Tietosuojailmoitus – Elintarvikeilmoituksia ja luontaisen veden tunnustamista koskeva tietoaineisto

Rekisterinpitäjä

Ruokavirasto

Mustialankatu 3, 00790 Helsinki

Puh. 029 530 0400 (vaihde), kirjaamo@ruokavirasto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sari Sippola

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna Westinen

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterinpitoperuste:

  • Ravintolisät: EPNDir 2002/46/EY, art. 10; MMMAs (78/2010, 7§); elintarvikelaki (297/2021, 6§)
  • Vitamiineilla ja/tai kivennäisaineilla täydennetyt elintarvikkeet: EPNAs (EY) N:o 1925/2006, artika 15; KTMAs 726/2007, 2 §; elintarvikelaki (297/2021, 6§)
  • Äidinmaidonkorvikkeet ja tietyt vieroitusvalmisteet: Komission delegoitu asetus (EU) 2016/127 artikla 12
  • Kliiniset ravintovalmisteet: Komission delegoitu asetus (EU) 2016/128 artikla 9
  • Ruokavalionkorvikkeet painonhallintaan: Komission delegoitus asetus (EU) 2017/1798 artikla 7
  • Luontaiset kivennäisvedet: EPNDir 2009/54/EY artiklat 1 ja 2, MMMAs (166/2010, 4 §)

Käsittelyn tarkoitus

Eräiden elintarvikkeiden markkinoille saattamisesta ilmoittavien toimijoiden ja ilmoitettujen tuotteiden tietojen saattaminen toimijan toimivaltaiselle kunnalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle tiedoksi valvontaa varten. Aineiston käyttäminen valvonnan ohjaukseen ja riskinarviointiin.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia markkinoille saatettavia elintarvikkeita: Ravintolisät, vitamiineilla ja/tai kivennäisaineilla täydennetyt elintarvikkeet, äidinmaidonkorvikkeet, tietyt vieroitusvalmisteet, kliiniset ravintovalmisteet ja ruokavalionkorvikkeet painonhallintaan.

Lisäksi luontaista kivennäisvettä tuottavan toimijan on haettava veden tunnustamista luontaiseksi kivennäisvedeksi ennen sen saattamista markkinoille. Tietoja käytetään valvonnassa.

Käsiteltävän aineiston tietosisältö

Päätietoryhmät:

Elintarvikeilmoitukset: Toimijatiedot; Tuotteen nimi ja koostumustiedot;

Luontainen kivennäisvesi: Toimijatiedot; Veden nimi; Lähteen nimi ja sijainti

Säännönmukaiset tietolähteet

Elintarvikealan toimijoiden tekemät ilmoitukset ja tunnustamishakemus

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan säännön-mukaisesti

Toimijoiden kunnallinen elintarvikevalvontaviranomainen ja Tulli.

Tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella.

Tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulko­puolelle tai kansainväliselle järjestölle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voida toteuttaa puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa www.ruokavirasto.fi.

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää tietojensa poistamista, koska tietojen käsittely perustuu lakiin. Tästä syystä rekisteröidyllä ei myöskään ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, tai oikeutta saada tietojaan siirretyksi toiseen järjestelmään. Myöskään oikeutta rajoittaa henkilötietojen käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla ei ole (560/2021, 2.2 §).

Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus siihen, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2024