Tietosuojailmoitus – Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonti-ilmoitukset

Rekisterinpitäjä

Ruokavirasto

PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)
kirjaamo@ruokavirasto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Annukka Markkula

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde), ensisaapumisvalvonta@ruokavirasto.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna Westinen

PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterinpitoperuste:

Rekisterinpito perustuu Elintarvikelain 297/2021 49 § nojalla annettuun Ruokaviraston määräykseen 8/2021.

Ilmoituksista elintarvikevalvonta saa tietoa EU-sisämarkkinoilta Suomeen tuoduista  eläinperäisistä elintarvikkeista. Rekisteri mahdollistaa  kansallisesti tärkeiden salmonellaerityistakuiden alaisten tuotteiden sekä muiden ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin määrän seurannan ja niihin liittyvien erityissäännösten valvonnan toteutumisen.

Elintarvikevalvonta ei saa tarvittavia tietoja muista lähteistä.

Käsittelyn tarkoitus

Elintarvikelain mukaisten valvontakohteiden eläinperäisistä elintarvikkeista viranomaiselle ilmoitettavat tiedot, kun elintarvikkeita tuodaan sisämarkkinoilta.

Käsiteltävän aineiston tietosisältö

Sisämarkkinatuojan (yritys) nimi ja osoite; vastaanottopaikan nimi ja osoite; vastuuhenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite; sisämarkkinatuonti-ilmoituksen laatijan nimi.

Elintarvikelajit, alkuperälaitoksen tiedot, lähettävän laitoksen tiedot ja lähetyksen tiedot (kg).

Säännönmukaiset tietolähteet

Elintarvikealan toimijoiden eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonti-ilmoitukset.

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan säännön-mukaisesti

Aluehallintovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunta ovat Ruokaviraston kanssa ruokahallinnon tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä, jotka kukin voivat käyttää tietoja omien lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella.

Ilmoitus on myös mahdollista tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta, jota ylläpitää ulkoinen tietojärjestelmätoimittaja.

Tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulko­puolelle tai kansainväliselle järjestölle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Säilytysajat on määritelty tiedonohjaussuunnitelmassa.

Säilytysaika on 5 vuotta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voida toteuttaa puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/tietosuoja/

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää tietojensa poistamista, koska tietojen käsittely perustuu lakiin. Tästä syystä rekisteröidyllä ei myöskään ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, tai oikeutta saada tietojaan siirretyksi toiseen järjestelmään. Myöskään oikeutta rajoittaa henkilötietojen käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla ei ole (560/2021, 2.2 §).

Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus siihen, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi

 

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2024