Ursprungssorter

Växter av lantsort och andra ursprungsväxter

Med lantsorter avses stammar av kulturväxter som är naturligt anpassade till betingelserna i sin region. Lantsorter samt gamla handelssorter som strukits från sortlistan och förändrade stammar av dessa kallas med en gemensam benämning för ursprungssorter.

Ursprungssorter kan registreras enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande och handel med utsäde av ursprungssorter och sorter av köksväxter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter (25/10), som baserar sig på EU:s motsvarande direktiv. Genom att registrera en ursprungssort får sökanden rätt att uppföröka och marknadsföra sorten med beaktande av begränsningarna i förordningen. Hit hör bl.a. en begränsning av den mängd utsäde som marknadsförs årligen.

Ett registrerat upprätthållande av en ursprungssort innebär i första hand att värna om mångfalden i odlingsväxternas arvsmassa i odlingsförhållanden. För en sådan verksamhet kan man ansöka om miljöavtal. Miljöavtalet förutsätter att sorten är registrerat och att odlaren har ingått avtal om upprätthållande. Avtalet om upprätthållande ingås för sortens ursprungliga odlingsområde. Rätt till stöd för uppförökning av en sort har i första hand den gård där sorten har odlats under en lång tid. Livsmedelsverket övervakar tillsammans med NMT-centralerna att stödvillkoren uppfylls. Närmare information om förverkligandet av odlingen ges av den lokala NTM-centralen.

Registrering

Om du som ursprungssort vill registrera en lantsort, en gammal handelssort eller en förändrad stam av en gammal handelsort som du förfogar över, börja med att kontakta Livsmedelsverket. Registreringen framskrider enligt följande:

1. Kontakta Livsmedelsverket (se kontaktuppgifterna nedan) och redogör för ett vilket slags växtsort du har i din ägooch vad du känner till om dess odlingshistoria

Du får ett informationspaket från Livsmedelsverket med en redogörelse om hur en ursprungssort registeras och hur dess utsäde marknadsförs.

2. Avfatta en ansökan om registreing av en ursprungsväxtsort till Livsmedelsverket

Skicka ansökningsblanketten med bilagor till Livsmedelsverket.  Behandlingen av ansökan är avgiftsfri. Härefter, tar man kontakt från Livsmedelverket beträffande utformande av en växtsortbeskrivning.

Växtsortbeskrivning utformad av Livsmedelsverket

Livsmedelsverket utför i vanliga fall ett beskrivningstest av ursprungsväxtsorter över havre, korn, vete, råg, timotej, ängssvingel, rörsvingel, rödklöver och vitklöver. I det här skedet utarbetas en beskrivning på Livsmedelsverket. Testning av en växtsort för en växtsortbeskrivning är avgiftsfritt.

En vårsådd växtsort  hinner med till Livsmedelsverkets testning under den kommmande växtperiod, om

– ansökan har nått Livsmedelsverket senast den 1.3. och

– utsäde har levererats till Livsmedelsverket senast den 1.4.

En höstsådd växtsort hinner med till Livsmedelsverkets testning under den kommmande växtperiod, om

– ansökan har nått Livsmedelsverket senast den 25.6. och

– utsäde har levererats till Livsmedelsverket senast den 20.8.

Leverera obetad och livskraftig utsäde med hög grobarhet och god sundhettill adressen: Livsmedelsverket/Växtsorttestning, Tampereentie 51, 32200 Loimaa.         

Kontrollera  utsädesmängden som behövs från tabellen Leveranstider och fröprovmängd för ursprungsväxtsorter.  Kontakta Livsmedelsverket ifall ifrågavarande växtsort inte är upptagen i tabellen.

Sortbeskrivning som den sökande själv avfattat

Separata överenskommelser om sortbeskrivningar av arter som inte nämnts ovan görs separat. I första hand avfattar sökanden själv sortbeskrivningen på ett färdigt beskrivningsunderlag som fås av Livsmedelsverket.

