Ansökning till växtsortlistan

Aktuellt

imageoqqds.png

Att ansöka till växtsortlistan

Man ansöker om att en växtsort ska godkännas (att upptas) i växtsortlistan med en ansökna som riktas till växtsortnämnden (se blanketterna). Till ansökan behövs uppgifter om växtsortens ägarskap, resultat från växtsortundersökningar (se DUS-testning) samt resultat från officiella odlingsvärdeförsök. Ansökningarna behandlas minst en gång i året

Ansökningsförfarande

Ansökningsförfarandet består av två skeden: Då en växsorts odlingsvärdeförsök ska inledas eller har inletts, men inte ännu är klara, är det möjligt att i förväg ansöka om att inleda ansökningen av att ansökan registreras i växtsortlistan, varvid ett officiellt ansökningdatum omedelbart registereras. I det här skedet är det det även möjligt att registrera ett eventuellt slutligt växtsortnamn. En förutsättning för att ansökan om registrering av växtsorten fortskrider till växtsortnämndens övervägande och beslut är att ytterligare en slutlig ansökan inlämnas.

Ansökan om inledning av registrering i växtsortlistan

  • Ansökan kan lämnas in då är odlingsvärdeförsöken med växtsorten inleds eller (senare) då försöken ännu inte är klara
  • I ansökningsblanketten ges grundläggande uppgifter om växtsorten
  • I samma blanket går det att meddela om vilka egenskaper som särskiljer, förenhetligar och är bestående i växtsorten till den instans om utför den officciella undersökningen på Livsmedelsverkets försorg (DUS-testning)
  • Livsmedelsverket meddelar den sökande/ombudet om att ansökan mottagits och ansökans nummmer
  • Observera: En förutsättning för att ansökan om registrering av växtsorten fortskrider till växtsortnämndens övervägande och beslut är att ytterligare en slutlig ansökan inlämnas.

Ansökan om att registrering i växtsortlistan slutförs (slutlig ansökan)

  • Den kan lämnas in då de officiella odlingsvärdeförsöken är klara
  • Den förutätter ingen förhandsansökan om att inleda registrering i växtsortlistan
  • Växtsortansökan avancerar till växtortnämndens övervägande och beslut
  • Behandlingsagiften för ansökan om registrering i växtsortlistan hänförs till den slutliga ansökan

Förnyelse av godkännande i växtsortlistan

Såvida innehavaren av (den registrerade) växtsorten vill att godkännandet fortgår efter 10 år ska en ansökan med motiveringar inlämnas till växtsortnämnden. Ansökan  bör göras 2 år innan godkännandet upphör.

Avföring av sorter från sortlistan

Växtsorten kan avlägsnas ur listan efter att växtsortens innehavare lämnat en fritt formulerad ansökan (om detta) till växtsornämnden. Nämnden kan förutsätta, att växtsorten bevaras i exempelvis en genbank. Man får marknadsföra en växtsort som avlägsnats ut växtsortlistan under två år efter avlägsnandet.

Växtsortlistan och genmanipulerade (gm) växtsorter

En gm-växtsort får i likhet med normala växtsorter odlingslicens i hela Eu-området då den har upptagits i någon av medlemsstaternas växtsortlista. Man är tvungen att påvisa att en gm-växtsort, till skillnad från traditionellt förädlade växtsorter, inte är skadlig för människor eller miljön. Under vissa förutsätningar kan en medlemsstat förbjuda elle begränsa odling av en gm-växtsort på sitt territorium och begränsningsprocedurerna är i färd med att förenklas. I växtsortlistansökan efterfrågas vilken förädlingsmetod (gm/traditionell) som använts.

Prislista

Livsmedelsverkets avgiftsbelagda tjänster som publicerats som utdrag ur bilagan till JSM:s förordning 1248/2023. I kraft från occh med den 1.1.2024

Livsmedelsverkets avgiftstabell (moms 0%)
15.3.1 Ansökan, handläggningsavgift 316,00
15.3.2 Årsavgift 50.00
15.3.3 Ansökan om förnyelse av godkännandet, handläggningsavgift 93,00

Ansökan adress

Alla ansökningar som berör växtsortlistan ska riktas till Livsmedelsverket under adressen:

Livsmedelsverket
Registrering av växtsort
Tampereentie 51
32201 LOIMAA

eller

pvr@ruokavirasto.fi; tarja.hietaranta@tuokavirasto.fi

Kontaktuppgifter

Växtsortnämnden

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2024