Nautaeläinten siirrot

Tässä ohjeessa kuvataan vaatimukset, kun muita kuin teurastettavaksi tarkoitettuja nautaeläimiä siirretään EU:n sisämarkkina-alueelta Suomeen tai Suomesta EU:n sisämarkkina-alueelle. Eläinten siirron tulee täyttää myös erillisen yleisohjeen mukaiset yleiset siirtovaatimukset.

Nautaeläimillä tarkoitetaan sukuihin Bison, Bos (mukaan lukien alasuvut Bibos, Novibos, Poephagus) ja Bubalus (mukaan lukien alasuku Anoa) kuuluvia sorkkaeläimiä ja näiden lajien risteytyksenä syntyneitä jälkeläisiä. EU:n sisämarkkina-alueella tarkoitetaan EU:n jäsenvaltioita sekä valtioita, jotka rinnastetaan EU:n jäsenvaltioihin sopimuksen perusteella. Sisämarkkina-alueeseen kuuluvat kaikkien pidettävien maaeläinten osalta EU:n jäsenvaltioiden lisäksi Norja ja Sveitsi.

Suomi on koko alueeltaan nautaeläinten osalta virallisesti vapaa Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan osalta. Suomi on koko alueeltaan vapaa myös nautojen tarttuvasta leukoosista, naudan tarttuvasta rinotrakeiitista / tarttuvasta pustulaarisesta vulvovaginiitista ja naudan virusripulista. Suomi on lisäksi koko alueeltaan kaikkien eläinlajien osalta virallisesti vapaa sinikieliviruksen aiheuttamasta tartunnasta. Taudista vapaat asemat rajoittavat nautaeläinten siirtoja Suomeen.

Lisäksi muun muassa nautojen ja luonnonvaraisten märehtijöiden siirtoa rajoitetaan niistä jäsenmaista tai jäsenmaiden alueilta, joissa on todettu Lumpy skin -tautia. 

Bruselloosista vapaan aseman aiheuttamat lisävaatimukset ovat kuvattu jaksossa 4. Sinikieliviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaan aseman aiheuttamat lisävaatimukset on kuvattu jaksoissa 5–6. Nautojen tarttuvasta leukoosista vapaan aseman aiheuttamat lisävaatimukset ovat kuvattu jaksossa 7. Naudan tarttuvasta rinotrakeiitista / tarttuvasta pustulaarisesta vulvovaginiitista vapaan aseman aiheuttamat lisävaatimukset ovat kuvattu jaksossa 8. Naudan virusripulista vapaan aseman aiheuttamat lisävaatimukset ovat kuvattu jaksossa 9.

1. Nautaeläinpassi

Naudoilla tulee olla siirtoa varten nautaeläinpassi. Tilaathan sen ajoissa ennen siirtoa. Passista ohjeistetaan täällä: Nautaeläinpassi.

2. Eläinten tarkastus

Virkaeläinlääkärin on ennen eläinterveystodistuksen allekirjoittamista tehtävä asiakirja-, tunnistus- ja fyysiset tarkastukset ja -tutkimukset todentaakseen, että vaatimukset täyttyvät. Virkaeläinlääkärin on suoritettava lähetykseen kuuluvien nautaeläinten tunnistustarkastus ja kliininen tutkimus, jotta voidaan havaita, ilmeneekö eläimissä kyseisten lajien osalta luetteloitujen tautien kliinisiä merkkejä tai epäilläänkö niissä tällaisten tautien esiintymistä.

Virkaeläinlääkärin on tehtävä nautaeläimille edellä mainitut tarkastukset ja tutkimukset ja annettava eläinterveystodistus viimeisten 24 tunnin kuluessa ennen lähtöä alkuperäisestä pitopaikasta tai, soveltuvissa tapauksissa, hyväksytystä kokoamispitopaikasta.

3. Eläinterveystodistus

Muiden kuin teurastettavaksi tarkoitettujen nautaeläinten siirroille tulee käyttää eläinterveystodistusta BOV-INTRA-X.

Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antaman pidettäviä nautaeläimiä koskevan eläinterveystodistuksen on sisällettävä yleisohjeessa mainitut eläinterveystodistuksen yleiset tiedot. Yleisten tietojen lisäksi eläinterveystodistuksessa tulee olla viranomaisen antama vakuutus myöhemmin tässä ohjeessa esitettyjen nautaeläimiä koskevien terveysvaatimusten noudattamisesta.

Eläinterveystodistus on voimassa 10 päivän ajan sen antamispäivästä. Jos eläimet kuljetetaan vesiväylää pitkin tai meritse, eläinterveystodistuksen 10 päivän voimassaoloaikaa voidaan pidentää vesiväylällä tai merellä kuljettavan matkan kestoa vastaavalla ajalla.

4. Pidettäviä nautaeläimiä koskevat yleiset terveysvaatimukset

Toimijat saavat siirtää pidettäviä nautaeläimiä toiseen jäsenvaltioon ainoastaan siinä tapauksessa, että seuraavat eläimiä koskevat vaatimukset täyttyvät:

 1. lähtöä edeltäneiden vähintään 30 päivän ajan tai syntymästä lähtien, jos eläimet ovat alle 30 päivän ikäisiä,
  1. eläimet ovat olleet yhtäjaksoisesti alkuperäisessä pitopaikassa;
  2. eläimet eivät ole olleet kosketuksissa pidettäviin nautaeläimiin, joilla on heikompi terveystilanne tai joihin sovelletaan siirtorajoituksia eläinterveyssyistä;
  3. eläimet eivät ole olleet suoraan tai välillisesti kosketuksissa pidettäviin eläimiin, jotka ovat tulleet unioniin kolmannesta maasta tai alueelta eläinten lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana.
 2. lähtöä edeltäneiden 24 tunnin aikana eläimille tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa ei ole ilmennyt nautaeläinten luetteloitujen tautien kliinisiä merkkejä tai oireita;
 3. eläimet eivät tule pitopaikoista, joihin sovelletaan kyseistä lajia koskevia siirtorajoituksia;
 4. eläimet eivät tule pitopaikoista, jotka sijaitsevat nautaeläinten luetteloitujen tautien vuoksi perustetulla rajoitusvyöhykkeellä;
 5. eläimet tulevat pitopaikoista, jotka ovat nautaeläinten osalta vapaita Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta ilman rokotuksia,
  ja
  1. alkuperäiset pitopaikat sijaitsevat jäsenvaltioissa tai sen vyöhykkeellä, jolla on Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta vapaa asema nautapopulaation osalta;
   tai
  2. eläimille on tehty jollakin säädetyistä diagnoosimenetelmistä Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis - tartunnan varalta testi negatiivisin tuloksin näytteestä, joka on otettu lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana ja poikineiden naaraiden tapauksessa vähintään 30 päivän kuluttua poikimisesta;
   tai
  3. eläimet ovat alle 12 kuukauden ikäisiä;
   tai
  4. eläimet on kuohittu;
 6. eläimet tulevat pitopaikoista, jotka ovat vapaita Mycobacterium tuberculosis complex -tartunnasta (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis), ja ainakin yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
  1. pitopaikat sijaitsevat jäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä, jolla on Mycobacterium tuberculosis complex -tartunnasta (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) vapaa asema;
   tai
  2. eläimille on tehty jollakin säädetyistä diagnoosimenetelmistä Mycobacterium tuberculosis complex -tartunnan (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) varalta testi negatiivisin tuloksin lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana;
   tai
  3. eläimet ovat alle kuuden viikon ikäisiä;
 7. eläimet tulevat pitopaikoista, joissa ei ole raportoitu raivotautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa pidettävissä maaeläimissä lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana;
 8. eläimet tulevat pitopaikoista, jotka sijaitsevat alueella, joilla kyseisten pitopaikkojen ympärillä vähintään 150 km:n säteellä ei lähtöä edeltäneiden kahden vuoden aikana ole raportoitu epitsoottisen verenvuototautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa kyseisen taudin osalta luetteloituihin lajeihin kuuluvissa pidettävissä eläimissä;
 9. eläimet tulevat pitopaikoista, joissa ei ole raportoitu pernaruttoa sorkka- ja kavioeläimissä lähtöä edeltäneiden 15 päivän aikana;
 10. eläimet tulevat pitopaikoista, joissa ei ole raportoitu surraa (Trypanosoma evansi) lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana, ja
  1. surraa ei ole raportoitu pitopaikoissa eläinten lähtöä edeltäneiden kahden vuoden aikana;
   tai
  2. surraa on raportoitu pitopaikoissa eläinten lähtöä edeltäneiden kahden vuoden aikana ja tartunnan saaneeseen pitopaikkaan on sovellettu viimeisen taudinpurkauksen jälkeen siirtorajoituksia, kunnes
   1. tartunnan saaneet eläimet on poistettu pitopaikasta,
    ja
   2. pitopaikassa jäljellä oleville eläimille on tehty surran varalta testi jollakin säädetyistä diagnoosimenetelmistä sellaisista näytteistä, jotka on otettu vähintään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun tartunnan saaneet eläimet on poistettu pitopaikasta, ja testistä on saatu negatiivinen tulos;
 11. eläimet täyttävät vähintään yhden sinikieliviruksen aiheuttamaa tartuntaa koskevista lisävaatimuksista;
 12. eläimet tulevat pitopaikoista, joissa ei ole esiintynyt epätavallista kuolleisuutta, jonka syytä ei ole määritetty;
 13. kuljetusten bioturvaamis- ja riskinvähentämistoimenpiteitä koskevat edellytykset täyttyvät.

5. Sinikieliviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaan aseman aiheuttamat lisävaatimukset

Alueille, jotka ovat sinikieliviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaita, saa siirtää muuten kuin välittömästi teurastettavaksi vain sellaisia nautaeläimiä, jotka täyttävät yhden kohtien 1–3 vaatimuksista.

 1. Eläimet ovat peräisin jäsenvaltiosta tai vyöhykkeeltä, joka on vapaa sinikieliviruksen aiheuttamasta tartunnasta, eikä niitä ole rokotettu tartuntoja vastaan elävällä rokotteella siirtoa edeltäneiden 60 päivän aikana.

  TAI

 2. Eläimet ovat peräisin jäsenvaltiosta tai vyöhykkeeltä, joka kuuluu taudin hävittämisohjelman piiriin, ja vähintään yksi seuraavista a–d kohdan vaatimuksista täyttyy:

  1. eläimiä on pidetty kausittain sinikieliviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaassa jäsenvaltiossa tai kausittain sinikieliviruksesta vapaalla vyöhykkeellä:
   1. vähintään 60 siirtopäivää edeltäneen päivän ajan;
    tai
   2. vähintään 28 siirtopäivää edeltäneen päivän ajan, ja niille on tehty serologinen testi näytteistä, jotka on otettu aikaisintaan 28 päivän kuluttua siitä, kun eläin on saapunut kausittain vapaalle alueelle, ja testin tulos on negatiivinen;
    tai
   3. vähintään 14 siirtopäivää edeltäneen päivän ajan, ja niille on tehty PCR-testi näytteistä, jotka on otettu aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun eläin on saapunut kausittain vapaalle alueelle, ja testin tulos on negatiivinen;
  2. eläimet on suojattu tartunnanlevittäjiltä määräpaikkaan kuljettamisen aikana, ja niitä on pidetty tartunnanlevittäjiltä suojattuina tartunnanlevittäjiltä suojatussa pitopaikassa
   1. vähintään siirtopäivää edeltäneen 60 päivän ajan;
    tai
   2. vähintään siirtopäivää edeltäneen 28 päivän ajan, ja niille on tehty serologinen testi näytteistä, jotka on otettu aikaisintaan 28 päivän kuluttua tartunnanlevittäjiltä suojatun kauden alkamispäivästä, ja testin tulos on negatiivinen;
    tai
   3. vähintään 14 siirtopäivää edeltäneen päivän ajan, ja niille on tehty PCR-testi näytteistä, jotka on otettu aikaisintaan 14 päivän kuluttua tartunnanlevittäjiltä suojatun kauden alkamispäivästä ja testin tulos on negatiivinen;