Sortbeskrivning som uppgörs av Livsmedelsverket: Livsmedelsverket skickar i slutet av provningsperioden ett utlåtande över resultaten från sortprovningen. För vårsädens del blir resultaten färdiga under såningsåret. Resultaten för höstsäd, vall och klöver blir färdiga följande år.

Sortbeskrivning som uppgörs av sökanden själv: Skicka beskrivningen till Livsmedelsverket så fort den blir färdig. Behandlingen av ansökan går inte vidare innan beskrivningen har skickats in.

Livsmedelsverket intervjuar dig per telefon i cirka 15 minuter om de åkrar som används för upprätthållandet, lagerutrymmena, andra sorter av samma art som odlas på gården etc. Efter samtalet fattar Livsmedelsverket beslut om upprätthållande av sorten. Beslutet skickas till dig och till den NTM-central inom vilkens område sorten upprätthålls.

Fortsatt behandling av registreringsansökan

När sortbeskrivningen har färdigställts tar Livsmedelsverket ansökan till behandling utan separat begäran. Livsmedelsverket begäran ett utlåtande om sortens bevarandevärde av Naturresurscentralen (Luke) och bereder ärendet för beslut i växtsortsnämnden. Beslut om godkännande av en sort som ursprungssort i växtsortlistan fattas i allmänhet vid växtsortsnämndens möte i början av februari. Nämndens beslut skickas till sökanden inom några veckor efter detta.

Informationen om godkända sorter och deras upprätthållare finns i Finlands nationella sortlista, som publiceras årligen i månadsskiftet maj-juni. Eventuell marknadsföring av utsäde får dock inledas genast när beslutet om godkännande för växtsortlistan har fattats.

Jämförelseprov

Livsmedelsverket sparar den del av provet som blivit över vid sortprovning som modell för hurdan sorten har varit vid tidpunkten för registreringen. Provet kan användas vid inspektioner för att säkerställa sortäktheten för det utsäde som finns på marknaden samt som jämförelseprov vid andra tester som görs av Livsmedelsverket. Livsmedelsverket kan under de kommande åren då och då begära mer utsäde för förnyande av jämförelseprovet.

Upprätthållande av sort

Den som registrerat en sort ansvarar för att sorten bevaras i enlighet med den ursprungliga sortbeskrivningen eller endast förändras till följd av naturligt urval, och att levande utsäde av sorten finns att tillgå. För att inte förändras ska sorten upprätthållas tillräckligt nära den plats där den ursprungligen har utvecklats eller under liknande förhållanden.

Livsmedelsverket fattar beslut om upprätthållande av en sort utifrån det samtal som förts med upprätthållaren, och vid behov görs en inspektion på gården. I beslutet finns noggrant definierade anvisningar om skyldigheterna i anslutning till upprätthållandet samt om det maximala antal generationer som får produceras från underhållspartiet. Beslutet är i kraft så länge inga förändringar sker i upprätthållandet. Den ursprungliga upprätthållaren av en sort kan överföra upprätthållandet av sorten till någon annan, såvida denne har förutsättningar att upprätthålla sorten på ett ändamålsenligt sätt och sorten inte flyttas till väsentligt annorlunda klimatförhållanden. För att överföra upprätthållandet ska man kontakta Livsmedelsverket, som fattar beslut om godkännande av överföringen.
Om upprätthållaren ansöker om stöd för upprätthållande av en ursprungssort ska en kopia av beslutet om upprätthållande lämnas till den lokala NTM-centralen.

