Tietosuojailmoitus – Rekisteri elintarvikkeiden tai veden välityksellä levinneistä epidemioista

Rekisterinpitäjä

Ruokavirasto

Mustialankatu 3, 00790 Helsinki

Puh. 029 530 0400 (vaihde), kirjaamo@ruokavirasto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Annukka Markkula

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna Westinen

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterinpitoperuste: Elintarvikelaki (297/2021) ja Terveydensuojelulaki (763/1994)

Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä (1365/2011), säädetty elintarvikelain (297/2021) 49 §:n 2 momentin sekä terveydensuojelulain (763/1994) 20 a §:n 3 momentin ja 32 §:n 3 momentin nojalla.

EU:n Valvonta-asetus (625/2017)

EY-asetus elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (178/2002)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/99/EY tiettyjen zoonoosien seurannasta.

Käsittelyn tarkoitus

Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden selvittämiseen tarvittavien tietojen käsittely.

Käsiteltävän aineiston tietosisältö

Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden epäily- ja selvitysilmoitukset.

VNa 1365/2011 5§: Epäilyilmoituksessa on oltava: 1) epäillyn epidemian esiintymispaikka ja -aika; 2) epäilty tartunnan lähde; 3) epidemian todennäköinen laajuus; 4) viranomaiset, jotka vastaavat paikallistasolla epidemian selvittämisestä; 5) ilmoituksen sisällöstä lisätietoja antavien yhteystiedot.

VNa 1365/2011 6§: Selvitysilmoituksessa on oltava: 1) epidemian esiintymispaikka ja -aika; 2) altistuneiden, sairastuneiden, sairaalahoitoa tarvinneiden sekä kuolleiden määrä; 3) oireet ja taudinkuvat; 4) epäilty tai varmistettu välittäjäelintarvike tai -vesi; 5) epäillyn elintarvikkeen tai talousveden alkuperä ja valmistaja taikka muut vastaavat tiedot; 6) epäillyn elintarvikkeen tai veden käsittelyssä havaittu virhe sekä käsittelyvirheen tapahtumapaikka; 7) tehdyt epidemiologiset tutkimukset; 8) tehdyt laboratoriotutkimukset, niiden lukumäärä ja tulokset; 9) epäilty tai varmistettu epidemian aiheuttaja; 10) korjaavat toimenpiteet, joilla epidemia saatiin hallintaan, sekä toimenpiteet joilla vastaavan epidemian toistuminen pyritään jatkossa estämään.

Päätietoryhmät: Toimijatiedot; Toimintatiedot; Valvontatiedot; Koodistot ja luokitukset; Lupa- ja pätevyystiedot; Toimintapaikkatiedot; Näyte- ja analyysitiedot; Toteuma- ja seurantatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Epäilyilmoitukset: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Selvitysilmoitukset: kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset sekä Ruokavirasto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan säännön-mukaisesti

Aluehallintovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunta ovat Ruokaviraston kanssa ruokahallinnon tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä, jotka kukin voivat käyttää tietoja omien lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen.

Epäilyilmoitusten tiedot ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käytettävissä. Lisäksi kukin epäilyilmoitus on sen aluehallintoviraston,  hyvinvointialueen ja kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen käytettävissä, jonka alueella epidemiaepäily on todettu.

Selvitysilmoitusten tiedot ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käytettävissä. Lisäksi kukin selvitysilmoitus on sen aluehallintoviraston ja kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen käytettävissä, jonka toiminta-alueella epidemia on todettu.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella.

Tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulko­puolelle tai kansainväliselle järjestölle

Rekisteristä ei luovuteta henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Säilytysajat on määritelty tiedonohjaussuunnitelmassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voida toteuttaa puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/tietosuoja/

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta pyytää tietojensa poistamista, koska tietojen käsittely perustuu lakiin. Tästä syystä rekisteröidyllä ei myöskään ole oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, tai oikeutta saada tietojaan siirretyksi toiseen järjestelmään. Myöskään oikeutta rajoittaa henkilötietojen käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla ei ole (560/2021, 2.2 §).

Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus siihen, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi

 

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2024