Tietosuojailmoitus – Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta

Rekisterinpitäjä

Ruokavirasto

PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Yhteydenotot: Kirjaamo, kirjaamo@ruokavirasto.fi
Vaihde 029 530 0400

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eläinjalostustoiminnan valvonta: Sanna Varjus

Eläinkuljetusten valvonta: Sari Salminen

Eläinten hyvinvoinnin valvonta: Taina Mikkonen

Eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvonta: Anne Ojala

Eläintenpitokieltorekisteri: Marianne Kajander

Lääkitsemisen valvonta: Liisa Kaartinen

Mikrobilääkkeiden eläinlajikohtaiset käyttötiedot: Henriette Helin-Soilevaara, Liisa Kaartinen

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde), etunimi.sukunimi[at]ruokavirasto.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna Westinen

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietoja kerätään valvonnan seuraamista ja valvonnan kehittämistä varten. Lisäksi tietoja käytetään raportointivelvoitteiden hoitamiseen.

Eläinjalostustoiminnan valvonta (laki eläinjalostustoiminnasta (319/2014) 12 §): Tietoja käytetään eläinjalostustoiminnan valvonnassa. Ruokavirasto valvoo kantakirjaa pitävien yhteisöjen toimintaa eläinjalostustoimintalaissa säädettyjen tehtävien hoitamisessa.

Eläinkuljetusten valvonta (laki eläinten kuljetuksesta 1429/2006, 28 §; virallista valvontaa koskeva asetus 2017/625): tiedot tallennetaan eläinkuljetusten valvontaa koskevien viranomaistehtävien hoitoon liittyen.

Eläinten hyvinvoinnin valvonta (eläinsuojelulaki 247/1996, 39 §, 48 §; ehdollisuus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset 2021/2116 artiklat 66 ja 83 sekä 2021/2115 artikla 151): tiedot tallennetaan tuotantoeläintilojen ja lemmikkieläinten pitäjien valvonnan lakisääteisiin tehtäviin liittyen.

Eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvonta (laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 1069/2021, 30 §; täydentävät ehdot: neuvoston ja parlamentin asetuksen 1306/2013 artiklat 68 ja 96.): tietoja käsitellään eläintunnistuksen valvontaan ja tukien maksatukseen liittyen. Ruokavirasto toimii rekisterin teknisenä ylläpitäjänä.

Lääkitsemisen valvonta (laki eläinten lääkitsemisestä 387/2014, 27 §): tiedot tallennetaan eläinten lääkitsemisen valvontaa koskevien viranomaistehtävien hoitoon liittyen. Ruokavirasto kerää aluehallintovirastojen suorittaman valvonnan valvontapöytäkirjat tilastointia ja raportointia varten. Tietoja hyödynnetään ohjauksessa ja koulutuksessa sekä valvonnan kohdentamisessa.

Mikrobilääkkeiden eläinlajikohtaiset käyttötiedot (EU:n eläinlääkeasetus 2019/6, 57 artikla; laki eläinten lääkitsemisestä 27 §; maa- ja metsätalousministeriön asetus mikrobilääkkeiden käyttöä koskevien tietojen toimittamisesta 104/2022): rekisteriin kerättävä eläinlajikohtainen käyttötieto raportoidaan EU:lle. Koostetietoa hyödynnetään kansallisesti mikrobilääkekäytön ohjauksessa ja eläinlääkärien valvonnassa.

Eläintenpitokieltorekisteri (laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta (1334/2022) 36 §; laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001) 16 § 4 mom.; laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista (1360/2014) 17 §; laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle (193/2013) 8 §; eläinsuojelulaki (247/1996)): Tietoja käytetään viljelijätukihakemusten käsittelyssä. Ruokavirasto käyttää yksittäistapauksissa tietoja eläinsuojeluvalvonnan ohjaukseen. Lisäksi Ruokavirasto toimii tietojen teknisenä välittäjänä eläinsuojelulain mukaisille toimivaltaisille viranomaisille eläinsuojelulaissa tarkoitettujen tehtävien hoitoon.

Käsiteltävän aineiston tietosisältö

Eläinjalostustoiminnan valvonta

 • Toimijoiden yhteystiedot ja yhteyshenkilöt, tarkastuspöytäkirjat

Eläinten hyvinvoinnin valvonta

 • Eläinpitäjän nimi, tilatunnus tai muu tunniste, kuten y-tunnus, henkilötunnus, asiakastunnus, osoite sekä muut tarvittavat yhteystiedot, pitopaikan tunnus, tarkastettava eläinlaji; tarkastuksen tehneen virkaeläinlääkärin tiedot; muita valvontaa varten tarvittavia tietoja sekä valvontatulokset ja mahdolliset toimenpiteet.

Eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvonta

 • Rekisterissä hallinnoidaan nauta-, sika-, lammas- ja vuohieläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin otantavalvontojen tietoja (sis. laajennusvalvonnat) ja tuenhakija-eläintenpitäjien täydentävien ehtojen valvontatuloksia.
 • Valvontakohteen tunnistetiedot, valvonnan ajankohta, tarkastuksen suorittaneet viranomaiset, tarkastuksessa läsnä olleet tilan edustajat, valvonta-ajo ja otantaperuste, valvottavat eläin-, eläinrekisteri- ja pitopaikkatiedot, substanssivalvonnan johtopäätökset, täydentävien ehtojen johtopäätökset ja seuraamukset ID-valvonnan osalta, johtopäätösten tekijä.
 • Tietoja annetuista kielloista, määräyksistä ja rajoituksista sekä niiden peruuttamisesta.

Eläinkuljetusten valvonta

 • Kaupallisten eläinkuljetusten eläinkuljettajaluvan haltijat sekä eläinten kuljettajat ja hoitajat
 • Valvonta-asiakirjat (tarkastuskertomukset, kuulemiskirjeet, vastaukset, päätökset)

Eläintenpitokieltorekisteri

 • Eläintenpitokieltoon määrätyn henkilön nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot sekä tiedot kiellon antaneesta tuomioistuimesta, päätöksen antamisajankohdasta ja muista päätöksen yksilöintitiedoista sekä kiellon sisällöstä, kestosta ja muusta voimassaolosta tuomioistuimen ratkaisustaan antaman ilmoituksen perusteella

Lääkitsemisen valvonta

 • Valvontapöytäkirjoissa toimijan yksilöintitiedot ja tiedot: valvonnassa havaitut puutteet, vapaat kommentit

Mikrobilääkkeiden eläinlajikohtaiset käyttötiedot

 • Eläinlääkäri joka on määrännyt tai luovuttanut lääkkeet: nimi, eläinlääkärinumero.
 • Asetuksen 104/2022 liitteen 1 mukaiset tiedot. Sika- ja nautatilojen osalta kerätään tieto, mihin pitopaikkaan lääkkeitä on luovutettu tai missä niitä on käytetty.
 • Lisäksi lääketukkukauppojen tiedot eläinlääkäreille myydyistä lääkkeistä.

Päätietoryhmät: valvontatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Toimivaltainen valvontaviranomainen (useimmiten aluehallintovirasto) kerää tietoja toimijalta itseltään ja valvonnassa tehtyjen havaintojen perusteella. Ruokavirasto saa tiedot aluehallintovirastolta.

Eläintenpitokieltorekisterin tiedot saadaan Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämästä eläintenpitokieltorekisteristä (laki eläintenpitokieltorekisteristä (21/2011)).

Eläinlääkärit ilmoittavat Ruokavirastolle tiedot käyttämistään ja luovuttamistaan mikrobilääkkeistä, lääketukut ilmoittavat tiedot eläinlääkäreille myymistään lääkkeistä.

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan säännön-mukaisesti

Aluehallintovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunta ovat Ruokaviraston kanssa ruokahallinnon tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä, jotka kukin voivat käyttää tietoja omien lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen.

Eläinjalostustoiminnan valvontaan liittyen julkaistaan lakisääteisesti Ruokaviraston verkkosivustolla luettelo kantakirjan pitäjistä, jalostusohjelmista ja yhteyshenkilöistä.

Eläinkuljetusten, eläinten hyvinvoinnin ja eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvonnan tuloksista raportoidaan EU-komissiolle ja kansallisesti muodossa, josta yksittäinen toimija ei ole tunnistettavissa.

Ruokavirasto välittää eläintenpitokieltorekisterin tiedot toimivaltaisille eläinsuojeluviranomaisille. Eläintenpitokieltorekisterin tiedot ovat julkisuuslain nojalla salassa pidettäviä.

Mikrobilääkkeiden eläinlajikohtaiset käyttötiedot raportoidaan EU:lle (Euroopan lääkevirasto) eläinlajikohtaisena yhteenvetona (ei sisällä henkilötietoja).

Tietoja voidaan muutoin luovuttaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella.

Tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulko­puolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja julkaistaan eräiltä osin Ruokaviraston verkkosivustolla. Muutoin rekisteristä ei luovuteta tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Säilytysajat on määritelty tiedonohjaussuunnitelmassa.

Tiedot eläintenpitokiellosta poistetaan vuorokauden sisällä siitä kun eläintenpitokielto on lakannut.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Pääsy rekistereihin ja asiakirjoihin on vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä virkatehtäviensä hoitoon.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voida toteuttaa puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa www.ruokavirasto.fi.

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää tietojensa poistamista, koska tietojen käsittely perustuu lakiin. Tästä syystä rekisteröidyllä ei myöskään ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, tai oikeutta saada tietojaan siirretyksi toiseen järjestelmään. Myöskään oikeutta rajoittaa henkilötietojen käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla ei ole (560/2021, 2.2 §).

Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus siihen, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2024