Tietosuojailmoitus – Tieteellisen tutkimuksen tietoaineisto

Rekisterinpitäjä

Ruokavirasto

PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Yhteydenotot: Kirjaamo, kirjaamo@ruokavirasto.fi
Vaihde 029 530 0400 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tutkimusjohtaja Liisa Maunuksela

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

040 025 6097, liisa.maunuksela@ruokavirasto.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna Westinen

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterinpitoperuste: Tieteellinen tutkimus on Ruokaviraston lakisääteistä toimintaa (Laki Ruokavirastosta (371/2018) 2 § 1 momentti 5 kohta).

Käsittelyn tarkoitus: Henkilötietoja käytetään Ruokaviraston tieteellisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa Ruokaviraston strategisilla alueella. Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle tutkimuksessamme on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) No 2016/679 6 artiklan 1 kohdan c alakohta, rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

Käsiteltävän aineiston tietosisältö

Ruokaviraston tieteellisen tutkimuksen käsiteltävät henkilötiedot kuvataan tutkimushankekohtaisissa tietosuojailmoituksissa ja aineistonhallintasuunnitelmissa.

Ruokaviraston tieteellisen tutkimuksen tietoaineisto sisältää ihmisten, eläinten ja kasvien terveyteen ja hyvinvointiin, elintarviketurvallisuuteen sekä ruoantuotantoon ja maaseudun elinvoimaisuuteen liittyvistä tutkimus- ja kehittämishankkeista syntyvää tietoa. Tiedot voivat sisältää myös tieteelliseen tutkimustoimintaan liittyvien laboratorionäytteiden tietoja. Ruokaviraston tieteellisen tutkimuksen tutkimusaineistojen tiedot vastaavat elinkeinon ja sidosryhmien tietotarpeisiin, edistävät toimijoiden vastuullisuutta ja tuottavat tietoa Ruokaviraston valvonta- ja riskinarviointitarpeisiin. Tiedolla tuetaan myös viraston vertailulaboratoriotoimintaa ja siihen liittyvää menetelmäkehitystä. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteitä ovat esimerkiksi tutkittavat/rekisteröidyt itse sekä Ruokaviraston, muiden viranomaisten, yliopistojen, tutkimuslaitosten julkiset lähteet.

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan säännön-mukaisesti

Aluehallintovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunta ovat Ruokaviraston kanssa ruokahallinnon tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä, jotka kukin voivat käyttää tietoja omien lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella. Rekisteristä ei ole säännönmukaista tietojenluovutusta. Henkilötietoja ei luovuteta, ellei henkilötietojen käsittelylle ole oikeusperustaa. Tietojen luovuttaminen kuvataan tutkimushankekohtaisissa tietosuojailmoituksissa ja aineistonhallintasuunnitelmissa.

Tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulko­puolelle tai kansainväliselle järjestölle

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen siirtäminen kuvataan tutkimushankekohtaisissa tietosuojailmoituksissa ja aineistonhallintasuunnitelmissa.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Tietojen säilytysajat on määritelty tiedonohjaussuunnitelmassa ja tutkimushankekohtaisissa tietosuojailmoituksissa ja aineistonhallintasuunnitelmissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Tiedot säilytetään Ruokaviraston tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet perustuvat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) artikloihin 15–22. Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta löydät täältä

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voida toteuttaa puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/tietosuoja/

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää tietojensa poistamista, koska tietojen käsittely perustuu lakiin. Tästä syystä rekisteröidyllä ei myöskään ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, tai oikeutta saada tietojaan siirretyksi toiseen järjestelmään.

Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus siihen, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2024