Ravitsemuksen edistämisen johtaminen kunnissa ja alueilla

Kunta- ja aluepäättäjä:

  • Ymmärrä ravitsemuksen moninainen rooli asukkaiden kokonaisvaltaiselle terveydelle ja hyvinvoinnille.
  • Toimi päätöksentekijänä, joka sijoittaa asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin ravitsemuksen keinoin – se kannattaa. 
  • Hyvää ravitsemusta edistävät toimenpiteet tukevat lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä, lisäävät työkykyisen väestön määrää sekä auttavat iäkkäitä pysymää hyväkuntoisina ja asumaan pidempään kotona. 
  • Hyvä ravitsemuksen edistäminen on monialaista useiden hallinnonalojen, kunnan eri sektoreiden, elinkeinoelämän, järjestöjen ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä.
  • Hyvä ravitsemus lisää alueen elinvoimaa. Ravitsemus liittyy paikalliseen ruokatuotantoon, perinteisiin, kotimaisuuteen ja alueen imagoon.
  • Terveyden edistäminen terveellisten elintapojen avulla edistää kunnan ja alueen talouden tasapainoa. 

Miltä oman kuntasi/alueesi tilanne näyttää? 

Katso oman kuntasi hyvinvointikertomus

TEAviisari näyttää kuntasi kunnan terveydenedistämistyön suunnan. Hae ja vertaile tuloksia.

TEAviisari raportti ja kartat (tulossa)

Kouluterveyskysely näyttää tuloksia alueittain. 

Sotkanetistä löydät tietoja  kuntasi asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista. 

Jokaisella on oikeus hyvään ravitsemukseen

Terveyttä edistävä ravitsemus pitää yllä vireyttä ja toiminta- ja työkykyä sekä ehkäisee merkittävimpien kansansairauksien syntyä ja vähentää niistä aiheutuvia kustannuksia. Ravitsemus on myös osa monien sairauksien hoitoa.

Ruokaan liittyy sosiaalinen hyvinvointi ja yhteisöllisyys, kulttuuri ja tapakasvatus sekä elämänlaatu ja arjen hallinta. Yhteinen, rauhassa vietetty ateriahetki toimii parhaimmillaan sosiaalista hyvinvointia edistävänä ja yhteisöllisyyttä lisäävänä virkistystaukona arjen keskellä kotona, koulussa ja työssä.

Paikalliseen ruokatuotantoon ja lähiruokaan sijoittamalla voidaan tukea paitsi alueen elinkeinoelämää, työllisyyttä ja elinvoimaisuutta, myös kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ruokakaupan palvelujen saavutettavuus sekä ravitsemispalveluiden yhdenvertainen saatavuus eri puolilla kuntaa on tärkeä asumisen edellytys etenkin pienten kuntien asukkaille. 

Alueen asukkaiden hyvän ravitsemuksen edistäminen on laaja-alaista yhteistyötä 

Valtaosa vaikuttavista asukkaiden ravitsemukseen liittyvistä ratkaisuista luodaan yhteistyössä alueen, kunnan eri hallinnonalojen, julkisten ja yksityisten ruokapalvelujen, järjestöjen ja muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden, työpaikkojen ja elinkeinoelämän kanssa. On tärkeää, että ravitsemuksen näkökulmat huomioidaan osana alueellista ja paikallista hyvinvointipolitiikkaa niin, että strategiset linjaukset välittyvät konkreettisena toimintana asukkaiden arkeen asti. Ravitsemukseen liittyvät ratkaisut ovat sekä sosiaali- ja terveyspoliittisia että ympäristö-, talous- ja elinkeinopoliittisia valintoja. 

Ruoka on muutakin kuin välttämätöntä ravintoa

Terveyttä ja hyvinvointia tukeva ruokavalio on sekä terveellinen että maittava. Ruoka ja yhdessä syöminen tuovat iloa ja nautintoa. Ravitsemusta ja ruokaa ei tulisi nähdä vain yksioikoisesti ravintoaineina ja sairauksien riski- tai suojatekijänä, vaan ymmärtää ravitsemuksen laajempi merkitys terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä: ravitsemukseen kuuluvat kiinteästi kulttuuri- ja tapakasvatus, ruokailu sosiaalisena ja yhteisöllisenä tapahtumana, kestävä kehitys sekä elämänlaatu ja arjen hallinta. Ruokaan liittyvän yhteistoiminnan, kuten perhekahviloiden, ruokakulttuuritapahtumien ja esimerkiksi pop up -ravintolapäivien avulla voidaan vahvistaa paikallista ruokakulttuuria ja kuntalaisten sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Kunnilla ja alueilla on lakisääteinen velvollisuus edistää asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia 

Kuntalain (2015/410, 1 §) mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Terveydenhuoltolain (2010/1326, 11 § ja 12 §) mukaan kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.  Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on valmisteltava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus

Alueellisessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä keskeisiä tavoitteita ovat hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, ehkäisevän ja ennakoivan työn painotus ja osallisuuden lisääminen sekä yhdenvertaisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen kaikille asukkaille. 

Hyvät käytännöt jakoon: 

Esimerkkejä kuntien ja alueiden ravitsemussuunnitelmista

Kuopion hyvinvointikertomus 2020 - aktiivinen arki

Päijät-Hämeen ravitsemuskertomus 2015-2020 ja ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma 2021-2025 

Pirkanmaan alueellinen ravitsemussuunnitelma. Uudistettavana 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma

 

Julkaisuja:

Hong Dienh. 2020. Lasten ylipainon ja lihavuuden ehkäisy sekä hyvinvointia edistävien ruokailutottumusten tukeminen kunnan hyvinvointikertomustyössä. Pro gradu tutkielma, Itä-Suomen yliopisto. 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2021