Tietosuojailmoitus – Eläintautien torjunta

Rekisterinpitäjä

Ruokavirasto

PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Yhteydenotot: Kirjaamo, kirjaamo@ruokavirasto.fi
Vaihde 029 530 0400

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eläintauteja tutkivat laboratoriot: Taija Rissanen

Eläintautiepäilyt ja -tapaukset: Miia Kauremaa

Eläintautiseurantaan liittyvät tietoaineistot: Tanja Lähteinen, Tiia Tuupanen

Luettelo sikoja ulkona pitävistä toimijoista: Leena Oivanen

Rekisteri mehiläistautien valtuutetuista tarkastajista: Hanna Kuukka-Anttila

Taudista vapaat ja hävittämisohjelmaa toteuttavat lokerot: Hanna Kuukka-Anttila

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde), etunimi.sukunimi[at]ruokavirasto.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna Westinen

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Eläintauteja tutkivat laboratoriot (eläintautilaki 76/2021, 79 §): Ruokavirasto pitää rekisteriä nimetyistä, ilmoitusvelvollisista ja lupaa edellyttävistä laboratorioista. Rekisterin tarkoituksena on, että toimijoiden ja muiden viranomaisten tiedossa on eläintautitutkimuksia tekevät laboratoriot. Viranomaistutkimuksissa ja lakisääteisissä omavalvontatutkimuksissa on käytettävä nimettyä laboratoriota.

Eläintautiepäilyt ja -tapaukset (Eläintautilaki, 80 §): tietojen käyttötarkoitukset ovat eläintautivalvonta ja raportointi (Vasu-raportti, Eläintaudit Suomessa -raportti) sekä eläintautien hallinta.

Eläintautiseurantaan liittyvät tietoaineistot (komission delegoitu asetus (EU) 2020/689; eläintautilaki 23 §, 80 §): tietoja kerätään eläintautitilanteen seurannan suunnittelua ja toteutusta, raportointia, tautien havaitsemista (ml. teurastamoissa) ja eräiden tautien osalta taudista vapaan aseman säilyttämistä varten.

Luettelo sikoja ulkona pitävistä toimijoista (maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä 404/2021): Ruokavirasto pitää luetteloa sikoja ulkona pitävistä toimijoista valvonnan tueksi.

Rekisteri mehiläistautien valtuutetuista tarkastajista (virallista valvontaa koskeva asetus 625/2017, 28 ja 30 artikla; eläintautilaki, 71 §): Ruokavirasto pitää valtuutetuista tarkastajista luetteloa, jotta tiedot ovat läänineläinlääkärien ja kunnaneläinlääkärien saatavilla.

Taudista vapaat ja hävittämisohjelmaa toteuttavat lokerot (eläintautilaki 10 §): tietoja käytetään eläintautien valvonnan ja hallinnan apuvälineenä määritettäessä pitopaikkaan eläintautitilanteessa kohdistuvia rajoituksia. Tietoja käytetään myös viennin edistämiseen.

Käsiteltävän aineiston tietosisältö

Eläintauteja tutkivat laboratoriot

 • Hyväksymisiin, ilmoituksiin ja luvan myöntämiseen liittyvät asiakirjat
 • Yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite (esim. tutkimuksista vastaava henkilö), laboratorion nimi ja muut tarpeelliset tiedot, toiminnan muutokset

Eläintautiepäilyt ja -tapaukset

 • Pidetyissä tai luonnonvaraisissa eläimissä epäiltyjen tai todettujen eläintautitapausten tiedot (luetteloidut ja uudet taudit sekä muut torjuttavat ja valvottavat eläintaudit)
 • Pitopaikan yhteystiedot, toimivaltainen viranomainen, tiedot tutkimuksista ja rajoituksista
 • Pitopaikkaan kohdistuvat taudintorjuntatoimenpiteet sekä näitä koskevat poikkeusluvat
 • Pitopaikat, joihin eläintauti on epidemiologisen selvityksen perusteella voinut tarttua tai josta se on voinut levitä
 • Kiellot ja rajoitukset, jotka on annettu eläintautilain 15 luvun säännösten nojalla
 • Suoritetut tarkastukset ja näytteenotot sekä näytteistä tehtyjen tutkimusten tulokset
 • Luettelot vyöhykkeellä sijaitsevista pitopaikoista.

