marknadskontroll

Mera information:

överinspektör Toni Valo, tfn 050 471 7076 (utsädets kvalitet)
sektionschef Hanna Ranta, tfn 040 027 2041 (utsädeslaboratoriet)
inspektör Terhi Puisto, tfn 050 562 6054 (marknadskontroll)