Uudesta valvonta-asetuksesta vaikutuksia vientitodistuksiin - tarkasta todistusmallit

18. joulukuuta 2019

Joissakin Ruokaviraston hallinnoimissa viennin eläinlääkintötodistusmalleissa on ollut viittauksia asetuksiin, jotka on kumottu 14.12.2019. Näistä todistusmalleista on laadittu uudet versiot, joissa säädösviittaukset on päivitetty ajan tasalle. Ruokavirasto tiedottaa kohdemaille näiden Ruokaviraston todistusmallien muutoksista.

Muutoksen myötä on syytä tarkastaa myös mahdolliset itse laaditut todistusmallit ja päivittää tarvittaessa niiden säädösviittaukset ajan tasalle. Toimijoiden on hyvä tiedottaa tällaisista vientitodistusmallien muutoksista kohdemaalle, jotta vienti sujuu ongelmitta uudella todistuksella.

14.12.2019 voimaan on tullut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 (nk. uusi valvonta-asetus), joka kumoaa muun muassa asetuksen (EY) N:o 854/2004 ja asetuksen (EY) N:o 882/2004.

Ruokaviraston päivitettyjä todistusmalleja ovat:

Virkaeläinlääkärit voivat tilata päivitettyjä todistuspohjia Ruokavirastosta. 

Otathan yhteyttä Ruokavirastoon vienti@ruokavirasto.fi, jos huomaat Ruokaviraston laatimissa, sähköisesti täytettävissä todistuksissa viittauksia vanhentuneeseen lainsäädäntöön.