Produktion och marknadsföring av utsäde

Produktionen och marknadsföringen av utsäde av ursprungssorter följer till största delen de allmänna bestämmelserna om utsädesproduktion, som finns i jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordningar om utsädesproduktion. Det finns dock några undantag till dessa. I Finland får utsäde av en sort som registrerats som ursprungssort marknadsföras under följande förutsättningar:

 • Utsädet produceras i Finland.
 • Utsädet härstammar från utsäde som producerats i enlighet med reglerna för upprätthållandet av sorten (se föregående stycke).
 • Odlingen där utsädet produceras granskas av en odlingsinspektör som auktoriserats av Livsmedelsverket, och uppfyller kraven för utsädesodlingar i fråga om isoleringsavstånd och förfrukter. Dessutom får det inte förekomma flyghavre eller stinksot i odlingen
 • Farliga skadegörare får inte förekomma i utsädespotatis.
 • Utsädet uppfyller de allmänna kraven för utsädesvara av den lägsta utsädesklassen (s.k. bruksutsäde), och för köksväxternas del kvalitetskraven för standardutsäde. Kvalitetskraven är artvisa. Utsädet behöver dock inte uppfylla de allmänna äkthetskraven, så länge det är identifierbart till sin sort och sortrent. Utsädespotatis behöver inte heller uppfylla de allmänna kraven i fråga om sorteringsstorlek. Utsädets kvalitet behöver inte undersökas med officiella analyser, men Livsmedelsverket utför på beställning analyser av utsädets kvalitet.
 • Livsmedelsverket övervakar kvaliteten på det utsäde som finns på marknaden.
 • Av utsädet bildas ett handelsparti i enlighet med de allmänna marknadsföringsprinciperna, och handelspartiets maximala storlek bestäms enligt artgruppen. Utsädet förpackas i ett packeri vars godkännande är i kraft.
 • En näringsidkare som marknadsför utsäde ska enligt de allmänna marknadsföringsprinciperna göra en anmälan om sin verksamhet och föra register över sin verksamhet i enlighet med bestämmelserna.
 • Beträffande förseglingen av utsädets försäljningsförpackningar gäller samma krav som för annan utsädesvara.
 • Utsädesförpackningarna ska vara försedda med leverantörens etikett eller tryckt eller stämplad information om förpackningens innehåll, motsvarande ett garantibevis för utsäde. Närmare information om märkningen av förpackningarna finns i JSM:s förordning om ursprungssorter.
 • Den utsädesmängd som årligen marknadsförs av en sort får inte överskrida de artvisa maximimängder som fastställs av JSM. Livsmedelsverket övervakar att marknadsföringsbegränsningarna följs. Aktören är skyldig att anmäla de utsädesmängder som marknadsförs årligen till Livsmedelsverket.
 • Utsäde av köksväxter får endast marknadsföras i småförpackningar. Förpackningens maximala storlek varierar mellan 5 och 250 g beroende på utsädets art. De maximala förpackningsstorlekarna finns i en bilaga till JSM:s förordning om ursprungssorter.

Maximimängder för ursprungsväxters marknadsföring fastställd av jord- och skogsbruksministeriet för år 2024-2026

Växtart  Årliga maximimängder
Havre 370 000 kg
Korn 320 000 kg
Råg 36 000 kg
Vete 160 000 kg
Potatis 250 000 kg
Alsikeklöver 1 200 kg
Rödklöver 2 300 kg
Timotej 18 000 kg

Avvikande från den allmänna principen om fri rörlighet för utsädesvara får en sort som registrerats som ursprungssort i Finland endast marknadsföras i Finland. På motsvarande sätt får en sort som registrerats i ett annat EU-land inte marknadsföras i Finland, såvida den inte har registrerats även i Finland.

Kontaktpersoner:

 • Behandling av ansökningar: Tarja Hietaranta, tfn 050 344 3748
 • Upprätthållande och fältförsöksundersökningar: Kaarina Paavilainen, tfn 040 8332480
 • Odlingsinspektioner, kvalitetskrav, godkännande av packerier samt förpackningsmärkningar: Ritva Vallivaara-Pasto, tfn 040 833 2482
 • Laboratorieanalyser av utsäde: Jaana Laurila, tfn 040 521 4761

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 22.2.2024