Sikaeläinten siirrot

Tässä ohjeessa kuvataan vaatimukset, kun muita kuin teurastettavaksi tarkoitettuja sikaeläimiä siirretään EU:n sisämarkkina-alueelta Suomeen tai Suomesta EU:n sisämarkkina-alueelle. Eläinten siirron tulee täyttää myös erillisen yleisohjeen mukaiset yleiset siirtovaatimukset. 

Sikaeläimillä tarkoitetaan eläintä, joka kuuluu johonkin heimoon Suidae kuuluvista sorkka- ja kavioeläinten lajeista eli sukuihin Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Porcula ssp., Potamochoerus ssp. ja Sus ssp. kuuluvia eläimiä. EU:n sisämarkkina-alueella tarkoitetaan EU:n jäsenvaltioita sekä valtioita, jotka rinnastetaan EU:n jäsenvaltioihin sopimuksen perusteella. Sisämarkkina-alueeseen kuuluvat kaikkien pidettävien maaeläinten osalta EU:n jäsenvaltioiden lisäksi Norja ja Sveitsi.

Suomi on koko alueeltaan virallisesti vapaa Aujeszkyn tautiviruksen (ADV) aiheuttamasta tartunnasta. Taudista vapaa asema rajoitta sikaeläinten siirtoja Suomeen. Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaan aseman aiheuttamat lisävaatimukset ovat kuvattu jaksossa 4.

Afrikkalaisen ja klassisen sikaruton  vuoksi rajoitetaan muun ohella elävien sikojen siirtoja. Rajoitukset koskevat myös luonnonvaraisia sikoja (villisikoja).

1. Eläinten tarkastus

Virkaeläinlääkärin on ennen eläinterveystodistuksen allekirjoittamista tehtävä asiakirja-, tunnistus- ja fyysiset tarkastukset ja -tutkimukset todentaakseen, että vaatimukset täyttyvät. Virkaeläinlääkärin on suoritettava lähetykseen kuuluvien sikaeläinten tunnistustarkastus ja kliininen tutkimus, jotta voidaan havaita, ilmeneekö eläimissä kyseisten lajien osalta luetteloitujen tautien kliinisiä merkkejä tai epäilläänkö niissä tällaisten tautien esiintymistä.

Virkaeläinlääkärin on tehtävä sikaeläimille edellä mainitut tarkastukset ja tutkimukset ja annettava eläinterveystodistus viimeisten 24 tunnin kuluessa ennen lähtöä alkuperäisestä pitopaikasta tai, soveltuvissa tapauksissa, hyväksytystä kokoamispitopaikasta.

2. Eläinterveystodistus

Muiden kuin teurastettavaksi tarkoitettujen sikaeläinten siirroille tulee käyttää eläinterveystodistusta POR-INTRA-X.

Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antaman pidettäviä sikaeläimiä koskevan eläinterveystodistuksen on sisällettävä yleisohjeessa mainitut eläinterveystodistuksen yleiset tiedot. Yleisten tietojen lisäksi eläinterveystodistuksessa tulee olla viranomaisen antama vakuutus myöhemmin tässä ohjeessa esitettyjen sikaeläimiä koskevien terveysvaatimusten noudattamisesta.

Eläinterveystodistus on voimassa 10 päivän ajan sen antamispäivästä. Jos eläimet kuljetetaan vesiväylää pitkin tai meritse, eläinterveystodistuksen 10 päivän voimassaoloaikaa voidaan pidentää vesiväylällä tai merellä kuljettavan matkan kestoa vastaavalla ajalla.

3. Pidettäviä sikaeläimiä koskevat yleiset terveysvaatimukset

Toimijat saavat siirtää pidettäviä sikaeläimiä toiseen jäsenvaltioon ainoastaan siinä tapauksessa, että seuraavat eläimiä koskevat vaatimukset täyttyvät:

 1. lähtöä edeltäneiden vähintään 30 päivän ajan tai syntymästä lähtien, jos eläimet ovat alle 30 päivän ikäisiä,
  1. eläimet ovat olleet yhtäjaksoisesti alkuperäisessä pitopaikassa;
  2. eläimet eivät ole olleet kosketuksissa pidettäviin sikaeläimiin, joilla on heikompi terveystilanne tai joihin sovelletaan siirtorajoituksia eläinterveyssyistä;
  3. eläimet eivät ole olleet suoraan tai välillisesti kosketuksissa pidettäviin eläimiin, jotka ovat tulleet unioniin kolmannesta maasta tai alueelta eläinten lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana.
 2. lähtöä edeltäneiden 24 tunnin aikana eläimille tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa ei ole ilmennyt sikaeläinten luetteloitujen tautien kliinisiä merkkejä tai oireita;
 3. eläimet eivät tule pitopaikoista, joihin sovelletaan kyseistä lajia koskevia siirtorajoituksia;
 4. eläimet eivät tule pitopaikoista, jotka sijaitsevat sikaeläinten luetteloitujen tautien vuoksi perustetulla rajoitusvyöhykkeellä;
 5. eläimet tulevat pitopaikoista, joissa ei ole raportoitu raivotautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa pidettävissä maaeläimissä lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana;
 6. eläimet tulevat pitopaikoista, joissa ei ole raportoitu pernaruttoa sorkka- ja kavioeläimissä lähtöä edeltäneiden 15 päivän aikana;
 7. eläimet tulevat pitopaikoista, joissa ei ole raportoitu Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartuntaa sikaeläimissä lähtöä edeltäneiden 42 päivän aikana ja joissa vähintään 12 kuukauden ajan ennen lähtöä,
  1. on sovellettu bioturvaamis- ja riskinvähentämistoimenpiteitä, jotta estetään Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan leviäminen kyseisen taudin osalta luetteloituihin lajeihin kuuluvista luonnonvaraisista eläimistä kyseisessä pitopaikassa pidettäviin sikaeläimiin, ja kyseiseen pitopaikkaan on tuotu sikaeläimiä ainoastaan sellaisista pitopaikoista, joissa sovelletaan vastaavia bioturvaamis- ja riskinvähentämistoimenpiteitä;
   tai
  2. on seurattu kyseisessä pitopaikassa pidettäviä sikaeläimiä Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan varalta asianmukaisesti, ja kyseisenä aikana
   • edellä a alakohdassa tarkoitettuun pitopaikkaan on tuotu sikaeläimiä ainoastaan pitopaikoista, joissa sovelletaan i alakohdassa tai tässä alakohdassa säädettyjä toimenpiteitä;
   • jos kyseisessä pitopaikassa pidettävissä sikaeläimissä on raportoitu Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunta, on toteutettu asianmukaisia toimenpiteitä.
 8. eläimet tulevat pitopaikoista, joissa ei ole raportoitu Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa lähtöä edeltäneiden 30 päivän aikana;
 9. eläimet tulevat pitopaikoista, joissa ei ole esiintynyt epätavallista kuolleisuutta, jonka syytä ei ole määritetty;

4. Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaan aseman aiheuttamat lisävaatimukset

Toimijat saavat siirtää muita kuin teurastettavaksi tarkoitettuja pidettäviä sikaeläimiä Aujeszkyn taudista vapaille alueille vain siinä tapauksessa, että eläimet täyttävät edellä esitetyt sikaeläimiä koskevat terveysvaatimukset, niitä ei ole rokotettu Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan ja seuraavat joko a tai b alakohdan vaatimukset täyttyvät:

 1. eläimet tulevat pitopaikasta, joka on vapaa Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta, ja
  1. pitopaikka sijaitsee jäsenvaltiossa tai sen vyöhykkeellä, jolla on Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema;
   tai
  2. eläimille on tehty säädetyllä diagnoosimenetelmällä Aujeszkyn taudin kokovirukseen kohdistuvien vasta-aineiden osoittamiseksi serologinen testi näytteestä, joka on otettu eläinten lähtöä edeltäneiden 15 päivän aikana, ja testistä on saatu negatiivinen tulos.
   tai
 2. eläimet tulevat pitopaikasta, joka ei ole vapaa Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta, ja seuraavat vaatimukset täyttyvät:
  1. eläimet on pidetty hyväksytyssä karanteenipitopaikassa vähintään 30 päivän ajan;
   ja
  2. eläimille on tehty säädetyllä diagnoosimenetelmällä Aujeszkyn taudin kokovirukseen kohdistuvien vasta-aineiden osoittamiseksi serologinen testi näytteistä, jotka on otettu kahdella eri kerralla vähintään 30 päivän välein, ja viimeinen näyte on otettu lähtöä edeltäneiden 15 päivän aikana, ja testeistä on saatu negatiiviset tulokset.
Sivu on viimeksi päivitetty 6.9.2023