Tietosuojailmoitus – Eläinlääkäripalvelut

Rekisterinpitäjä

Ruokavirasto

PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Yhteydenotot: Kirjaamo, kirjaamo@ruokavirasto.fi
Vaihde 029 530 0400

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eläinlääkäreiden valvonta lääkitsemislain nojalla: Aapo Kangas

Eläinlääkäreiden valvonta ammatinharjoittamislain nojalla: Aapo Kangas

Rekisteri lemmikkipassien tilaajista: Virva Valle

Yksityiset eläinlääkäripalvelujen tuottajat: Aapo Kangas

PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Vaihde 029 530 0400

etunimi.sukunimi[at]ruokavirasto.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna Westinen

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietojen käsittelyn perusteena on laissa säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden hoitaminen.

Eläinlääkäreiden valvonta lääkitsemislain nojalla (EU:n eläinlääkeasetus 2019/6, 123 art.; laki eläinten lääkitsemisestä 387/2014, 27 §, 33 §): tietoja käytetään eläinlääkäreiden valvontaan. Tietojen avulla seurataan eläinlääkäreiden hankkimia lääkevalmisteita ja tietojen perusteella valitaan eläinlääkärit valvontaan. Tietoja käytetään valvonnassa havaittujen puutteiden koostamiseksi ohjausta, koulutusta ja valvonnan kohdentamista sekä tilastointia ja raportointia varten.

Eläinlääkäreiden valvonta ammatinharjoittamislain nojalla (laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 29/2000, 19 §): tietoja käytetään eläinlääkäreiden ammatinharjoittamisen valvonnassa ja kantelujen käsittelyssä. Kantelujen käsittelystä julkaistaan anonyymi yhteenveto sisältäen mm. käsiteltyjen kantelujen lukumäärät.

Rekisteri lemmikkipassien tilaajista (maa- ja metsätalousministeriön asetus 1035/2013, 10 §; komission asetus 576/2013 (lemmikkieläinasetus) 23 artikla): rekisterin kautta hallinnoidaan lemmikkipassien tilauksia. Ruokaviraston on varmistettava, että tyhjiä lemmikkieläinpasseja jaetaan Suomessa ainoastaan Suomessa hyväksytyille eläinlääkäreille ja että heidän nimensä ja yhteystietonsa kirjataan asetuksen edellyttämällä tavalla tilauksen yhteydessä lemmikkipassin numeron kanssa. Tietoja voidaan käyttää lemmikkieläinten tuonnin ja eläinlääkäreiden ammatinharjoittamisen valvonnan yhteydessä.

Yksityiset eläinlääkäripalvelujen tuottajat (eläinlääkintähuoltolaki 2009/765, 26-27 §, 33 §, valtioneuvoston asetus eläinlääkintähuollosta 1031/2009, 4 §): tietoja käytetään eläinlääkäripalvelujen tuottajien valvontaa varten sekä eläinlääkäripalvelujen saatavuuden arviointiin.

Käsiteltävän aineiston tietosisältö

Eläinlääkäreiden valvonta lääkitsemislain nojalla

  • Eläinlääkärin/eläinlääkäriaseman nimi, lääkkeen nimi ja hankittu määrä, valvontaan valitun ja valvotun eläinlääkärin nimi, yhteystiedot, valvonnan tilanne, valvontatulos.

Eläinlääkäreiden valvonta ammatinharjoittamislain nojalla

  • Eläimen omistajan toimittamat asiakirjat (kantelu liitteineen, mm. eläinten potilastietoja)
  • Eläinlääkärin toimittama vastine
  • Kantelu- tai valvonta-asiassa annettu ratkaisu, sisältäen eläinlääkärille mahdollisesti annettavan huomautuksen, varoituksen tai eläinlääkärin ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisen osittain/kokonaan.

Rekisteri lemmikkipassien tilaajista

  • Vähimmäissisältö: tilaajan nimi, yhteystiedot, tilattujen lemmikkipassien määrä, myönnettyjen lemmikkieläinpassien numerot sekä tilausajankohta.

Yksityisten eläinlääkäripalvelujen tuottajat

  • Yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottajan yhteystiedot sekä tiedot palveluista, henkilökunnasta ja kiinteästä toimipaikasta, tieto vastaavasta eläinlääkäristä.
  • Viranomaisen määräykset

Päätietoryhmät: Lupa- ja pätevyystiedot; toimijatiedot, toimintatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Eläinlääkäreiden valvonta lääkitsemislain nojalla: Ruokavirasto kerää tiedot kaikkien eläinlääkärien lääkeostoista lääketukuilta. Tietoja kerätään valvonnan yhteydessä myös apteekeilta. Lisäksi Ruokavirasto saa valvonnassa tarvittavia tietoja aluehallintovirastolta.

Eläinlääkäreiden valvonta ammatinharjoittamislain nojalla: tietoja saadaan kantelijalta ja eläinlääkäriltä.

Rekisteri lemmikkipassien tilaajista: eläinlääkäri tai eläinlääkäriklinikka antaa tarvittavat tiedot tilauksen yhteydessä.

Yksityisten eläinlääkäripalvelujen tuottajat: toimijan ilmoitusvelvollisuus. Ruokavirasto saa tiedot aluehallintovirastolta.

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan säännön-mukaisesti

Aluehallintovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunta ovat Ruokaviraston kanssa ruokahallinnon tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä, jotka kukin voivat käyttää tietoja omien lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen.

Fennovet toimii lemmikkieläinpassien tilaajien osalta henkilötietojen käsittelijänä Ruokaviraston lukuun. Fennovet ottaa tilaukset vastaan, toimittaa lemmikkieläinpassit ja säilyttää niiden tiedot vähintään 3 vuotta.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella.

Tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulko­puolelle tai kansainväliselle järjestölle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Säilytysajat on määritelty tiedonohjaussuunnitelmassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Pääsy rekistereihin ja asiakirjoihin on vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä virkatehtäviensä hoitoon.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voida toteuttaa puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa www.ruokavirasto.fi.

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää tietojensa poistamista, koska tietojen käsittely perustuu lakiin. Tästä syystä rekisteröidyllä ei myöskään ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, tai oikeutta saada tietojaan siirretyksi toiseen järjestelmään. Myöskään oikeutta rajoittaa henkilötietojen käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla ei ole (560/2021, 2.2 §).

Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus siihen, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2024