  3. eläimet on rokotettu kaikkia niitä sinikieliviruksen serotyyppejä 1–24 vastaan, jotka on raportoitu kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseisellä vyöhykkeellä kahden edeltävän vuoden aikana, ja eläimillä on yhä voimassa rokotteen eritelmissä taattu immuniteettisuoja, minkä lisäksi eläimet täyttävät vähintään yhden seuraavista vaatimuksista:
   1. ne on rokotettu yli 60 päivää ennen siirtopäivää;
    tai
   2. ne on rokotettu inaktivoidulla rokotteella ja niille on tehty PCR-testi näytteistä, jotka on otettu vähintään 14 päivää rokotteen eritelmissä määritetyn immuniteetin alkamisen jälkeen, ja testin tulos on negatiivinen;
  4. eläimille on tehty positiivisin tuloksin serologinen testi, jolla on mahdollista havaita kaikkiin niihin sinikieliviruksen serotyyppeihin 1–24 kohdistuvat vasta-aineet, jotka on raportoitu edeltävien kahden vuoden aikana kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseisellä vyöhykkeellä, ja
   1. kyseinen serologinen testi on tehty näytteistä, jotka on otettu vähintään 60 päivää ennen siirtopäivää;
    tai
   2. kyseinen serologinen testi on tehty näytteistä, jotka on otettu vähintään 30 päivää ennen siirtopäivää, ja eläimille on tehty negatiivisin tuloksin PCR-testi näytteistä, jotka on otettu aikaisintaan 14 päivää ennen siirtopäivää.

          TAI

 1. Eläimet ovat peräisin jäsenvaltiosta tai vyöhykkeeltä, joka ei ole vapaa sinikieliviruksesta eikä kuulu sinikieliviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisen hävittämisohjelman piiriin, ja

  1. eläimet ovat 2 kohdan b alakohdan mukaisia;
   tai
  2. eläimiä on pidetty vähintään 60 lähtöä edeltäneen päivän ajan joko alueella, joka sijaitsee vähintään 150 kilometrin säteellä niiden pitopaikasta, tai jäsenvaltiossa, jossa on suoritettu seurantaa sellaisten sinikieliviruksen serotyyppien havaitsemiseksi, joita ei ole raportoitu edeltävien kahden vuoden aikana sekä sinikieliviruksen aiheuttaman tartunnan laajuuden määrittämiseksi vähintään 60 lähtöä edeltäneen päivän ajan, ja
   1. eläimet on rokotettu 2 kohdan c alakohdan mukaisesti sinikieliviruksen kaikkia niitä serotyyppejä 1–24 vastaan, jotka on raportoitu kahden edeltävän vuoden aikana vähintään 150 kilometrin säteellä paikasta, jossa eläimiä pidettiin;
    tai
   2. ne on immunisoitu 2 kohdan d alakohdan mukaisesti sinikieliviruksen kaikkia niitä serotyyppejä 1–24 vastaan, jotka on raportoitu kahden edeltävän vuoden aikana vähintään 150 kilometrin säteellä paikasta, jossa eläimiä pidettiin.

