Tietosuojailmoitus – Eläinten pitämiseen ja eläintoimintaan liittyvät rekisterit

Rekisterinpitäjä

Ruokavirasto

PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Yhteydenotot: Kirjaamo, kirjaamo@ruokavirasto.fi
Vaihde 029 530 0400

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Alkioiden keräysryhmät ja alkioiden tuotantoryhmät: Anna Färkkilä-Dojka, Virva Valle

Eläinkuljettajarekisteri: Sari Salminen

Eläinrekisteri: eläinrekisterien asiakaspalvelu

Eläinsuojelulain mukaiset ilmoituksenvaraiset toimijat: Sanna Varjus

Eläinsuojelulain mukaiset luvanvaraiset toimijat: Sari Salminen

Eläinterveyssäännöstön 101 artiklan mukaiset hyväksytyt pitopaikat: Anna Färkkilä-Dojka, Virva Valle

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri: Laura Havukainen

Eläinvälittäjärekisteri: Marjaana Spets, Terhi Simonen-Jokinen

Hyväksyttyjen vesiviljelypitopaikkojen rekisteri: Hanna Kuukka-Anttila

Rekisteri kantakirjaa pitävistä yhteisöistä: Sanna Varjus

Sperman keräysasemat ja spermavarastot: Anna Färkkilä-Dojka, Virva Valle

Vesiviljelyrekisteri: Hanna Kuukka-Anttila

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde), etunimi.sukunimi[at]ruokavirasto.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna Westinen

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Alkioiden keräysryhmät ja alkioiden tuotantoryhmät (Eläintautilaki 76/2021, 41 §; komission delegoitu asetus 2020/686): tietoja käytetään eläintautivalvonnan tarpeisiin.

Eläinkuljettajarekisteri (laki eläinten kuljetuksesta 1429/2006, 36 §; neuvoston asetus 1/2005, 13 artikla): Ruokavirasto toimii rekisterin teknisenä ylläpitäjänä. Tietoja käytetään eläinkuljetusten valvonnan ohjausta varten.

Eläinrekisteri (laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä, eläintunnistuslaki 1069/2021, 30 §; asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 67/2022): tietoja käytetään eläinten ja niistä valmistettujen elintarvikkeiden jäljitettävyyden varmistamiseen sekä eläinvalvonnan (eläinsuojelu, eläintaudit, merkintä ja rekisteröinti) tarpeisiin sekä eläintukien maksatukseen.

Eläinsuojelulain mukaiset ilmoituksenvaraiset toimijat (eläinsuojelulaki 247/1996, 21 §, 23 §, 24 §, 26 c §, 33 c §): tietoja käytetään eläinsuojelu-, eläintauti- ja eläintunnistusvalvonnan ja viljelijätukien maksatuksen tarpeisiin.

Eläinsuojelulain mukaiset luvanvaraiset toimijat (eläinsuojelulaki 20 §, 20 a §): tietoja käytetään eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan tarpeisiin.

Eläinterveyssäännöstön 101 artiklan mukaiset hyväksytyt pitopaikat (eläinterveyssäännöstö 2016/429, 101 artikla, komission delegoitu asetus 2019/2035, 8 artikla): tietoja käytetään eläintautivalvonnan tarpeisiin.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri (eläintunnistuslaki 3 §, eläinterveyssäännöstö 84 artikla): tietoja käytetään eläinten jäljitettävyyden varmistamiseen ja eläinvalvonnan (eläinsuojelu, eläintaudit, merkintä ja rekisteröinti) tarpeisiin sekä valvonnan ohjaukseen.

Eläinvälittäjärekisteri (eläintunnistuslaki 4 §, eläinterveyssäännöstö 90 artikla): Ruokavirasto toimii rekisterin teknisenä ylläpitäjänä. Tietoja käytetään eläinten jäljitettävyyden ylläpitoon. Rekisterin avulla tarkistetaan teurastamojen ja eläinvälittäjien valtuudet tehdä eläinvälitystapahtumista omia ilmoituksia ja ilmoituksia eläintenpitäjän puolesta. Välitystunnus annetaan myös teurastamoille, jotta ne voivat tehdä lakisääteiset ilmoitukset eläinrekistereihin.

