Provning av sortens särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet (DUS-provning)

Vid DUS-provning (Distinctness, Uniformity and Stability) utreder man om sorten är en självständig förädlad sort. För att vara självständig ska en sort vara enhetlig beträffande sina olika egenskaper, kunna särskiljas från befintliga sorter och egenskaperna ska vara stabila. Sorterna testas enligt UPOV:s (International Union for the Protection of New Varieties of Plants), och Gemenskapens växtsortsmyndighets (CPVO, Community Plant Variety Office) principer och anvisningar. DUS-provningen grundar sig på lagen om växtförädlarrätt.

Om en sort uppfyller UPOV:s kriterier för enhetlighet, särskiljbarhet och stabilitet, kan man en sortbeskrivning utföras för den. Man kan då ansöka om att få växtförädlarrätt till sorten och ansöka om att få den införd i sortlistan.

DUS-provning av de vanligaste jordbruksgrödorna som odlas i Finland kan utföras vid Eviras enhet för utsädeskontroll. Vid provning av andra sorter används internationella provanläggningar till hjälp. Mera information om saken ges vid Evira av dem som sköter ärenden som gäller växtförädlarrätt och sortlistor (se kontaktuppgifterna).

Arter som har provats av Evira

Evira provar sedan våren 2009 följande växtarter: vete, korn, havre, råg, ryps, timotej, ängssvingel, rörsvingel och rödklöver .

DUS-provningens längd

Provningen pågår under minst två provperioder och fältförsöken arrangeras separat för varje provperiod. Provperioden är ett år för ettåriga sorter. Vad gäller höstsäd och fleråriga vallväxter samt vallbaljväxter görs största delen av observationerna först sommaren efter att fältförsöken har arrangerats, och därför pågår provperioden i två år och proverna för två provperioder tar totalt tre år i anspråk. De sorter som ska provas anmäls var för sig till testerna för varje provperiod, vilket innebär att då provningen har påbörjats för en sort fortsätter provningen inte automatiskt med en andra provperiod. Om sorten inte kan särskiljas från alla jämförbara sorter under två provperioder eller om sortens enhetlighet under en provperiod inte uppfyller kraven, kan provningen om man så önskar fortsätta ännu under en provperiod.

Anmälan till DUS-provning

Sorten ska anmälas till DUS-provning skriftligen till Eviras enhet för utsädeskontroll (DUS-testaus/KEKU, Evira, PL 111 32201) före 1.3. I samband med anmälan av den första sorten ska man också sända in en ifylld blankett för sorten enligt arten. På blanketten antecknas alla kända egenskaper utifrån vilka artens sorter kan grupperas (t.ex. ploiditet hos klöver, antal rader i kornaxet, veteaxets färg, rypsbladens flikighet).

Fröprov för DUS-provning

Fröprovet skickas till enheten för utsädeskontroll senast 1.4, höstvete och höstråg dock senast 20.8. Efter dessa datum garanterar Evira inte att provet kommer med i DUS-provningen samma år. Provet får inte behandlas kemiskt eller på något annat sätt. Ifall det är nödvändigt att behandla provet ska man avtala separat om saken med enheten för utsädeskontroll och bifoga en noggrann beskrivning över behandlingen med provet. All eventuell information som kan tänkas påverka sortens odling, särskilda åtgärder eller odlingssäkerhet som krävs, ska bifogas med provet.

Fröprovet ska vara av så god teknisk kvalitet (grobarhet, renhet, hälsa, livskraft) att sortens kännetecken yppar sig som normala under fältförsöken.

I anvisningen "DUS toimitusajat ja määrät" presenteras storleken på de prover som krävs för provning. Vad gäller vete, korn och havre kan man sända provet i två delar om man så önskar, men då det gäller andra arter ska hela mängden sändas samtidigt då provningen inleds.

 

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2022