6. Nautaeläinten kuljetuksia koskevat bioturvaamis- ja riskinvähentämistoimenpiteet

Sinikieliviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaan aseman vuoksi toimijat saavat siirtää pidettäviä nautaeläimiä sinikieliviruksesta vapaalle alueelle vain siinä tapauksessa, että vähintään yksi seuraavista vaatimuksista täyttyy:

 1. kuljetus tapahtuu jäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä, jolla on sinikieliviruksen aiheuttamasta tartunnasta (serotyypit 1–24) vapaa asema;
 2. eläimet on suojattu tartunnanlevittäjiltä; ja
  1. suunniteltu matka ei sisällä eläinkuorman purkamista yhtä päivää pidemmäksi ajaksi;
   tai
  2. eläimet puretaan kuormasta tartunnanlevittäjiltä suojatussa pitopaikassa;
   tai
  3. eläimet puretaan kuormasta jäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä tartunnanlevittäjistä vapaan kauden aikana;
 3. eläimet/eläimille
  1. on rokotettu kaikkia niitä sinikieliviruksen serotyyppejä (serotyypit 1–24) vastaan, jotka on raportoitu kauttakulkujäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä, jonka kautta ne kulkevat, kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana, ja rokotteen eritelmissä taattu immuniteettisuoja on eläimillä yhä voimassa;
   tai
  2. on tehty positiivisin tuloksin serologinen testi, jolla voidaan osoittaa kaikkiin niihin sinikieliviruksen serotyyppeihin (serotyypit 1–24) kohdistuvat spesifit vasta-aineet, jotka on raportoitu kauttakulkujäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä, jonka kautta ne kulkevat, lähtöä edeltäneiden kahden vuoden aikana;

7. Nautojen tarttuvaa leukoosia koskevat lisävaatimukset

Toimijat saavat siirtää pidettäviä nautaeläimiä nautojen tarttuvasta leukoosista vapaalle alueelle vain siinä tapauksessa, että eläimet täyttävät edellä vahvistetut nautaeläimiä koskevat yleiset terveysvaatimukset ja lisäksi seuraavat joko a tai b alakohdan vaatimukset täyttyvät:

 1. eläimet tulevat pitopaikoista, jotka ovat vapaita nautojen tarttuvasta leukoosista;
  tai
 2. jos eläimet tulevat pitopaikoista, jotka eivät ole vapaita nautojen tarttuvasta leukoosista, kyseisissä pitopaikoissa ei ole raportoitu nautojen tarttuvaa leukoosia lähtöä edeltäneiden 24 kuukauden aikana,
  ja
  1. jos eläimet ovat yli 24 kuukauden ikäisiä, niille on tehty jollakin säädetyistä diagnoosimenetelmistä nautojen tarttuvan leukoosin varalta serologinen testi negatiivisin tuloksin;
   • joko näytteistä, jotka on otettu kahdella eri kerralla vähintään neljän kuukauden välein eläinten ollessa eristyksissä pitopaikan muista nautaeläimistä;
    tai
   • näytteestä, joka on otettu niiden lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana, ja kaikille pitopaikan yli 24 kuukauden ikäisille nautaeläimille on tehty jollakin säädetyistä diagnoosimenetelmistä nautojen tarttuvan leukoosin varalta serologinen testi näytteistä, jotka on otettu kahdella eri kerralla vähintään neljän kuukauden välein eläinten lähtöä edeltäneiden 12 kuukauden aikana, ja testeistä on saatu negatiiviset tulokset;
    tai
  2. jos eläimet ovat alle 24 kuukauden ikäisiä, ne ovat syntyneet emoista, joille on tehty jollakin säädetyistä diagnoosimenetelmistä nautojen tarttuvan leukoosin varalta serologinen testi näytteistä, jotka on otettu kahdella eri kerralla vähintään neljän kuukauden välein eläinten lähtöä edeltäneiden 12 kuukauden aikana, ja testistä on saatu negatiivinen tulos.

