Tietosuojailmoitus – Hyväksyttyjen ja nimettyjen laboratorioiden tiedot

Rekisterinpitäjä

Ruokavirasto

Mustialankatu 3, 00790 Helsinki

Yhteydenotot: Kirjaamo, kirjaamo@ruokavirasto.fi
Vaihde 029 530 0400

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Taija Rissanen

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde), taija.rissanen@ruokavirasto.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna Westinen

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterinpitoperuste:

Elintarvikelaki (297/2021)

Eläintautilaki (76/2021)

Kasvinterveyslaki (1110/2019)

Rehulaki (1263/2020)

Sivutuotelaki (517/2015)

Terveydensuojelulaki (763/1994)

Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista (152/2015)

Käsittelyn tarkoitus

Ruokaviraston substanssilainsäädäntöjen mukaan Ruokaviraston on pidettävä hyväksytyistä ja nimetyistä laboratorioista luetteloa (rekisteriä). Lisäksi luetteloa pidetään eläintautilain mukaisista ilmoitusvelvollisista laboratorioista (ei vaadi nimeämistä/hyväksyntää, vain rekisteröinti) sekä vakavampien taudinaiheuttajien käsittelyluvan saaneista laboratorioista. Luetteloita pidetään mm. toimivaltaisen viranomaisen (Ruokavirasto) valvonta- ja ohjaustehtäviä varten ja, jotta muilla viranomaisilla, toimijoilla sekä kansalaisilla olisi saatavilla tieto vaatimustenmukaisista ja pätevistä laboratorioista. Substanssilakien mukaisissa viranomaistutkimuksissa ja osassa lakisääteisiä omavalvontatutkimuksia on käytettävä Ruokaviraston hyväksymää tai nimeämää laboratoriota.

Käsiteltävän aineiston tietosisältö

Tietoaineisto sisältää laboratorioiden nimet, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, y-tunnus) sekä tutkimusmenetelmät, joita se käyttää nimeämisen/hyväksynnän/ilmoituksen mukaiseen toimintaan tai luvanvaraiseen toimintaan. Lisäksi tietoaineisto sisältää laboratorion yhteyshenkilön nimen (esimerkiksi tutkimuksista vastaava henkilö) ja hänen yhteystiedot (sähköpostiosoite).

Päätietoryhmät: Lupa- ja pätevyystiedot; Tutkimusmenetelmätiedot; Toimijatiedot; Toimintatiedot; Toimintapaikkatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot tulevat Ruokavirastoon rekisteriin merkityiltä laboratorioilta. Tietoja ei siirretä muista rekistereistä.

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan säännön-mukaisesti

Nimettyjen ja hyväksyttyjen laboratorioiden yhteyshenkilöiden yhteystietoja (nimi ja sähköpostiosoite) luovutetaan säännönmukaisesti Ruokaviraston vertailulaboratoriolle, THL:lle ja Valviralle näiden lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi.

Aluehallintovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunta ovat Ruokaviraston kanssa ruokahallinnon tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä, jotka kukin voivat käyttää tietoja omien lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella.

Henkilötietojen käsittelijä Ruokavirastossa on laboratorioiden nimeämisestä ja hyväksynnästä vastaava virkahenkilö.

Tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulko­puolelle tai kansainväliselle järjestölle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Säilytysajat on määritelty tiedonohjaussuunnitelmassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voida toteuttaa puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa www.ruokavirasto.fi.

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Oikeus peruuttaa suostumus

Viranomaistoimintaan ei sovelleta oikeutta peruuttaa suostumus.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää tietojensa poistamista, koska tietojen käsittely perustuu lakiin. Tästä syystä rekisteröidyllä ei myöskään ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, tai oikeutta saada tietojaan siirretyksi toiseen järjestelmään. Myöskään oikeutta rajoittaa henkilötietojen käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla ei ole (560/2021, 2.2 §).

Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus siihen, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2024