Statistik om utsädeskontroll

Livsmedelsverkets utsädesenheten publicerar i de vidstående tabellerna årsstatistik för granskningsperioden 1.7-30.6. 

I odlingsgranskningsstatistiken finns uppgifter om arealerna som godkänts i odlingsgranskningarna per art, sort och utsädesklass. I denna statistik ingår också arealerna i ekologisk produktion, fastän dessa även upptas i en separat statistik.

I certifierade/godkända utsädesmängder ingår de granskade, certifierade och godkända utsädesmängderna. Även i denna statistik ingår också de ekologiskt producerade och certifierade utsädesmängderna. Tabellen innehåller inte överåriga utsädespartier: de överåriga utsädespartierna finns i en egen tabell. Med överåriga avses redan certifierade partier som granskas på nytt. I de certifierade/godkända mängderna ingår inte de utsädesmängder som granskats för försörjningsberedskapslagring. Endast de partier som är slutligt certifierade HV-partier finns med i statistiken.

Som en nyhet finns nu också odlingsgransknings- och certifieringsstatistik för ekologiskt producerat utsäde. Dessa uppgifter ingår också i den övriga statistiken.

Importstatistiken omfattar de utsädesmängder som anmälts till utsädeskontrollenheten som marknadsförda inom EU eller importerade från länder utanför EU. Importstatistiken innehåller inte utsädespartier om vilka inga uppgifter har lämnats till utsädeskontrollenheten. Uppgifter bör lämnas in gällande grundutsädespartier, partier som används i blandningar och/eller ompackas samt överåriga partier.

Utsädeskontrollenheten statistik innehåller endast officiellt granskade utsädesmängder. Statistiken berättar inte vilka mängder som marknadsförts, eftersom utsädespartier marknadsförs affärerna emellan. Beräkning av skördenivån på basen av statistiken är inte möjlig, eftersom man i synnerhet när det gäller stråsäd certifierar partier som inte är producerade under den senaste växtperioden.

Utsädesklassernas förkortningar i tabellerna samt deras förklaringar

Övriga än potatis
PB          Stamutsäde
B1 Basutsäde 1 generationen
B2 Basutsäde 2 generationen
B3 Basutsäde 3 generationen
C1 Basutsäde 1 generationen
C2 Basutsäde 2 generationen
C3 Basutsäde 3 generationen
- K Icke sortbetecknat kommersiellt
utsäde
Mt Lantsort
Seos                                              Utsädeblandning

 

Potatis 
Unions PBTC Stamutsäde
Unions PB Stamutsäde 
Unions S Basutsäde
Unions SE Basutsäde
Unions E Basutsäde
Unions A Certifikatutsäde
Unions B Certifikatutsäde
                               
Sidan har senast uppdaterats 19.7.2021