Grobarheten är god på utsäde av köksväxter som säljs till konsumenter, men undantag finns också

29. juni 2021

Grobarheten var god för majoriteten av proverna från småförpackningar av utsäde av köksväxter, s.k. konsumentförpackningar, och för en del var grobarheten till och med utmärkt. Sex utsädespartier belades med marknadsföringsförbud p.g.a. dålig grobarhet, och drogs bort från marknaden. Livsmedelsverkets utsädeskontroll övervakade kvaliteten på utsäde av köksväxter i småförpackningar under våren 2021.

Kvaliteten undersöktes genom groning av drygt 50 utsädeprover från olika utsädespartier från affärerna. De arter som undersöktes var morot, grönkål, persilja, bladsallad och ärt.

Grobarhetskraven varierar artvis

Minimikraven för utsädets grobarhet varierar artvis. Exempelvis är grobarhetskravet för morot och persilja 65 % och för bladsallad 75 %. Grobarhetskraven kan kontrolleras på jord- och skogsbruksministeriets webbplats. Även det utsäde som säljs till konsumenter ska uppfylla de fastställda kvalitetskraven.

Av småförpackningarna ska enligt lagstiftningen framgå art- och sortuppgifter, aktörens igenkänningstecken, förpackningens förseglingstidpunkt eller tidpunkten för senaste grobarhetsundersökning, utsädespartiets kontrollnummer och vikten. En del aktörer anger partiets grobarhet eller minimigrobarheten för arten, men en del av påsarna saknar uppgifter om grobarheten. Om artens minimigrobarhet anges på förpackningen kan utsädets grobarhet också vara mycket högre. Det är också möjligt att utsädespartiets kvalitet har försämrats, så att grobarheten inte längre motsvarar den angivna. Orsaken till försämrad grobarhet är i allmänhet utsädets ålder. Om ett bäst före-datum anges på påsen får den säljas också efter detta, men den som marknadsför utsädet ansvarar då för utsädets grobarhet. Efter den sista försäljningsdagen får utsädespåsarna inte längre marknadsföras.

En del partier grodde bättre än minimikravet

Av morot gjordes groningsförsök med nio olika sorter från tio olika utsädespartier. Partiernas genomsnittliga grobarhet var 82 %. Ett av partierna belades med marknadsföringsförbud på grund av för låg grobarhet. Av de undersökta partierna grodde fem partier sämre och ett parti bättre än vad som angavs på försäljningsförpackningen.

Av ärt undersöktes åtta partier av märgärt och två partier av sockerärt. Den genomsnittliga grobarheten för dessa var 81 %. I genomsnitt uppfyllde ärternas grobarhet endast minimikraven. Fyra partier belades med marknadsföringsförbud på grund av låg grobarhet. För två av dessa låg grobarheten nära minimikravet, men för två partier var underskridningen betydlig. Å andra sidan låg grobarheten för fem av partierna över 90 %. Ett persiljeparti belades också med marknadsföringsförbud.

Grönkål och bladsallad uppvisade den bästa grobarheten. Den bästa genomsnittliga grobarheten av de undersökta arterna hade bladsallad (91 %), av vilken man undersökte tio partier av fem olika sorter. Endast för två av partierna låg grobarheten under 90 %.

Den genomsnittliga grobarheter för de övriga arter som undersöktes framgår av bilden.  

De undersökta utsädespartiernas genomsnittliga grobarhet per art.  Minimikravet på grobarheten för arten anges med en punkt i bilden.

De undersökta utsädespartiernas genomsnittliga grobarhet per art.  Minimikravet på grobarheten för arten anges med en punkt i bilden.

Provtagning på fem NTM-centralers område

Utsädeskontrollen får ibland respons om dålig grobarhet på det köksutsäde som hemträdgårdsodlare har sått från småförpackningar. Marknadstillsynen vid Livsmedelsverkets utsädesenhet organiserade en övervakning av grobarheten för konsumentförpackningar, där inspektörer vid fem NTM-centraler hämtade in prover från sitt område. Groningsförsöken gjorde sedan i Livsmedelsverkets utsädeslaboratorium. Av varje art undersöktes minst tio olika utsädespartier. Utsädet hämtades från ett flertal affärer, och flera olika förpackare eller uppdragsgivare var representerade (nio olika aktörer). I ett prov ingick utsäde från flera förpackningar av samma utsädesparti, och grobarheten bestämdes på 400 utsäde i enlighet med den internationella utsädesorganisationen ISTA:s (the International Seed Testing Association) anvisningar.

I Finland övervakas det utsäde som finns på marknaden noggrant, och endast certifikatutsäde samt standardutsäde som uppfyller kraven i lagstiftningen får släppas ut på marknaden (utsädeslagen 5 §). Utsädets kvalitet är ett av tillsynsobjekt inom den riskbaserade tillsynen. Marknadstillsyn av småförpackningar kommer även att genomföras under våren 2022.

Mer information:

Inspektör Terhi Puisto, tfn 050 562 6054 
Specialforskare Jaana Laurila, tfn 040 521 4761

E-postadresser: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Minimikrav för grobarheten hos köksväxter, länk till jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter 
Utsädeförpackningarna för köksväxter under lupp (pdf) 
Inköp av utsäde av köksväxter (pdf)