Tietosuojailmoitus – Eläinlääkärirekisterin sähköinen asiointisovellus

Rekisterinpitäjä

Ruokavirasto

PL 200, 00027 Ruokavirasto

Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki

Puhelin (vaihde): 029 530 0400, sähköposti kirjaamo[at]ruokavirasto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anita Venäläinen

PL 200, 00027 Ruokavirasto

Puhelin: 050 555 3982, anita.venalainen@ruokavirasto.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna Westinen

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain (29/2000) 32 §:n nojalla Ruokavirasto pitää kyseisessä laissa säädettyjen valvontatehtävien hoitamiseksi valtakunnallista rekisteriä eläinlääkärin ammatinharjoittajista. Eläinlääkärirekisteriin merkitsemisen yhteydessä Ruokavirasto antaa eläinlääkärinammatin harjoittajalle tunnusnumeron.

Eläinlääkärinammattia harjoittava laillistettu eläinlääkäri on lisäksi lain 12 §:n nojalla velvollinen mm. ilmoittamaan asuinpaikkansa ja osoitteensa sekä niiden muutokset Ruokavirastolle. Eläinlääkärirekisterin asiointisovelluksen kautta eläinlääkärinammatin harjoittaja voi itse päivittää mm. työpaikka- ja yhteystietojaan eläinlääkärirekisteriin.

Käsiteltävän aineiston tietosisältö

Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain (29/2000) 32 §:ssä on määritelty rekisterin tietosisältö. Lain 32 §:n perusteella eläinlääkärirekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  1. eläinlääkärinammatin harjoittajan nimi, henkilötunnus, tunnusnumero, mahdollinen huumenumero, laillistamispäivä, tutkinnon suorituspäivä ja -paikka
  2. eläinlääkärinammatin harjoittajan työpaikka- ja yhteystiedot sekä toiminta itsenäisenä ammatinharjoittajana;
  3. aika, jolloin eläinlääketieteen opiskelijalla on 7 §:n nojalla oikeus väliaikaisesti harjoittaa eläinlääkärin ammattia;
  4. aika, jolloin henkilöllä on 7 a §:n nojalla oikeus väliaikaisesti harjoittaa eläinlääkärin ammattia;
  5. aika, jolloin eläinlääkärinammatin harjoittaja 8 §:n nojalla väliaikaisesti tarjoaa eläinlääkäripalveluja;
  6. ammatinharjoittamisoikeuden väliaikainen rajoittaminen tai kieltäminen; ja
  7. toistaiseksi voimassa oleva ammatinharjoittamisoikeuden rajoittaminen tai kieltäminen.

Lisäksi Ruokavirasto voi tallettaa eläinlääkärirekisteriin laissa säädettyjen valvontatehtävien hoitamisen edellyttämät tiedot eläinlääkärinammatin harjoittajan ammattitoiminnassaan saamasta varoituksesta, sakko- tai vankeusrangaistuksesta sekä viraltapanosta tai virantoimituksesta erottamisesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan joko rekisteröidyltä itseltään tai tiedot päivittyvät asiointisovellukseen eläinlääkärirekisterin viranomaissovelluksen kautta (mm. koulutustiedot ja mahdolliset rajoitukset ammatinharjoittamisoikeuksissa). Eläinlääkärin viranomaissovelluksen käyttäjiä ja tietojen tallentajia ovat Ruokavirasto sekä aluehallintovirastot tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Eläinlääkärirekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta sekä väestötietojärjestelmä.

Eläinlääkärinammatin harjoittajan osoitetiedot luovutetaan eläinlääkärirekisterin asiointipalveluun väestötietojärjestelmän kautta.

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan säännön-mukaisesti

Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 33 §:n nojalla eläinlääkärirekisteristä luovutetaan apteekeille ja lääketukkukaupoille eläinlääkärinammatin harjoittajan nimi, tunnusnumero, huumenumero, laillistamispäivä tai väliaikaisten oikeuksien alkamis- ja päättymispäivä. Eläinlääkärin kotiosoite ja henkilötunnus voidaan luovuttaa vain, jos eläinlääkäri on antanut siihen suostumuksensa.

Eläinlääkärirekisterin henkilötietoja luovutetaan suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten vain, jos eläinlääkäri on antanut siihen suostumuksensa.