Hyväksyttyjen vesiviljelypitopaikkojen rekisteri (eläintautilaki 43 §, maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten vapaaehtoisesta terveysvalvonnasta 319/2021): tietoja käytetään vesiviljelyeläinten eläintautivalvonnan tarpeisiin. Toimijat voivat käyttää nettirekisteriä kaupankäynnin apuna.

Rekisteri kantakirjaa pitävistä yhteisöistä (laki eläinjalostustoiminnasta 319/2014, 16 §): Ruokavirastolla on lakisääteinen velvollisuus pitää rekisteriä.

Sperman keräysasemat ja spermavarastot (komission delegoitu asetus 2020/686, 7 artikla; eläintautilaki 79 §): tietoja käytetään eläintautivalvonnan tarpeisiin.

Vesiviljelyrekisteri (eläintunnistuslaki 5 §): Tietoja käytetään eläinten jäljitettävyyden varmistamiseen, eläinvalvonnan (eläinsuojelu, eläintaudit, merkintä ja rekisteröinti), hygieniavalvonnan, vierasainevalvonnan, tutkimuksen ja tilastoinnin tarpeisiin sekä lääkitsemisen valvontaan.

Käsiteltävän aineiston tietosisältö

Alkioiden keräysryhmät ja alkioiden tuotantoryhmät

 • Rekisterissä hallinnoidaan alkioiden keräys- ja alkioiden tuotantoryhmien hyväksyntään liittyviä tietoja. Rekisterissä on sekä sisämarkkinakauppaan että vain kotimaan kauppaan hyväksytyt alkioita keräävät/tuottavat ryhmät.
 • Toimijan ja toimitilojen yhteystiedot ja mahdollinen pitopaikkatunnus, tiedot siitä, mitä toimintaa hyväksyminen tai lupa koskee, tiedot hyväksymistä tai lupaa koskevista rajauksista ja ehdoista, mahdollinen toiminnasta vastaava eläinlääkäri, Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetty hyväksymisnumero, jos sellainen on annettu, sekä tiedot toiminnan lopettamisesta ja hyväksynnän tai luvan peruuttamisesta.

Eläinkuljettajarekisteri

 • Kaupallisten eläinkuljetusten eläinkuljettajaluvan haltijat sekä eläinten kuljettajat ja hoitajat. Kuljetusvälineiden tiedot ja omistajatiedot (nimi).
 • Eläinkuljettajan nimi tai toiminimi, Y-tunnus (yritys- ja yhteisötunnus), osoite sekä muut tarvittavat yhteystiedot; eläinkuljettajaluvan numero; kuljetettavia eläinlajeja tai kuljetusmuotoja koskevat rajoitukset; luvan myöntänyt aluehallintovirasto yhteystietoineen; eläinkuljetusasetuksen liitteen III luvussa III tarkoitetut kuljettajan tai hoitajan pätevyystodistukseen sisältyvät tiedot ja tieto pätevyystodistuksen tilapäisestä peruuttamisesta; eläinkuljetusasetuksen liitteen III luvussa IV tarkoitetut maantiekuljetusvälineen hyväksymistodistukseen sisältyvät tiedot sekä kuljetusvälineiden yksilöintiin tarvittavat tiedot; muuta valvontaa varten tarvittavaa tietoa.

Eläinrekisteri

 • Tietoja eläintenpitäjistä, eläinvälittäjistä, teurastamoista ja luokan 1 käsittelylaitoksista (nauta, sika, lammas ja vuohi)
 • Tietosisältö: 1) eläimestä vastuussa olevan toimijan tunnistetiedot (nimi, osoite, asiointitunnus tai tilatunnus ja/tai y-tunnus), 2) eläimen tunnistuskoodi, tunnistimen tyyppi ja muut eläimen tunnistamisen kannalta oleelliset tiedot, 3) yksilöeläinten osalta syntymäpäivä, rotu, sukupuoli, emän tunnistuskoodi, 4) eläimen tuonti Suomeen ja eläimen alkuperätiedot (lähtöpitopaikan tunnus), 5) eläimen eläinlaji sekä käyttötarkoitus tai tuotantomuoto, 6) eläimen pitopaikka, 7) eläimen omistuksen ja hallinnan sekä pitopaikan muutokset, 8) eläimen vienti Suomesta ja eläimen määränpää, 9) eläimen kuolema ja hävitystapa, katoaminen ja löytyminen, 10) eläimen teurastustiedot (teurastuspäivä, ruhopaino), 11) vastaanottaminen luokan 1 käsittelylaitokseen.
 • Korvamerkkien tilausjärjestelmässä käsitellään seuraavia tietoja: toimijan tunnistetiedot, yhteystiedot, laskutus- ja toimitusosoite, tunnistinlajit, tunnistinten lukumäärät, eläinten EU-tunnukset.

