Utsädesproduktion

Certifieringen av utsäde omfattar hela produktionskedjan:

 • godkännande  av grundutsädet
 • odling av utsädespartiet
 • odlingsgranskning
 • fältförsöksgranskning
 • behandling och iordningställande av utsädespartiet
 • förpackande
 • provtagning
 • laboratoriegranskningar av provet
 • godkännande av utsädespartiet 
 • tryckning och fästande av garantibevis
 • marknadsföring

Genom certifieringen säkerställer man utsädespartiets kvalitet, såsom grobarhet, artrenhet, sortäkthet och sundhet.

Grundkravet vid marknadsföring av utsäde är att endast certifierade utsädespartier marknadsförs.

Sidan har senast uppdaterats 16.11.2022