Inom fröhandeln är endast tillåtet att marknadsföra växtsorter som godkänts i den officiella växtsortlistan. En sort antas alltid i sortlistan på nationell nivå och godkännnandet är i kraft under 10 år. Dessutom upprättar Europeiska unionens Kommmission en sammanfattnig av medlemsstaternas växtsortlistor,  Gemenskapens gemensamma sortlista. Samtliga sorter som är upptagna i den här listan kan produceras och marknadsföras inom EU:s område.

Effekterna av Brexit på fröhandeln               

Växtsorterna som godkänts i växtsortlistan måste uppfylla två förutsättningar.

  • Det måste vara möjligt att särskilja de olika växtsorterna, de måste vara enhetliga och deras egenskaper måste vara bestående.

Uppfyllandet av dessa krav utreds i den såkallade DUS-provningen (Distinctness, Uniformity and Stability) där växtsorterna testas enligt principerna och direktiven utfärdade av  UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) och Gemenskapens växtsortsmyndighet.  På ansökandens begäran arrangerar Livsmedelsverket testing av en växtsort i ett forskningsinstititut som utför DUS-tester i, beroende på växtarten, antingen i Finland eller något annat EU-land.  

  • Växtsorten bör ha ett tillräckligt stort odlings- och utnyttjandevärde

Växtsorter som godkänns för den nationella växtsortlistan bör ha prövats i officiella  odlingsvärdeförsök i Finland och bör efter två års testresultat konstateras ha ett odlingsvärde som utgör en förbättring av den inhamska växtsortpoolen. I Finland utför Naturresursinstitutet de officiella odlingsvärdeprovningarna.

Det definitiva beslutet om godkännade av växtsorter i Finland fattas av Finlands nationella växtsortsnämnd som är ett av jord- och skogsbruksministeriet utsett expertorgan. Ansökan om godkännande skickas till Livsmedelverket.

Sidan har senast uppdaterats 17.11.2022