Eläintautiseurantaan liittyvät tietoaineisto

 • Luettelo siipikarjan pitopaikoista lintuinfluenssa- ja Newcastlen tauti -seurannan suunnittelua varten sekä lista tutkittavista pitopaikoista
 • Luettelo lypsykarja- ja emolehmäpitopaikoista
 • Luettelo lampaiden ja vuohien pitopaikoista brucella-seurantaa varten
 • Luettelo pitopaikoista, joissa toteutetaan vapaaehtoista terveysvalvontaa ja joissa se on lopetettu sekä pitopaikkojen terveysluokitus (lampaiden ja vuohien MV-CAE)
 • Luettelo scrapie-seurantaan syrjäisillä alueilla kuuluvista pitopaikoista
 • Luettelo turkistarhattavien minkkien, supikoirien ja soopeleiden pitopaikoista koronaseurantaa varten.

Luettelo sikoja ulkona pitävistä toimijoista

 • Pitopaikan tunnus, omistajan nimi, osoite, sähköpostiosoite, eläinten tyyppi, eläinmäärä

Rekisteri mehiläistautien valtuutetuista tarkastajista

 • Nimi, yhteystiedot, tarkastusalue, valtuutuksen voimassaoloalue (koko Suomi)

Taudista vapaat ja hävittämisohjelmaa toteuttavat lokerot

 • Tiedot alueista ja pitopaikoista, jotka on hyväksytty lokeroiksi tai niillä toteutetaan eläintaudin hävittämisohjelmaa
 • Alue, pitopaikka tai pitopaikat yhteystietoineen, yhteyshenkilön nimi, hyväksynnän päivämäärä, hävittämisohjelman toteuttamisen alkupäivämäärä, eläinlaji(t) ja eläintauti jonka hallintaan lokero liittyy

Päätietoryhmät: valvonta- ja toimijatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Eläintauteja tutkivat laboratoriot

 • Laboratorioiden hakemukset ja ilmoitukset

Eläintautiepäilyt ja -tapaukset

 • Toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten ilmoitusvelvollisuus
 • Pitopaikka-, eläintenpitäjä- ja eläinrekisterit.

Eläintautiseurantaan liittyvät tietoaineistot

 • Toimija ilmoittautuu itse MV-CAE-valvontaan.
 • Muilta osin tiedot saadaan eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteristä.

Luettelo sikoja ulkona pitävistä toimijoista

 • Ruokavirasto saa tiedot aluehallintovirastolta.

Rekisteri mehiläistautien valtuutetuista tarkastajista

 • Tiedot kerätään henkilöiltä itseltään.

Taudista vapaat ja hävittämisohjelmaa toteuttavat lokerot

 • Ruokavirasto saa tietoja MMM:ltä tai (maaeläinten lokeron osalta) toimijalta itseltään

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan säännön-mukaisesti

Aluehallintovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunta ovat Ruokaviraston kanssa ruokahallinnon tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä, jotka kukin voivat käyttää tietoja omien lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen.

Ruokavirasto raportoi vakavimpien eläintautien osalta eläintautitapauksista komissiolle ja maailman eläinterveysjärjestölle (WOAH) anonyymissa muodossa (summittaiset koordinaattitiedot).

Teurastamoille luovutetaan luettelo brucella-seurantaan kuuluvista lammas- ja vuohitiloista.

Ruokaviraston verkkosivustolla julkaistaan

 • luettelo nimetyistä, ilmoitusvelvollisista ja lupaa edellyttävistä laboratorioista (ei henkilötietoja);
 • lampaiden ja vuohien MV-CAE-terveysvalvontaan kuuluvat pitopaikat ja niiden terveysluokitukset;
 • luettelo tautivapaista ja hävittämisohjelmaa toteuttavista alueista ja pitopaikoista.

Muutoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella.

Tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulko­puolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja julkaistaan eräiltä osin Ruokaviraston verkkosivustolla. Muutoin rekistereistä ei luovuteta tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Säilytysajat on määritelty tiedonohjaussuunnitelmassa.

Tiedot todetuista luetteloitujen ja uusien tautien sekä muiden torjuttavien ja valvottavien eläintautien tapauksista säilytetään pysyvästi eläintautilain 81 §:n 3 momentin nojalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Pääsy rekistereihin ja asiakirjoihin on vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä virkatehtäviensä hoitoon.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voida toteuttaa puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa www.ruokavirasto.fi.

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää tietojensa poistamista, koska tietojen käsittely perustuu lakiin. Tästä syystä rekisteröidyllä ei myöskään ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, tai oikeutta saada tietojaan siirretyksi toiseen järjestelmään. Myöskään oikeutta rajoittaa henkilötietojen käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla ei ole (560/2021, 2.2 §).

Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus siihen, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2024