Anmälan om misstanke och utredning

Syftet med anmälan om misstanke är att snabbt delge riksomfattande övervakningsmyndigheterna information om en misstänkt livsmedels- eller vattenburen epidemi, ge dem möjligheten att koordinera utredningen av epidemin samt vidta eventuella övriga åtgärder. Misstänkta epidemier anmäls till THL och till det behöriga regionförvaltningsverket enligt Livsmedelsverkets instruktioner.

Anmälan om utredning är en detaljerad redogörelse av matförgiftningsepidemin. Anmälan innehåller information om platsen för epidemin och dess tidpunkt, antalet exponerade, insjuknade, sjukhusinlagda samt eventuellt avlidna, om symtomen och sjukdomsbilden, förmedlarlivsmedlet, upptäckta fel i hantering av livsmedel eller dricksvatten, utförda undersökningar samt om den misstänkta eller fastställda alstraren. Enligt förordningen lämnas anmälan om utredning till Livsmedelsverket inom tre månader från att epidemin upphört. För att underlätta, klarlägga och förenhetliga rapporteringen av undersökningsresultat om matförgiftningsepidemier har centrala myndigheterna sammanställt rapporteringsanvisningar för att stöda utredningsanmälan av livsmedels- och vattenburna epidemier samt ett malldokument (”Selvitysilmoituksen malliliite”, på finska). En rapport som efterliknar mallen önskas bifogas med anmälan. På basis av utredningsanmälningarna för Livsmedelsverket det nationella registret över matförgiftningsepidemier.

Enligt statsrådets förordning görs anmälan om misstanke inte av familjeepidemier (dvs. alla drabbade hör till samma hushåll) om det inte finns någon särskild orsak (till exempel ett livsmedel som sprids kommersiellt är smittoalstraren, misstänkt botulism). Dock även familjeepidemier omfattas av utredningen och en anmälan om utredning skickas alltid till Livsmedelsverket.

Sidan har senast uppdaterats 20.8.2019