Växtförädlarrätt

Växtförädlarrätt är en upphovsrätt som tillämpas på växtsorter likt ett patent.Växtförädlarrätten ger förädlaren rätt att fatta beslut om sortens kommersiella användning.Utan tillstånd av den som har växtförädlarrätten får en skyddad sort inte förökas, bearbetas för förökningsändamål, marknadsföras eller förvaras för ovan nämnda syften.Det behövs ändå inte tillstånd om användningen är av privat natur och utan kommersiellt syfte, eller om det gäller förädling eller försöksverksamhet.I Finland kan man ansöka om växtförädlarrätt för alla växtsläkten och -arter och skyddet gäller i 30 år.  En årsavgift upptas för skyddet (se förordningen om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer).

Växtförädlarrätten är baserad på Finlands lagstiftning. Lagen om växtförädlarrätt utgavs för första gången år 1992 och reviderades år 2009. Den finländska lagstiftningen tillämpar riktlinjerna från den internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV, International Union for the Protection of New Varieties of Plants). Unionen har 68 medlemsländer (2010). Finland anslöt sig till UPOV år 1993.

Skydd enligt UPOV

I UPOV:s medlemsländer ansöker man om växtförädlarrätt för en växtsort vid den lokala växtsortsmyndigheten. I Finland är det Evira som är denna myndighet. En sort kan vara skyddad samtidigt i flera medlemsstater i UPOV.

Gemenskapens växtsortsmyndighet

Utöver skyddet enligt UPOV kan Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO, Community Plant Variety Office) bevilja växtförädlarrätt för hela EU-området genom en ansökan för sorten. Det här kan vara förmånligt, om man tror att det finns en betydande efterfrågan på sorten i flera medlemsstater inom EU. EU är medlem i UPOV, och UPOV:s principer tillämpas i gemenskapens bestämmelser om växtförädlarrätt.

Ansökan

Växtförädlarrätten kan registreras av sortens förädlare eller dennas befullmäktigade ombud. I ansökan ska utredas den sökandes rätt till sorten, sortens marknadsföringshistoria samt information om sorten. Ansökan om växtförädlarrätt sänds till Evira, där beslutet också fattas. Ansökan om växtförädlarrätt för EU-området kan lämnas in till Evira eller direkt till Gemenskapens växtsortsmyndighet.

En förutsättning för att beviljas växtförädlarrätt är en färdig sortbeskrivning. Sorten ska alltså ha visat sig vara särskiljbar, enhetlig och stabil enligt undersökningar som har utförts vid Eviras enhet för utsädeskontroll eller vid en motsvarande utländsk enhet. Sorten ska också vara ny. Sorten anses vara ny om den inte har marknadsförts under längre tid än ett år i hemlandet eller fyra år i utlandet efter att ansökan lämnades in (sex år då det gäller vedartade växter). Evira ordnar vid behov en undersökning av sorten vid en lämplig testanläggning.

Provisoriskt skydd

Från och med ansökningsdatumet gäller ett provisoriskt skydd för sorten. Ansökningsdatumet avgörs enligt det datum då registreringsavgiften betalades. Det provisoriska skyddet gäller tills ett beslut har fattats beträffande ansökan. Ansökan kan sändas in redan innan sortbeskrivningen är klar.

Genom att skydda växtförädlarrätten för sorten i god tid kan man undvika att eventuella problem uppstår i samband med kravet på att sorten ska vara ny. Gamla sorter som redan finns på marknaden kan inte skyddas i efterskott.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Sidan har senast uppdaterats 5.1.2024