8. Naudan tarttuvaa rinotrakeiittia / tarttuvaa pustulaarista vulvovaginiittia koskevat lisävaatimukset

Toimijat saavat siirtää pidettäviä nautaeläimiä naudan tarttuvasta rinotrakeiitista / tarttuvasta pustulaarisesta vulvovaginiitista vapaille alueille vain siinä tapauksessa, että eläimet täyttävät edellä vahvistetut nautaeläimiä koskevat yleiset terveysvaatimukset, eläimiä ei ole rokotettu naudan tarttuvaa rinotrakeiittia / tarttuvaa pustulaarista vulvovaginiittia vastaan ja lisäksi seuraavat joko a tai b alakohdan vaatimukset täyttyvät:

 1. jos eläimet tulevat pitopaikoista, jotka ovat vapaita naudan tarttuvasta rinotrakeiitista / tarttuvasta pustulaarisesta vulvovaginiitista,
  joko
  1. pitopaikat sijaitsevat jäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä, jolla on naudan tarttuvasta rinotrakeiitista / tarttuvasta pustulaarisesta vulvovaginiitista vapaa asema;
   tai
  2. eläimet ovat olleet karanteenissa vähintään 30 päivän ajan ennen lähtöä, ja niille on tehty naudan koko herpesvirus tyyppi 1:een (BoHV-1) kohdistuvien vasta-aineiden osoittamiseksi serologinen testi negatiivisin tuloksin jollakin liitteessä I olevassa 5 osassa säädetyistä diagnoosimenetelmistä näytteestä, joka on otettu lähtöä edeltäneiden 15 päivän aikana;
 2. jos eläimet tulevat pitopaikoista, jotka eivät ole vapaita naudan tarttuvasta rinotrakeiitista / tarttuvasta pustulaarisesta vulvovaginiitista, ne on pidetty hyväksytyssä karanteenipitopaikassa vähintään 30 päivän ajan ennen lähtöä ja niille on tehty jollakin säädetyistä diagnoosimenetelmistä koko BoHV-1:een kohdistuvien vasta-aineiden osoittamiseksi serologinen testi negatiivisin tuloksin näytteestä, joka on otettu aikaisintaan 21 päivää karanteenin alkamisesta.

9. Naudan virusripulia koskevat lisävaatimukset

Toimijat saavat siirtää pidettäviä nautaeläimiä naudan virusripulista vapaille alueille vain siinä tapauksessa, että eläimet täyttävät edellä vahvistetut nautaeläimiä koskevat yleiset terveysvaatimukset, eläimiä ei ole rokotettu naudan virusripulia vastaan ja lisäksi seuraavat joko a tai b alakohdan vaatimukset täyttyvät:

 1. jos eläimet tulevat pitopaikoista, jotka ovat vapaita naudan virusripulista,
  1. pitopaikat joko sijaitsevat jäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä, jolla on naudan virusripulista vapaa asema, tai siellä on toteutettu testausjärjestelmä negatiivisin tuloksin eläinten lähtöä edeltäneiden neljän kuukauden aikana
   tai
  2. eläimet on testattu yksittäin naudan virusripuliviruksen poissulkemiseksi ennen niiden lähtöä;
 2. jos eläimet tulevat pitopaikoista, jotka eivät ole vapaita naudan virusripulista, niille on tehty naudan virusripuliviruksen antigeenin tai genomin osoittamiseksi testi negatiivisin tuloksin jollakin liitteessä I olevassa 6 osassa säädetyistä diagnoosimenetelmistä, ja
  joko
  1. eläimet on pidetty hyväksytyssä karanteenipitopaikassa vähintään 21 päivän ajan ennen lähtöä ja, jos kyseessä ovat tiineet emot, niille on tehty jollakin säädetyistä diagnoosimenetelmistä naudan virusripulivirukseen kohdistuvien vasta-aineiden osoittamiseksi serologinen testi negatiivisin tuloksin näytteistä, jotka on otettu aikaisintaan 21 päivää karanteenin alkamisesta;
   tai
  2. eläimille on tehty jollakin säädetyistä diagnoosimenetelmistä naudan virusripulivirukseen kohdistuvien vasta- aineiden osoittamiseksi serologinen testi positiivisin tuloksin näytteistä, jotka on otettu joko ennen lähtöä tai, kun kyseessä ovat tiineet emot, ennen tätä tiineyttä edeltävää keinosiemennystä.
Sivu on viimeksi päivitetty 16.6.2023