Eläinsuojelulain mukaiset ilmoituksenvaraiset toimijat

 • Samat tiedot kuin eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä. Lisäksi tiedot, miten eläinten hoito on järjestetty ja eläintenpitäjän pätevyys

Eläinsuojelulain mukaiset luvanvaraiset toimijat

 • Samat tiedot kuin eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä. Lisäksi tarkemmat kuvaukset eläinten pitopaikoista (ml. pohjapiirustukset ja pinta-alat) sekä selvitys, miten eläinten hoito on järjestetty ja muut lainsäädännön edellyttämät selvitykset liittyen eläinten hyvinvointiin.

Eläinterveyssäännöstön 101 artiklan mukaiset hyväksytyt pitopaikat

 • Siipikarjapitopaikat, joista toimitetaan siipikarjaa ja siitosmunia toisiin jäsenvaltioihin sekä eläinten keräyskeskukset, eläinvälittäjät, eläintarhat ja koe-eläinlaitokset
 • Toimijan ja toimitilojen yhteystiedot ja mahdollinen pitopaikkatunnus, tiedot siitä, mitä toimintaa hyväksyminen tai lupa koskee, tiedot hyväksymistä tai lupaa koskevista rajauksista ja ehdoista, mahdollinen toiminnasta vastaava eläinlääkäri, Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetty hyväksymisnumero, jos sellainen on annettu, sekä tiedot toiminnan lopettamisesta ja hyväksynnän tai luvan peruuttamisesta.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri

 • Eläintenpitäjärekisteriin tallennetaan eläinlajien pitopaikat ja rekisteröityminen eläintenpitäjäksi seuraaville eläinlajeille: nauta, sika, lammas, vuohi, siipikarja, turkiseläimet, hirvi- ja kamelieläimet sekä mehiläiset ja kimalaiset. Toiminnan aiottu aloituspäivä, muutokset ja toiminnan lopettaminen tallennetaan myös rekisteriin.
 • Eläintenpitäjästä talletetaan seuraavat tiedot: 1) eläintenpitäjän tunnistetiedot, 2) toiminnan kohteena olevat eläinlajit, 3) eläinten pitämisen tarkoitus tai eläinten tuotantomuoto.
 • Pitopaikkarekisteriin talletetaan seuraavat tiedot pitopaikasta: 1) pitopaikasta vastuussa olevan toimijan tunnistetiedot, 2) sijainti, 3) pitopaikkaan luetut laitokset, rakennukset, rakennelmat sekä maa- ja vesialueet, 4) pitopaikassa pidettävät eläinlajit ja eläinten käyttötarkoitus tai tuotantomuoto, 5) pitopaikan eläinmäärä ja kapasiteetti.

Eläinvälittäjärekisteri

 • Eläinvälittäjärekisteriin talletetaan seuraavat tiedot eläinvälittäjistä: 1) toimijan nimi ja osoite, 2) toiminnan piiriin kuuluvien sorkka- ja kavioeläinten ja siipikarjan lajit ja luokat, 3) toiminnan muutokset, 4) toiminnan lopettaminen.

Hyväksyttyjen vesiviljelypitopaikkojen rekisteri

 • Rekisterissä hallinnoidaan vesiviljelypitopaikkojen hyväksyntätietoja ja BKD-taudin terveysvalvonnan tietoja.
 • Vesiviljelyä harjoittavan toimijan ja toimitilojen yhteystiedot ja mahdollinen pitopaikkatunnus, tiedot siitä, mitä toimintaa hyväksyminen tai lupa koskee, tiedot hyväksymistä tai lupaa koskevista rajauksista ja ehdoista, mahdollinen toiminnasta vastaava eläinlääkäri, Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetty hyväksymisnumero, jos sellainen on annettu, sekä tiedot toiminnan lopettamisesta ja hyväksynnän tai luvan peruuttamisesta.
 • Vesiviljelyeläinten kasvattamiseen ja perkaamiseen luvan saaneita toimijoita koskevaan rekisteriin merkitään lisäksi pitopaikka- tai perkaamokohtaisesti tiedot toimipaikan sijainnista, kasvatustiloista, sijaintialueen tautitilanteesta, tuotantosuunnasta sekä kasvatettavien tai perattavien vesiviljelyeläinten lajeista.
 • Pitopaikat, joissa toteutetaan vapaaehtoista BKD-terveysvalvontaa ja joissa se on lopetettu sekä pitopaikkojen terveysluokitus.

