Tiedonluovutusmaksut

Oheen on koostettu Ruokaviraston tiedonluovutusten liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden maksut 1.1.2024 alkaen. 

Tiedonluovutuksen liiketaloudellinen hinnaston löydät kohdasta Ruokaviraston muut suoritteet >  Tiedonluovutukset. Ruokavirasto noudattaa tiedonluovutusmaksuissa kyseistä hinnastoa ellei maksuperusteista ole toisin erityislailla säädetty.

1. Tietoaineistot pyynnöstä 

Ruokavirasto koostaa ja luovuttaa tietoaineistoja ylläpitämiinsä tietojärjestelmiin tallennetuista viranomaistiedoista tietopyytäjän toimeksiannosta tämän omaa käyttötarkoitusta varten. Tietoaineisto räätälöidään pyynnöstä, jos Ruokavirastolla ei ole hallussaan valmiina viranomaisasiakirjana pyydetynkaltaista aineistoa. Käyttötarkoituksia voivat olla esimerkiksi tilastointi ja tieteellinen tutkimus. Tietoaineistot annetaan pääsääntöisesti excel-tiedostoina. 

Säädösperuste luovutukselle: julkisuuslaki (621/1999) 21 § ja ruokahallinnon tietovarantolaki (560/2021) 6 § 2 mom

1.1 Päätös tietoaineiston luovuttamisesta

Ruokaviraston tuottamien tietoaineistojen käyttö edellyttää tietopyytäjän tiedonsaantioikeuden arviointia silloin, kun tietoaineisto sisältää salassa pidettäviä tietoja ja/tai henkilötietoja. Asiassa laaditaan hallintopäätös, josta ilmenee voidaanko pyydetyt tiedot luovuttaa tietopyytäjälle.

Maksu peritään myös silloin, kun tietopyytäjä pyytää lupaa käyttää tälle aiemmin luovutettua tietoaineistoa uuteen käyttötarkoitukseen. 

Tietopyytäjän tiedonsaantioikeuden arvioinnista veloitetaan tiedonluovutusmaksu:

eur, alv 0 %

eur, alv 24 %

438,00

543,12

1.2 Tietoaineiston tuottaminen

Maksu veloitetaan täysien tuntien mukaan. Esimerkiksi 1,5 tunnin työmäärä veloitetaan 2-4 tunnin aineistomaksun mukaisesti. Silloin, kun tietoaineisto sisältää salassa pidettäviä tietoja ja/tai henkilötietoja, Ruokavirasto arvioi tietopyytäjän tiedonsaantioikeuden pyydettyihin tietoihin. Asiassa laaditaan tällöin hallintopäätös, joka veloitetaan kohdan 1.1 mukaisesti. 

Esimerkiksi, työmäärä tieteelliseen tutkimukseen tai tilastointiin laadittavissa tietoaineistoissa on tyypillisesti 2-4 tuntia tai 5-7 tuntia.

Tiedonluovutusmaksu, kun työmäärä:

eur, alv 0 %

eur, alv 24 %

enintään 30 min

161,00

199,64

n. 1 tunti

294,00

364,56

2-4 tuntia

740,00

917,60

5-7 tuntia

1.275,00

1.581,00

työläs

5.214,00

6.465,36

1.3 Koostettavat otteet rekistereistä

Lähtöaineistona käytetään tietojärjestelmän sovellusraporttia, josta muokataan asiakkaan tiedonsaantioikeuden mukainen aineisto. Lähtöaineistona käytettävän sovellusraportin ajo on asiakkaalle maksuton. Rekistereitä ovat esim. eläintenpitäjä-, eläinten pitopaikka-, maatila- ja luomurekisteri. Yhdistelmä kahden tai useamman rekisterin tiedoista, ks. edellä kohta 1.2. 

Silloin, kun tietoaineisto sisältää salassa pidettäviä tietoja ja/tai henkilötietoja, Ruokavirasto arvioi tietopyytäjän tiedonsaantioikeuden pyydettyihin tietoihin. 

eur, alv 0 %

eur, alv 24 %

529,00

655,96

1.4 Kasvilajiketilastot

Tilastollinen aineisto asiakkaan valitsemien kasvilajien kokonaispinta-aloista, tilakoon mukaisella jaottelulla, sekä alueittain (kunta, ELY-keskus, maakunta). 

Tilastollisten aineistojen antaminen ei edellytä tietopyytäjän tiedonsaantioikeuden arviointia, eikä asiassa laadita tämän vuoksi hallintopäätöstä.

eur, alv 0 %

eur, alv 24 %

322,00

399,28

2. Lupa salassa pidettävän tiedon saamiseksi

Viranomaisen lupa salassa pidettävän asiakirjan saamiseksi tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyötä varten (julkisuuslaki (621/1999) 28 §).  

eur, alv 0 %

eur, alv 24 %

662,00

820,88

3. Valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen

3.1 Viranomaisasiakirjan toimittaminen

Maksua ei peritä silloin, kun kyse on julkisesta sähköisesti tallennetusta asiakirjasta, joka lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse (julkisuuslaki (621/1999) 34.1 § 3 kohta). Maksua ei peritä myöskään silloin, kun sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse (julkisuuslaki (621/1999) 34.1 § 4 kohta). Esimerkiksi Ruokaviraston Virta-asianhallintajärjestelmään tallennetusta julkisesta asiakirjasta ei veloiteta maksua, kun asiakirja lähetetään sähköpostitse liitteenä.

Silloin, kun asiakirja toimitetaan asiakkaalle postitse, Ruokavirasto laskuttaa asiakkaalta postituksesta ja siihen liittyvästä laskutuksesta virastolle aiheutuvat kulut. Alla ilmoitettu maksu veloitetaan vähintään yhden C4-kokoisen kirjeen toimittamisesta. C4-kirjekuori vastaa kooltaan A4-kokoisia asiakirjoja. 

Esimerkkejä viranomaisasiakirjoista: päätös, tarkastuspöytäkirja, nautaeläinluettelo

Tiedonluovutusmaksu

eur, alv 0 %

eur, alv 24 % 

sähköpostitse 

maksuton

maksuton

postitse, vähintään

59,00

73,16

3.2 Kopiot viranomaisasiakirjoista, joista salassa pidettävät osat on poistettu

Ruokavirasto veloittaa salassa pidettävien osien poistamisesta asiakirjasta maksun asiakirjan sivumäärän perusteella.

Maksua ei peritä asiakirjojen esille hakemisesta. Maksua ei peritä myöskään silloin, kun luovutetaan enintään 3 asiakirjaa joissa kussakin on korkeintaan 10 sivua/asiakirja. Salassa pidettävien osien katsotaan tällöin olevan vaivatta poistettavissa. 

Muissa kuin edellä kuvatussa tapauksessa maksu salassa pidettävien osien poistamisesta asiakirjoista veloitetaan alla olevan hinnaston mukaisesti.

(julkisuuslaki (621/1999) 34.4 §).

3.2.1 Sivumäärä max 10 sivua/asiakirja

Tiedonluovutusmaksu

eur, alv 0 %

eur, alv 24 % 

max 3 asiakirjaa, eur/asiakirja

maksuton

maksuton

yli 3 asiakirjaa, eur/asiakirja

12,00

14,88

3.2.2 Sivumäärä yli 10 sivua/asiakirja

Tiedonluovutusmaksu

eur, alv 0 %

eur, alv 24 % 

yksittäinen asiakirja, eur/asiakirja

29,00

35,96

 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.2.2024