Tietosuojailmoitus – Metsätalouden jatkotoimenpideaineisto

Rekisterinpitäjä

Ruokavirasto

PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Yhteydenotot: Kirjaamo, kirjaamo@ruokavirasto.fi
Vaihde 029 530 0400

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kirsi Koivunen

Ks. rekisterinpitäjän yhteystiedot

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna Westinen

PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterinpitoperuste:

Metsälaki (1093/1996); uhkasakkolaki (1113/1990); laki puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta 897/2013; EU:n puutavara-asetus (EUTR) 995/2010; laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996); kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015); valtionavustuslaki (688/2001) § ja laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (1114/2020)

Käsittelyn tarkoitus

Metsälain mukaisten käsittelykieltojen, velvoittavien - ja teettämisuhan asettamis- sekä teettämispäätösten tekeminen, teettämisen ennakkovarojen myöntäminen ja perintä sekä metsätalouden tukien takaisinperintä.

Käsiteltävän aineiston tietosisältö

Metsälain mukaisten käsittelykieltojen, velvoittavien - ja teettämisuhan asettamis- sekä teettämispäätösten tekeminen, teettämisen ennakkovarojen myöntäminen ja perintä sekä metsätalouden tukien takaisinperintä.

Päätietoryhmät: Toimijatiedot; Toimintatiedot; Paikkatiedot -Valvontatiedot; Tuki- ja korvaustiedot; Maksu- ja perintätiedot; Toteuma ja seurantatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Suomen metsäkeskus, MML:n lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti

Suomen metsäkeskus, ELY-keskus, maanmittauslaitos, maa- ja metsätalousministeriö

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella.

Tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulko­puolelle tai kansainväliselle järjestölle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Säilytysajat on määritelty tiedonohjaussuunnitelmassa (pysyvästi säilytettäviä).

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Ruokaviraston tietoturvapolitiikka.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn tietojen tarkastusoikeus, oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen, oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja tietojen siirto-oikeus määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22.

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voida toteuttaa puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa www.ruokavirasto.fi

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää tietojensa poistamista, koska tietojen käsittely perustuu lakiin. Tästä syystä rekisteröidyllä ei myöskään ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, tai oikeutta saada tietojaan siirretyksi toiseen järjestelmään. Myöskään oikeutta rajoittaa henkilötietojen käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla ei ole (560/2021, 2.2 §).

Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus siihen, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2024