Rekisteri kantakirjaa pitävistä yhteisöistä

 • Hyväksyttyjen kantakirjaa pitävien yhteisöjen nimi, hyväksymispvm, yhteystiedot, yhteyshenkilö, rotu/rodut joille pidetään kantakirjaa, hevosten osalta myös tieto jäsenvaltiosta, jossa pidetään rodun alkuperää koskevaa kantakirjaa.

Sperman keräysasemat ja spermavarastot

 • Toimijan ja toimitilojen yhteystiedot ja mahdollinen pitopaikkatunnus, tiedot siitä, mitä toimintaa hyväksyminen tai lupa koskee, tiedot hyväksymistä tai lupaa koskevista rajauksista ja ehdoista, mahdollinen toiminnasta vastaava eläinlääkäri, Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetty hyväksymisnumero, jos sellainen on annettu, sekä tiedot toiminnan lopettamisesta ja hyväksynnän tai luvan peruuttamisesta.

Vesiviljelyrekisteri

 • Tietoja vesiviljelyä harjoittavista eläintenpitäjistä ja vesieläinten pitopaikkojen haltijoista.
 • Eläintenpitäjästä talletetaan seuraavat tiedot: 1) toimijan tunnistetiedot, 2) toiminnan kohteena olevat eläinlajit, 3) toiminnan aiottu aloittamisajankohta, 4) eläintenpitäjän osalta eläinten pitämisen tarkoitus tai eläinten tuotantomuoto, 5) oleelliset muutokset toiminnassa, 6) toiminnan lopettaminen
 • Pitopaikan tiedot: 1) sijainti, 2) pitopaikan tilat, 3) pitopaikassa pidettävät eläinlajit ja eläinten käyttötarkoitus tai tuotantomuoto, 4) pitopaikan eläinmäärä ja kapasiteetti, 5) toiminnan aiottu aloittamisajankohta, 6) oleelliset muutokset toiminnassa, 7) toiminnan lopettaminen

Päätietoryhmät: Toimijatiedot, toimintatiedot, lupa- ja pätevyystiedot, toimintapaikkatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Alkioiden keräysryhmät ja alkioiden tuotantoryhmät: Ruokavirasto saa tiedot aluehallintovirastolta, joka käsittelee toimijoiden hakemukset

Eläinkuljettajarekisteri: toimijoiden tekemät hakemukset

Eläinrekisteri: toimijoiden ilmoitusvelvollisuus

Eläinsuojelulain mukaiset ilmoituksenvaraiset toimijat: toimijoiden ilmoitusvelvollisuus, tietoja päivitetään VTJ:stä ja YTJ:stä.

Eläinsuojelulain mukaiset luvanvaraiset toimijat: Ruokavirasto saa tiedot aluehallintovirastolta.

Eläinterveyssäännöstön 101 artiklan mukaiset hyväksytyt pitopaikat: Ruokavirasto saa tiedot aluehallintovirastolta.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri: toimijoiden ilmoitusvelvollisuus. Tietoja päivitetään myös VTJ:stä ja YTJ:stä.

Eläinvälittäjärekisteri: Ruokavirasto saa tiedot aluehallintovirastolta.

Hyväksyttyjen vesiviljelypitopaikkojen rekisteri: tietoja kerätään toimijalta hyväksymisprosessin yhteydessä. Toimija ilmoittautuu itse vapaaehtoiseen terveysvalvontaohjelmaan.

Rekisteri kantakirjaa pitävistä yhteisöistä: tiedot kerätään toimijoilta itseltään hakemuskäsittelyn yhteydessä.

Sperman keräysasemat ja spermavarastot: Ruokavirasto saa tiedot aluehallintovirastolta.