Eläinlääkärirekisterin julkisesta tietopalvelusta voi jokainen saada tiedon eläinlääkärin ammatinharjoittamisoikeuden voimassaolosta tai ammatinharjoittamisoikeuden rajoituksesta.

Lisäksi tietoja voidaan muutoin luovuttaa lain nojalla.

Tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulko­puolelle tai kansainväliselle järjestölle

Henkilötietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Eläinlääkärirekisterin tiedot poistetaan eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain nojalla vuoden kuluttua asianomaisen kuolemasta.

Tiedot eläinlääkärinammatin harjoittajan saamasta varoituksesta, sakko- tai vankeusrangaistuksesta sekä viraltapanosta tai virantoimituksesta erottamisesta poistetaan eläinlääkärirekisteristä, kun päätöksen tai muun ratkaisun antamisesta on kulunut kymmenen vuotta, jos nimikirjalaissa (1010/1989) ei säädetä merkinnän poistamiselle pitempää määräaikaa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Palvelussa ei käsitellä manuaalista aineistoa.

B. Sähköisesti käsiteltävät aineistot

Eläinlääkärirekisterin sähköinen asiointipalvelu sijaitsee Ruokaviraston ylläpitämässä yhteisessä ympäristössä, jonka osalta on käytössä ISO27001-standardi, joka koskee koko teknologiaprosessia. Lisäksi toimintaa säätelevät EU:n vaatimukset mm. tietoturvan osalta. Keskeiset teknologia-arkkitehtuuria ja alustatoteutuksia suoraan tai välillisesti ohjaavat vaatimukset löytyvät tietoturva-asetuksen (681/2010) täytäntöönpano-ohjeesta (VAHTI 2/2010), sisäverkko-ohjeesta (VAHTI 3/2010) sekä teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohjeesta (VAHTI 3/2012). Yhteisen ympäristön tietoturvataso on perustaso.

Sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan tunnistautumalla verkkopankkitunnuksilla. Kirjautumisen yhteydessä henkilö tunnistetaan eläinlääkärirekisteristä. Rekisteröidylle näytetään sähköisessä asiointipalvelussa vain henkilön omat eläinlääkärirekisteriin tallennetut tiedot.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Palvelussa käsiteltyjen tietojen perusteella ei suoriteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Sinulla on oikeus tarkastaa eläinlääkärirekisteriin tallennetut ja voimassa olevat perustietosi maksutta eläinlääkärirekisterin asiointisovelluksen kautta.

Mikäli haluat nähdä kaikki eläinlääkärirekisteriin tallennetut tietosi, voit lähettää pyynnön Ruokavirastolle sähköpostiosoitteeseen elainlaakarirekisteri@ruokavirasto.fi. Voit lähettää omien tietojen tarkastuspyynnön myös Ruokaviraston kirjaamoon osoitteeseen PL 200, 00027 Ruokavirasto. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Saat tarvitsemasi tiedot kuukauden kuluessa. Jos tietoja ei pystytä perustellusta syystä toimittamaan tässä ajassa, Ruokavirasto voi jatkaa määräaikaa enintään 2 kuukaudella. Tässä tapauksessa saat siitä ilmoituksen.

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi korjaamista. Voit itse korjata tietojasi eläinlääkärirekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Voit myös lähettää kirjallisen korjauspyynnön rekisterin yhteyshenkilölle. Korjauspyynnössä sinun tulee mainita oikaistava tieto ja sen tarkka muutos tai rekisteriin täydennettävät tiedot. Henkilöllisyytesi tarkistetaan pyynnön yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää tietojensa poistamista, koska tietojen käsittely perustuu lakiin. Tästä syystä rekisteröidyllä ei myöskään ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, tai oikeutta saada tietojaan siirretyksi toiseen järjestelmään. Myöskään oikeutta rajoittaa henkilötietojen käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla ei ole (560/2021, 2.2 §).

Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus siihen, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla.

Oikeus peruuttaa suostumus

Eläinlääkärirekisterin asiointipalvelussa eläinlääkäri voi antaa ja perua suostumuksensa eräiden henkilötietojen luovuttamiseksi apteekeille ja tukkukaupoille (Eläinlääkärin ammatinharjoittamislaki 33 § 3 mom.). Lisäksi Eläinlääkärirekisterin asiointipalvelussa eläinlääkäri voi antaa suostumuksensa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2024