Vesiviljelyrekisteri: toimijan ilmoitusvelvollisuus. Tietoja päivitetään myös VTJ:stä ja YTJ:stä.

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan säännön-mukaisesti

Aluehallintovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunta ovat Ruokaviraston kanssa ruokahallinnon tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä, jotka kukin voivat käyttää tietoja omien lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen.

Eläinrekisterien tietoja luovutetaan

 • tuottajan valtuuttamille teurastamoille, eläinterveydenhuollon toimijoille ja maatalousneuvojille tai -neuvontaorganisaatioille;
 • Viranomaisille joilla on lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen (mm. poliisi, Tulli, ulosotto, Verohallinto);
 • tiedot korvamerkkitilauksista luovutetaan korvamerkkitoimittajalle.

Vesiviljelyrekisterin tietoja luovutetaan Luonnonvarakeskukselle viranomaistehtävien hoitoon.

Henkilötietoja julkaistaan Ruokaviraston verkkosivustolla lakisääteisesti seuraavien rekisterien osalta:

 • Alkioiden keräysryhmät ja alkioiden tuotantoryhmät: luettelo toimijoista, laitoksista ja toimipaikoista. EU-laitosten tiedot viedään komission TRACES-järjestelmään.
 • Eläinterveyssäännöstön 101 artiklan mukaiset hyväksytyt pitopaikat
 • Luettelo eläinvälittäjistä: toimijan nimi ja välittäjätunnus
 • Hyväksytyt vesiviljelypitopaikat: pitopaikkojen nimet, hyväksyntänumero, vesiviljelyrekisterinumero, kasvatuspaikan tyyppi, sijaintikunta, toimivaltainen aluehallintovirasto, vesistöalue jossa pitopaikka on, tautiluokitus 9 eri taudin osalta, viljelylaitoksen tyyppi ja tuotantosuunta.
 • Kantakirjaa pitävät yhteisöt: jalostusjärjestön nimi, yhteystiedot ja tunnustamispäivä, jalostusohjelman tiedot sekä jalostusjärjestön ja jalostusohjelman hyväksynnän voimassaoloa koskevat tiedot.
 • Pitkien kuljetusten eläinkuljettajaluvat: yrityksen tai elinkeinonharjoittajan nimi, luvan numero, myöntämispaikka.
 • Sperman keräysasemat ja spermavarastot: luettelo sisämarkkinakaupan ja kotimaan kaupan toimijoista

Muutoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella.

Tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulko­puolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoa julkaistaan eräiltä osin Ruokaviraston verkkosivustolla. Muutoin rekistereistä ei luovuteta tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Säilytysajat on määritelty tiedonohjaussuunnitelmassa.

Eläinkuljettajan ja hoitajan pätevyystodistuksen tiedot poistuvat, kun todistuksen voimassaoloaika päättyy. Eläinkuljettajalupaa koskevat tiedot poistuvat, kun luvan päättymisestä on kulunut 5 vuotta.

Toimintansa lopettaneen eläinjalostusjärjestön tai järjestön jonka hyväksyntä peruttu tai keskeytetty, tiedot poistetaan julkisesta luettelosta 24 kuukauden kuluttua.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Pääsy rekistereihin ja asiakirjoihin on vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä virkatehtäviensä hoitoon. Rekistereihin haetaan käyttöoikeudet erillisen käyttövaltuuksien myöntämismenettelyn kautta.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Automaattisena päätöksentekona laskutetaan eläinrekisterien maksulliset suoritteet: eläimen rekisteröintiin tarkoitetun uuden tunnuksen tilaaminen, EU:sta maahantuodun eläimen rekisteröinti, teurastamoalan toimijan ja hävityslaitoksen tekemä ilmoitus, sikaeläinten siirtojen ja eläinmäärien ilmoittaminen.

Muutoin henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voida toteuttaa puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa www.ruokavirasto.fi.

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää tietojensa poistamista, koska tietojen käsittely perustuu lakiin. Tästä syystä rekisteröidyllä ei myöskään ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, tai oikeutta saada tietojaan siirretyksi toiseen järjestelmään. Myöskään oikeutta rajoittaa henkilötietojen käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla ei ole (560/2021, 2.2 §).

Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus siihen, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2024